U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 48

1.
Zultinur Muttaqin, Tike Sartika, Ferdy Saputra
J Adv Vet Anim Res. 2023 Dec; 10(4): 817–819. Published online 2023 Dec 31. doi: 10.5455/javar.2023.j738
PMCID:
PMC10868693
2.
Lan Doan Pham, Thi Thanh Nhan Giang, Van Ba Nguyen, Thi Phuong Mai Pham, Thi Thu Thuy Tran, Thi Quynh Chau Nguyen, Khanh Van Nguyen, Duy Ngoc Do
Genes (Basel) 2023 May; 14(5): 1088. Published online 2023 May 15. doi: 10.3390/genes14051088
PMCID:
PMC10218117
3.
Shinya Ishihara
Sci Rep. 2023; 13: 7380. Published online 2023 May 6. doi: 10.1038/s41598-023-34520-1
PMCID:
PMC10164170
4.
Sihua Jin, Yuqing Jia, Lijun Jiang, Chengcheng Cao, Yunfei Ding, Taikang Zhang, Xuling Liu, Yongsheng Li, Zhaoyu Geng
J Anim Sci. 2023; 101: skad064. Published online 2023 Feb 27. doi: 10.1093/jas/skad064
PMCID:
PMC10016196
5.
Johannes Geibel, Christian Reimer, Steffen Weigend, Annett Weigend, Torsten Pook, Henner Simianer
PLoS One. 2021; 16(3): e0245178. Published online 2021 Mar 30. doi: 10.1371/journal.pone.0245178
PMCID:
PMC8009414
6.
Xunhe Huang, Newton O. Otecko, Minsheng Peng, Zhuoxian Weng, Weina Li, Jiebo Chen, Ming Zhong, Fusheng Zhong, Sihua Jin, Zhaoyu Geng, Wei Luo, Danlin He, Cheng Ma, Jianlin Han, Sheila C. Ommeh, Yaping Zhang, Xiquan Zhang, Bingwang Du
BMC Genomics. 2020; 21: 316. Published online 2020 Apr 20. doi: 10.1186/s12864-020-6736-4
PMCID:
PMC7171827
7.
Lili Liu, Mengya Ren, Yeqi Yang, Zhehui Chen
Mitochondrial DNA B Resour. 2020; 5(1): 699–700. Published online 2020 Jan 19. doi: 10.1080/23802359.2020.1715282
PMCID:
PMC7748485
8.
Mitsuo Nunome, Keiji Kinoshita, Satoshi Ishishita, Yasushige Ohmori, Atsushi Murai, Yoichi Matsuda
Exp Anim. 2019; 68(2): 177–193. Published online 2018 Dec 13. doi: 10.1538/expanim.18-0139
PMCID:
PMC6511517
9.
Evan S. Haworth, Michael J. Cunningham, Kathleen M. Calf Tjorve
PeerJ. 2018; 6: e5000. Published online 2018 Jun 13. doi: 10.7717/peerj.5000
PMCID:
PMC6004301
10.
Androniki Psifidi, Georgios Banos, Oswald Matika, Takele T. Desta, Judy Bettridge, David A. Hume, Tadelle Dessie, Rob Christley, Paul Wigley, Olivier Hanotte, Pete Kaiser
Genet Sel Evol. 2016; 48: 74. Published online 2016 Sep 29. doi: 10.1186/s12711-016-0252-7
PMCID:
PMC5041578
11.
Maria Ulfah, Ryouka Kawahara-Miki, Achmad Farajalllah, Muladno Muladno, Ben Dorshorst, Alison Martin, Tomohiro Kono
BMC Genomics. 2016; 17: 320. Published online 2016 May 4. doi: 10.1186/s12864-016-2652-z
PMCID:
PMC4855759
12.
M. Konto, G. I. Fufa, A. Zakaria, S. M. Tukur, M. Watanabe, S. D. Ola-Fadunsin, M. S. Khan, Y. M. Shettima, S. M. A. Babjee
Vet World. 2015 Oct; 8(10): 1167–1171. Published online 2015 Oct 9. doi: 10.14202/vetworld.2015.1167-1171
PMCID:
PMC4774650
13.
A. A. Maw, K. Kawabe, T. Shimogiri, W. Rerkamnuaychoke, Y. Kawamoto, S. Masuda, S. Okamoto
Asian-Australas J Anim Sci. 2015 Jan; 28(1): 14–19. doi: 10.5713/ajas.14.0212
PMCID:
PMC4283183
14.
Hai Xiang, Jianqiang Gao, Baoquan Yu, Hui Zhou, Dawei Cai, Youwen Zhang, Xiaoyong Chen, Xi Wang, Michael Hofreiter, Xingbo Zhao
Proc Natl Acad Sci U S A. 2014 Dec 9; 111(49): 17564–17569. Published online 2014 Nov 24. doi: 10.1073/pnas.1411882111
PMCID:
PMC4267363
15.
Carrie Martin, Alicia Buckler-White, Kurt Wollenberg, Christine A. Kozak
J Virol. 2013 Sep; 87(18): 10094–10104. doi: 10.1128/JVI.01327-13
PMCID:
PMC3754004
16.
Hiromi Sawai, Hie Lim Kim, Kaori Kuno, Sayaka Suzuki, Hideo Gotoh, Masaru Takada, Naoyuki Takahata, Yoko Satta, Fumihito Akishinonomiya
PLoS One. 2010; 5(5): e10639. Published online 2010 May 19. doi: 10.1371/journal.pone.0010639
PMCID:
PMC2873279
17.
Xiaojing Guan, Pradeepa Silva, Kwaku B. Gyenai, Jun Xu, Tuoyu Geng, Zhijian Tu, David C. Samuels, Edward J. Smith
Anim Genet.
Published in final edited form as: Anim Genet. 2009 Apr; 40(2): 134–141. Published online 2008 Dec 5. doi: 10.1111/j.1365-2052.2008.01810.x
PMCID:
PMC2664387
18.
Pradeepa Silva, Xiaojing Guan, Olivia Ho-Shing, Jess Jones, Jun Xu, Deng Hui, David Notter, Edward Smith
Anim Genet.
Published in final edited form as: Anim Genet. 2009 Feb; 40(1): 1–9. Published online 2008 Oct 20. doi: 10.1111/j.1365-2052.2008.01783.x
PMCID:
PMC2633426
19.
Derek E. Dimcheff, Mallika Krishnan, David P. Mindell
J Virol. 2001 Feb; 75(4): 2002–2009. doi: 10.1128/JVI.75.4.2002-2009.2001
PMCID:
PMC115148
20.
A Fumihito, T Miyake, M Takada, R Shingu, T Endo, T Gojobori, N Kondo, S Ohno
Proc Natl Acad Sci U S A. 1996 Jun 25; 93(13): 6792–6795. doi: 10.1073/pnas.93.13.6792
PMCID:
PMC39106

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center