Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 101

1.
Xin-Mao Zhou, Li-Bing Zhang
Plant Divers. 2023 Nov; 45(6): 630–684. Published online 2023 Jul 20. doi: 10.1016/j.pld.2023.07.003
PMCID:
PMC10772194
2.
Yi-Yuan Lee, Mustafa Guler, Desnor N. Chigumba, Shen Wang, Neel Mittal, Cameron Miller, Benjamin Krummenacher, Haodong Liu, Liu Cao, Aditya Kannan, Keshav Narayan, Samuel T. Slocum, Bryan L. Roth, Alexey Gurevich, Bahar Behsaz, Roland D. Kersten, Hosein Mohimani
Nat Commun. 2023; 14: 4219. Published online 2023 Jul 14. doi: 10.1038/s41467-023-39905-4
PMCID:
PMC10349150
3.
Humberto Debat, Maria Laura Garcia, Nicolas Bejerman
Viruses. 2023 Apr; 15(4): 840. Published online 2023 Mar 25. doi: 10.3390/v15040840
PMCID:
PMC10144540
4.
Qihui Wan, Ning Zhai, Dixiang Xie, Wu Liu, Lin Xu
Cell Regen. 2023 Dec; 12: 1. Published online 2023 Jan 4. doi: 10.1186/s13619-022-00140-9
PMCID:
PMC9810776
5.
Xiao Wu, Xing Liu, Shaoling Zhang, Yun Zhou
Plants (Basel) 2023 Jan; 12(1): 209. Published online 2023 Jan 3. doi: 10.3390/plants12010209
PMCID:
PMC9823664
6.
Jonathon C. O. Mifsud, Rachael V. Gallagher, Edward C. Holmes, Jemma L. Geoghegan
J Virol. 2022 Dec; 96(24): e00260-22. Published online 2022 May 31. doi: 10.1128/jvi.00260-22
PMCID:
PMC9769393
7.
Tapan Kumar Mohanta, Yugal Kishore Mohanta, Ahmed Al-Harrasi
Biol Proced Online. 2022; 24: 23. Published online 2022 Dec 13. doi: 10.1186/s12575-022-00186-8
PMCID:
PMC9749319
8.
Hefan Li, Cheng Li, Yuhua Wang, Xiangshi Qin, Lihua Meng, Xudong Sun
Genes (Basel) 2022 Aug; 13(8): 1481. Published online 2022 Aug 19. doi: 10.3390/genes13081481
PMCID:
PMC9408443
9.
Sisi Chen, Ting Wang, Jiangping Shu, Qiaoping Xiang, Tuo Yang, Xianchun Zhang, Yuehong Yan
Genes (Basel) 2022 Jul; 13(7): 1280. Published online 2022 Jul 19. doi: 10.3390/genes13071280
PMCID:
PMC9316050
10.
Lisa S. Mydy, Desnor N. Chigumba, Roland D. Kersten
Front Plant Sci. 2021; 12: 692108. Published online 2021 Nov 29. doi: 10.3389/fpls.2021.692108
PMCID:
PMC8672867
11.
Mutiara K. Pitaloka, Emily L. Harrison, Christopher Hepworth, Samart Wanchana, Theerayut Toojinda, Watchara Phetluan, Robert A. Brench, Supatthra Narawatthana, Apichart Vanavichit, Julie E. Gray, Robert S. Caine, Siwaret Arikit
Front Plant Sci. 2021; 12: 677839. Published online 2021 Jun 4. doi: 10.3389/fpls.2021.677839
PMCID:
PMC8213340
12.
Alexandros Phokas, Juliet C. Coates
Evol Dev. 2021 May; 23(3): 137–154. Published online 2021 Jan 11. doi: 10.1111/ede.12365
PMCID:
PMC9285615
13.
Shengguan Cai, Yuqing Huang, Fei Chen, Xin Zhang, Emily Sessa, Chenchen Zhao, D. Blaine Marchant, Dawei Xue, Guang Chen, Fei Dai, James H. Leebens‐Mack, Guoping Zhang, Sergey Shabala, John M. Christie, Michael R. Blatt, Eviatar Nevo, Pamela S. Soltis, Douglas E. Soltis, Peter J. Franks, Feibo Wu, Zhong‐Hua Chen
New Phytol. 2021 May; 230(3): 1201–1213. Published online 2021 Jan 7. doi: 10.1111/nph.17135
PMCID:
PMC8048903
14.
Alejandra Vasco, Barbara A. Ambrose
Int J Mol Sci. 2020 Aug; 21(15): 5180. Published online 2020 Jul 22. doi: 10.3390/ijms21155180
PMCID:
PMC7432805
15.
Xin-Yu Du, Jin-Mei Lu, De-Zhu Li
Plant Divers. 2020 Oct; 42(5): 356–361. Published online 2020 Jul 16. doi: 10.1016/j.pld.2020.06.009
PMCID:
PMC7584784
16.
Jiarui Song, Dhenugen Logeswaran, Claudia Castillo-González, Yang Li, Sreyashree Bose, Behailu Birhanu Aklilu, Zeyang Ma, Alexander Polkhovskiy, Julian J.-L. Chen, Dorothy E. Shippen
Proc Natl Acad Sci U S A. 2019 Dec 3; 116(49): 24542–24550. Published online 2019 Nov 21. doi: 10.1073/pnas.1915312116
PMCID:
PMC6900512
17.
David Roy Smith
Plant Physiol. 2020 Jan; 182(1): 12–14. Published online 2019 Sep 3. doi: 10.1104/pp.19.00904
PMCID:
PMC6945854
18.
Ashutosh Kumar, Alka Singh, Pramod Kumar, Ananda K. Sarkar
Plant Physiol. 2019 Jun; 180(2): 998–1012. Published online 2019 Apr 10. doi: 10.1104/pp.19.00305
PMCID:
PMC6548256
19.
Hong-Rui Zhang, Qiao-Ping Xiang, Xian-Chun Zhang
Genome Biol Evol. 2019 Apr; 11(4): 1258–1274. Published online 2019 Apr 1. doi: 10.1093/gbe/evz073
PMCID:
PMC6486807
20.
Tao Fang, Hans Motte, Boris Parizot, Tom Beeckman
Front Plant Sci. 2019; 10: 154. Published online 2019 Feb 20. doi: 10.3389/fpls.2019.00154
PMCID:
PMC6391681

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center