U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 3

1.
De Bi, Shiyun Han, Jun Zhou, Maojin Zhao, Sijia Zhang, Xianzhao Kan
Genes (Basel) 2023 Mar; 14(3): 694. Published online 2023 Mar 11. doi: 10.3390/genes14030694
PMCID:
PMC10048229
2.
Shiyun Han, Hengwu Ding, De Bi, Sijia Zhang, Ran Yi, Jinming Gao, Jianke Yang, Yuanxin Ye, Longhua Wu, Xianzhao Kan
Plants (Basel) 2022 Dec; 11(24): 3544. Published online 2022 Dec 15. doi: 10.3390/plants11243544
PMCID:
PMC9787361
3.
Hong Chang, Lei Zhang, Huanhuan Xie, Jianquan Liu, Zhenxiang Xi, Xiaoting Xu
Front Plant Sci. 2021; 12: 631884. Published online 2021 Jul 1. doi: 10.3389/fpls.2021.631884
PMCID:
PMC8281817

Display Settings:

Format
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center