U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 101

1.
Sophie Petit, Annette T. Scanlon, Alivereti Naikatini, Tara Pukala
Ecol Evol. 2024 Feb; 14(2): e10997. Published online 2024 Feb 9. doi: 10.1002/ece3.10997
PMCID:
PMC10857942
2.
Sjors Huizinga, Harro J Bouwmeester
Plant Cell Physiol. 2023 Sep; 64(9): 936–954. Published online 2023 Jun 15. doi: 10.1093/pcp/pcad058
PMCID:
PMC10504575
3.
Shaoying Wang, Beibei Wen, Yun Yang, Shanshan Long, Jianjun Liu, Meifeng Li
Plants (Basel) 2023 Sep; 12(17): 3039. Published online 2023 Aug 24. doi: 10.3390/plants12173039
PMCID:
PMC10490161
4.
Peng Zhou, Qiang Zhang, Fei Li, Jing Huang, Min Zhang
BMC Plant Biol. 2023; 23: 393. Published online 2023 Aug 14. doi: 10.1186/s12870-023-04377-7
PMCID:
PMC10424370
5.
Yanling Duan, Hao Tang, Xiaobo Yu
Front Plant Sci. 2023; 14: 1072168. Published online 2023 Feb 3. doi: 10.3389/fpls.2023.1072168
PMCID:
PMC9937552
6.
Inês Carvalho Leonardo, Adriana Alberti, France Denoeud, Maria Teresa Barreto Crespo, Jorge Capelo, Frédéric Bustos Gaspar
Mitochondrial DNA B Resour. 2023; 8(2): 270–273. Published online 2023 Feb 15. doi: 10.1080/23802359.2023.2175976
PMCID:
PMC9937008
7.
Ke-Wang Xu, Xue-Fen Wei, Chen-Xue Lin, Min Zhang, Qiang Zhang, Peng Zhou, Yan-Ming Fang, Jia-Yu Xue, Yi-Fan Duan
Front Plant Sci. 2022; 13: 982323. Published online 2022 Aug 22. doi: 10.3389/fpls.2022.982323
PMCID:
PMC9441949
8.
Stephanie E Martinez, Caitlin E Conn, Angelica M Guercio, Claudia Sepulveda, Christopher J Fiscus, Daniel Koenig, Nitzan Shabek, David C Nelson
Plant Physiol. 2022 Oct; 190(2): 1440–1456. Published online 2022 Jul 9. doi: 10.1093/plphys/kiac328
PMCID:
PMC9516758
9.
Ken-ichi Kurotani, Chaokun Huang, Koji Okayasu, Takamasa Suzuki, Yasunori Ichihashi, Ken Shirasu, Tetsuya Higashiyama, Masaki Niwa, Michitaka Notaguchi
Hortic Res. 2022; 9: uhab056. Published online 2022 Jan 20. doi: 10.1093/hr/uhab056
PMCID:
PMC8969063
10.
Xizhi Luo, Shiyu Chen, Yu Zhang
Plant Cell Rep. 2022; 41(4): 1163–1166. Published online 2022 Jan 3. doi: 10.1007/s00299-021-02817-y
PMCID:
PMC9035001
11.
Jie-Xia Liu, Qian Jiang, Jian-Ping Tao, Kai Feng, Tong Li, Ao-Qi Duan, Hao Wang, Zhi-Sheng Xu, Hui Liu, Ai-Sheng Xiong
Hortic Res. 2021; 8: 262. Published online 2021 Dec 1. doi: 10.1038/s41438-021-00707-8
PMCID:
PMC8633011
12.
Chengyi Tang
DNA Res. 2021 Oct; 28(5): dsab015. Published online 2021 Aug 23. doi: 10.1093/dnares/dsab015
PMCID:
PMC8435551
13.
Luis Diaz-Garcia, Luis Fernando Garcia-Ortega, Maria González-Rodríguez, Luis Delaye, Massimo Iorizzo, Juan Zalapa
Front Plant Sci. 2021; 12: 633310. Published online 2021 Feb 10. doi: 10.3389/fpls.2021.633310
PMCID:
PMC7902871
14.
Yun Li, Hairong Wei, Jun Yang, Kang Du, Jiang Li, Ying Zhang, Tong Qiu, Zhao Liu, Yongyu Ren, Lianjun Song, Xiangyang Kang
Hortic Res. 2020; 7: 183. Published online 2020 Nov 1. doi: 10.1038/s41438-020-00406-w
PMCID:
PMC7603500
15.
Tânia Rosado, Luís Dias, Mónica Lança, Carla Nogueira, Rita Santos, Maria Rosário Martins, António Candeias, José Mirão, Ana Teresa Caldeira
Microbiologyopen. 2020 Jun; 9(6): e1030. Published online 2020 Apr 30. doi: 10.1002/mbo3.1030
PMCID:
PMC7294311
16.
Hiro Takahashi, Noriya Hayashi, Yuta Hiragori, Shun Sasaki, Taichiro Motomura, Yui Yamashita, Satoshi Naito, Anna Takahashi, Kazuyuki Fuse, Kenji Satou, Toshinori Endo, Shoko Kojima, Hitoshi Onouchi
BMC Genomics. 2020; 21: 260. Published online 2020 Mar 30. doi: 10.1186/s12864-020-6662-5
PMCID:
PMC7106846
17.
Xin Yao, Yun-hong Tan, Jun-bo Yang, Yan Wang, Richard T. Corlett, Jean-François Manen
BMC Evol Biol. 2019; 19: 192. Published online 2019 Oct 21. doi: 10.1186/s12862-019-1521-1
PMCID:
PMC6805373
18.
Yong-Chao Li, Xiu-Ren Zhou, Jing Yang, Qing-Yun Fu
Mitochondrial DNA B Resour. 2019; 4(2): 3268–3269. Published online 2019 Sep 27. doi: 10.1080/23802359.2019.1670747
PMCID:
PMC7707299
19.
Joseph F. Walker, Nathanael Walker-Hale, Oscar M. Vargas, Drew A. Larson, Gregory W. Stull
PeerJ. 2019; 7: e7747. Published online 2019 Sep 24. doi: 10.7717/peerj.7747
PMCID:
PMC6764362
20.
Bei Gao, Moxian Chen, Xiaoshuang Li, Yuqing Liang, Fuyuan Zhu, Tieyuan Liu, Daoyuan Zhang, Andrew J. Wood, Melvin J. Oliver, Jianhua Zhang
BMC Plant Biol. 2018; 18: 256. Published online 2018 Oct 26. doi: 10.1186/s12870-018-1437-8
PMCID:
PMC6204039

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center