U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 2493

1.
Guiyan Huang, Yanan Hu, Fuxuan Li, Xiru Zuo, Xinyou Wang, Fengyao Li, Ruimin Li
Front Plant Sci. 2024; 15: 1369883. Published online 2024 Mar 27. doi: 10.3389/fpls.2024.1369883
PMCID:
PMC11004388
2.
Kalyan Mahapatra
J Genet Eng Biotechnol. 2024 Mar; 22(1): 100333. Published online 2024 Jan 23. doi: 10.1016/j.jgeb.2023.100333
PMCID:
PMC10980851
3.
Bochuang Wei, Yizhen Wang, Qian Ruan, Xiaolin Zhu, Xian Wang, Tianjie Wang, Ying Zhao, Xiaohong Wei
BMC Genomics. 2024; 25: 316. Published online 2024 Mar 28. doi: 10.1186/s12864-024-10095-7
PMCID:
PMC10976769
4.
Fabiola León-García, Federico García-Laynes, Georgina Estrada-Tapia, Miriam Monforte-González, Manuel Martínez-Estevez, Ileana Echevarría-Machado
Plants (Basel) 2024 Mar; 13(6): 812. Published online 2024 Mar 12. doi: 10.3390/plants13060812
PMCID:
PMC10975470
5.
Domingo Jiménez-López, Beatriz Xoconostle-Cázares, Berenice Calderón-Pérez, Brenda Yazmín Vargas-Hernández, Leandro Alberto Núñez-Muñoz, José Abrahán Ramírez-Pool, Roberto Ruiz-Medrano
Int J Mol Sci. 2024 Mar; 25(5): 2839. Published online 2024 Feb 29. doi: 10.3390/ijms25052839
PMCID:
PMC10931576
6.
Huan Su, Lijun Meng, Zechao Qu, Wei Zhang, Nan Liu, Peijian Cao, Jingjing Jin
BMC Plant Biol. 2024; 24: 134. Published online 2024 Feb 26. doi: 10.1186/s12870-024-04813-2
PMCID:
PMC10895791
7.
Amit Yadav, Jyotirmaya Mathan, Arvind Kumar Dubey, Anuradha Singh
Noncoding RNA. 2024 Feb; 10(1): 13. Published online 2024 Feb 7. doi: 10.3390/ncrna10010013
PMCID:
PMC10893181
8.
Kenji K. Kojima
Biology (Basel) 2024 Feb; 13(2): 119. Published online 2024 Feb 13. doi: 10.3390/biology13020119
PMCID:
PMC10886601
9.
Huang Li, Soujanya Akella, Carina Engstler, Joy J. Omini, Moira Rodriguez, Toshihiro Obata, Chris Carrie, Heriberto Cerutti, Jeffrey P. Mower
Nat Commun. 2024; 15: 1548. Published online 2024 Feb 20. doi: 10.1038/s41467-024-45813-y
PMCID:
PMC10879542
10.
Zhi Zou, Li Zhang, Yongguo Zhao
Plants (Basel) 2024 Jan; 13(2): 280. Published online 2024 Jan 18. doi: 10.3390/plants13020280
PMCID:
PMC10820149
11.
Shengjing Wen, Chengzhe Zhou, Caiyun Tian, Niannian Yang, Cheng Zhang, Anru Zheng, Yixing Chen, Zhongxiong Lai, Yuqiong Guo
Plants (Basel) 2024 Jan; 13(2): 201. Published online 2024 Jan 11. doi: 10.3390/plants13020201
PMCID:
PMC10819883
12.
Yana Y. Toporkova, Elena O. Smirnova, Svetlana S. Gorina
Curr Issues Mol Biol. 2024 Jan; 46(1): 821–841. Published online 2024 Jan 18. doi: 10.3390/cimb46010053
PMCID:
PMC10813956
13.
Yalan Zhao, Yupeng Liang, Gan Luo, Yi Li, Xiulin Han, Mengliang Wen
Biomolecules. 2024 Jan; 14(1): 120. Published online 2024 Jan 17. doi: 10.3390/biom14010120
PMCID:
PMC10813164
14.
Zhaogeng Lu, Xinwen Wang, Xinyi Lin, Salma Mostafa, Hongyan Bao, Shixiong Ren, Jiawen Cui, Biao Jin
Biomolecules. 2024 Jan; 14(1): 45. Published online 2023 Dec 28. doi: 10.3390/biom14010045
PMCID:
PMC10812929
15.
Hongli Gao, Wei Huang, Chunyan Zhao, Yong Xiong
J Ethnobiol Ethnomed. 2024; 20: 9. Published online 2024 Jan 13. doi: 10.1186/s13002-023-00633-0
PMCID:
PMC10787986
16.
Valya Vassileva, Mariyana Georgieva, Dimitar Todorov, Kiril Mishev
Plants (Basel) 2024 Jan; 13(1): 119. Published online 2023 Dec 31. doi: 10.3390/plants13010119
PMCID:
PMC10780334
17.
Ryo Tachibana, Susumu Abe, Momo Marugami, Ayumi Yamagami, Rino Akema, Takao Ohashi, Kaisei Nishida, Shohei Nosaki, Takuya Miyakawa, Masaru Tanokura, Jong-Myong Kim, Motoaki Seki, Takehito Inaba, Minami Matsui, Kentaro Ifuku, Tetsuo Kushiro, Tadao Asami, Takeshi Nakano
Nat Commun. 2024; 15: 370. Published online 2024 Jan 8. doi: 10.1038/s41467-023-44492-5
PMCID:
PMC10774444
18.
Tania Galindo-Castañeda, Martin Hartmann, Jonathan P Lynch
J Exp Bot. 2024 Jan 10; 75(2): 594–604. Published online 2023 Oct 26. doi: 10.1093/jxb/erad421
PMCID:
PMC10773995
19.
Drielli Canal, Pedro Henrique Dias dos Santos, Paola de Avelar Carpinetti, Matheus Alves Silva, Miquéias Fernandes, Otávio José Bernardes Brustolini, Adésio Ferreira, Marcia Flores da Silva Ferreira
Sci Rep. 2024; 14: 574. Published online 2024 Jan 5. doi: 10.1038/s41598-023-51007-1
PMCID:
PMC10770072
20.
Weifeng Zhang, Zhuo Yang, Wenjie Wang, Qianwen Sun
Nat Commun. 2024; 15: 73. Published online 2024 Jan 2. doi: 10.1038/s41467-023-44443-0
PMCID:
PMC10761990

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center