U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 198576

1.
Jiajia Wang, Huiping Wang, Yangyang Ding, Xunyi Jiao, Jinli Zhu, Zhimin Zhai
Sci Rep. 2024; 14: 9115. Published online 2024 Apr 20. doi: 10.1038/s41598-024-59464-y
PMCID:
PMC11032381
2.
Alyssah Ahern, Daniel F. Hughes
PeerJ. 2024; 12: e17209. Published online 2024 Apr 17. doi: 10.7717/peerj.17209
PMCID:
PMC11032101
3.
Haiqin Liu, Shuo Yan, Ruiming Yang, Caidi Huang, Kangyue Guo, Shi Wang, Yunmei Huang, Dongyi Shen, Ying Lin, Zhiyun Cao, Hangyan Zhong, Jiumao Lin, Xuzheng Chen
Integr Cancer Ther. 2024; 23: 15347354241247061. Published online 2024 Apr 20. doi: 10.1177/15347354241247061
PMCID:
PMC11032061
4.
Qianqian Liu, Qingmin Chen, Hu Liu, Yamin Du, Wenxiao Jiao, Fei Sun, Maorun Fu
Heliyon. 2024 Apr 30; 10(8): e29522. Published online 2024 Apr 10. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e29522
PMCID:
PMC11031825
5.
Michelle Santos Menezes, Grace Anne Azevedo Doria, Fernanda Valença-Feitosa, Sylmara Nayara Pereira, Carina Carvalho Silvestre, Alfredo Dias de Oliveira Filho, Iza Maria Fraga Lobo, Lucindo José Quintans-Júnior
Explor Res Clin Soc Pharm. 2024 Jun; 14: 100435. Published online 2024 Apr 8. doi: 10.1016/j.rcsop.2024.100435
PMCID:
PMC11031819
6.
Mukul Kumar, Deepika Kaushik, Ashwani Kumar, Hari Krishnan, Fatih Oz, Charalampos Proestos, Abeer Hashem, Elsayed Fathi Abd_Allah
Heliyon. 2024 Apr 30; 10(8): e29433. Published online 2024 Apr 12. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e29433
PMCID:
PMC11031763
7.
Sonsoles Alonso, Gustavo Cebrián, Keshav Gautam, Jessica Iglesias-Moya, Cecilia Martínez, Manuel Jamilena
Hortic Res. 2024 Apr; 11(4): uhae050. Published online 2024 Feb 23. doi: 10.1093/hr/uhae050
PMCID:
PMC11031414
8.
Nadine Shehab, Liora Alschuler, Sean McILvenna, Zabrina Gonzaga, Andrew Laing, David deRoode, Raymund B Dantes, Kristina Betz, Shuai Zheng, Sheila Abner, Elizabeth Stutler, Rick Geimer, Andrea L Benin
J Am Med Inform Assoc. 2024 May; 31(5): 1199–1205. Published online 2024 Apr 2. doi: 10.1093/jamia/ocae064
PMCID:
PMC11031211
9.
Lin Si, Zhaokan Cheng, Abdusalam Abdukerim, Zihao Bo, Wei Chen, Xun Chen, Yunhua Chen, Chen Cheng, Yunshan Cheng, Xiangyi Cui, Yingjie Fan, Deqing Fang, Changbo Fu, Mengting Fu, Lisheng Geng, Karl Giboni, Linhui Gu, Xuyuan Guo, Ke Han, Changda He, Jinrong He, Di Huang, Yanlin Huang, Zhou Huang, Ruquan Hou, Xiangdong Ji, Yonglin Ju, Chenxiang Li, Jiafu Li, Mingchuan Li, Shu Li, Shuaijie Li, Qing Lin, Jianglai Liu, Xiaoying Lu, Lingyin Luo, Yunyang Luo, Wenbo Ma, Yugang Ma, Yajun Mao, Yue Meng, Nasir Shaheed, Xiaofeng Shang, Xuyang Ning, Ningchun Qi, Zhicheng Qian, Xiangxiang Ren, Changsong Shang, Guofang Shen, Wenliang Sun, Andi Tan, Yi Tao, Anqing Wang, Meng Wang, Qiuhong Wang, Shaobo Wang, Siguang Wang, Wei Wang, Xiuli Wang, Zhou Wang, Yuehuan Wei, Mengmeng Wu, Weihao Wu, Jingkai Xia, Mengjiao Xiao, Xiang Xiao, Pengwei Xie, Binbin Yan, Xiyu Yan, Jijun Yang, Yong Yang, Chunxu Yu, Jumin Yuan, Ying Yuan, Zhe Yuan, Dan Zhang, Minzhen Zhang, Peng Zhang, Shibo Zhang, Shu Zhang, Tao Zhang, Li Zhao, Qibin Zheng, Jifang Zhou, Ning Zhou, Xiaopeng Zhou, Yong Zhou
Research (Wash D C) 2022; 2022: 9798721. Published online 2022 Nov 25. doi: 10.34133/2022/9798721
PMCID:
PMC11030110
10.
