U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 12

1.
Xiangyu Tian, Jia Guo, Xiaojiao Zhou, Ke Ma, Yonggui Ma, Tuansheng Shi, Yuhua Shi
Front Plant Sci. 2021; 12: 705874. Published online 2021 Aug 27. doi: 10.3389/fpls.2021.705874
PMCID:
PMC8429837
2.
Kaihui Zhao, Yuanjiang Xu, Shiyuan Peng, Lianqiang Li, Hong Quan, Zhihua Liao, Xiaozhong Lan
Mitochondrial DNA B Resour. 2019; 4(2): 3033–3034. Published online 2019 Sep 17. doi: 10.1080/23802359.2019.1667275
PMCID:
PMC7706779
3.
Dan-Ni Zhao, Jian-Qiang Zhang
Mitochondrial DNA B Resour. 2018; 3(2): 753–754. Published online 2018 Jul 10. doi: 10.1080/23802359.2018.1483774
PMCID:
PMC7800203
4.
Yan Han, Hai Bo Wu, Yuan Liu
Mitochondrial DNA B Resour. 2018; 3(1): 127–128. Published online 2018 Jan 12. doi: 10.1080/23802359.2018.1424578
PMCID:
PMC7800701
5.
Hyun Kim, Young-Hyun You, Hyeokjun Yoon, Yeonggyo Seo, Ye-Eun Kim, Yeon-Sik Choo, In-Jung Lee, Jae-Ho Shin, Jong-Guk Kim
Mycobiology. 2014 Jun; 42(2): 100–108. Published online 2014 Jun 30. doi: 10.5941/MYCO.2014.42.2.100
PMCID:
PMC4112224
6.
C.M. Visagie, N. Yilmaz, S. Kocsubé, J.C. Frisvad, V. Hubka, R.A. Samson, J. Houbraken
Stud Mycol. 2024 Mar; 107: 1–66. Published online 2024 Jan 10. doi: 10.3114/sim.2024.107.01
PMCID:
PMC11003441
7.
Zijie Deng, Kerui Huang, Peng Xie, Suisui Xie, Ningyun Zhang, Hanbin Yin, Mo Ping, Yun Wang
Mitochondrial DNA B Resour. 2023; 8(5): 598–602. Published online 2023 May 24. doi: 10.1080/23802359.2022.2160220
PMCID:
PMC10210845
8.
Manh Ha Nguyen, Keum Chul Shin, Jong Kyu Lee
Mycobiology. 2021; 49(4): 385–395. Published online 2021 Aug 9. doi: 10.1080/12298093.2021.1948175
PMCID:
PMC8409933
9.
Doo-Ho Choi, Young-Hyun You, In-Seon Lee, Seung-Bum Hong, Tea-Yeol Jung, Jong-Guk Kim
Mycobiology. 2021; 49(1): 46–53. Published online 2020 Dec 14. doi: 10.1080/12298093.2020.1852702
PMCID:
PMC7832533
10.
Lijun Zhang, Dequan Zhang
Mitochondrial DNA B Resour. 2020; 5(1): 13–14. Published online 2019 Dec 9. doi: 10.1080/23802359.2019.1693916
PMCID:
PMC7721011
11.
Hengwu Ding, Ran Zhu, Jinxiu Dong, De Bi, Lan Jiang, Juhua Zeng, Qingyu Huang, Huan Liu, Wenzhong Xu, Longhua Wu, Xianzhao Kan
Plants (Basel) 2019 Oct; 8(10): 386. Published online 2019 Sep 29. doi: 10.3390/plants8100386
PMCID:
PMC6843225
12.
Young-Hyun You, Jong Myong Park, Yeong Gyo Seo, Woong Lee, Myung-Suk Kang, Jong-Guk Kim
Mycobiology. 2017 Sep; 45(3): 150–159. Published online 2017 Sep 30. doi: 10.5941/MYCO.2017.45.3.150
PMCID:
PMC5673510

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center