Jiajie Li, Jinxing Liu, Weibing Shi, Jinchen Guo
Medicine (Baltimore) 2024 Apr 19; 103(16): e37844. Published online 2024 Apr 19. doi: 10.1097/MD.0000000000037844
PMCID:
PMC11029945
11.
Rudolf van den Berg, Floris P J den Hartog, Christina Bali, Miltiadis Matsagkas, Paul M Bevis, Jonothan J Earnshaw, Eike S Debus, Susanne Honig, Frederik Berrevoet, Olivier Detry, Cesare Stabilini, Filip Muysoms, Pieter J Tanis
BMJ Open. 2024; 14(4): e081046. Published online 2024 Apr 16. doi: 10.1136/bmjopen-2023-081046
PMCID:
PMC11029178
12.
Xiao Hu, Jiamiao Hu, Yuke Pang, Mengjia Wang, Weiwen Zhou, Xuyun Xie, Chu Zhu, Xuanxuan Wang, Xiaonan Sun
Front Oncol. 2024; 14: 1372780. Published online 2024 Apr 5. doi: 10.3389/fonc.2024.1372780
PMCID:
PMC11027897
13.
Fatih Avdatek, Şükrü Güngör, Mehmet Fuat Gülhan, Muhammed Enes İnanç, Kemal Tuna Olğaç, Barış Denk, Deniz Yeni, Umut Taşdemir
Front Vet Sci. 2024; 11: 1394273. Published online 2024 Apr 5. doi: 10.3389/fvets.2024.1394273
PMCID:
PMC11027560
14.
Karim Yaqub Ibrahim, Raquel Megale Moreira, Carolina Ferreira dos Santos, Tânia Mara Varejão Strabelli, Juliana de Cássia Belizário, Maria Isabel de Moraes Pinto, Ana Karolina Barreto Berselli Marinho, Juliana Marquezi Pereira, Liliane Saraiva de Mello, Mauricio Cesar Ando, Vitor Gabriel Lopes da Silva, Paula Keiko Sato, Marcos Alves de Lima, João Italo Dias França, Ana Paula Loch, Karina Takesaki Miyaji, Vanessa Infante, Alexander Roberto Precioso, Ana Marli Christovam Sartori
Rev Inst Med Trop Sao Paulo. 2024; 66: e24. Published online 2024 Apr 19. doi: 10.1590/S1678-9946202466024
PMCID:
PMC11027488
15.
Parker Pracjek, Alastair C. Gray, Rachael Doherty, Denise Straiges
Homeopathy. 2024 May; 113(2): 112–125. Published online 2023 Nov 1. doi: 10.1055/s-0043-1771374
PMCID:
PMC11027477
16.
Shuilian He, Bin Xu, Siyun Chen, Gengyun Li, Jie Zhang, Junqiang Xu, Hang Wu, Xuejiao Li, Zhengan Yang
BMC Genomics. 2024; 25: 384. Published online 2024 Apr 18. doi: 10.1186/s12864-024-10278-2
PMCID:
PMC11027378
17.
Fabiana Duarte, Maria Inês Barradas, Ana Raquel Dias, Carlos Faria, Carina Machado, Carolina Pavão
Cardiooncology. 2024; 10: 25. Published online 2024 Apr 19. doi: 10.1186/s40959-024-00226-0
PMCID:
PMC11027228
18.
E.M.S. Martins, L.C. Nascimento da Silva, M.S. Carmo
Braz J Med Biol Res. 2024; 57: e13205. Published online 2024 Apr 19. doi: 10.1590/1414-431X2024e13205
PMCID:
PMC11027179
19.
Maho Nakazawa, Ryota Tochinai, Wataru Fujii, Mao Komori, Tomohiro Yonezawa, Yasuyuki Momoi, Shingo Maeda
PLoS One. 2024; 19(4): e0283915. Published online 2024 Apr 18. doi: 10.1371/journal.pone.0283915
PMCID:
PMC11025949
20.
Lizbeth E. Robles Jimenez, Edgar Aranda Aguirre, Maria de los Angeles Colin Cruz, Beatriz Schettino-Bermúdez, Rey Gutiérrez-Tolentino, Alfonso J. Chay-Canul, Ricardo A. Garcia-Herrera, Navid Ghavipanje, Octavio A. Castelan Ortega, Einar Vargas-Bello-Pérez, Manuel Gonzalez-Ronquillo
PLoS One. 2024; 19(4): e0300864. Published online 2024 Apr 18. doi: 10.1371/journal.pone.0300864
PMCID:
PMC11025919

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center