U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 3

1.
Jiabin Deng, Heng Liang, Xuqiang Luo, Wei Zhang, Gang Gao, Ruiwu Yang, Khawaja Shafique Ahmad, Guiling Zhang
Mitochondrial DNA B Resour. 2021; 6(1): 254–256. Published online 2021 Jan 27. doi: 10.1080/23802359.2020.1861568
PMCID:
PMC7872520
2.
Hua-Feng Wang, Sven Landrein, Wen-Pan Dong, Ze-Long Nie, Katsuhiko Kondo, Tsuneo Funamoto, Jun Wen, Shi-Liang Zhou
PLoS One. 2015; 10(3): e0116485. Published online 2015 Mar 10. doi: 10.1371/journal.pone.0116485
PMCID:
PMC4355296
3.
Kun-Kun Zhao, Sven Landrein, Russell L. Barrett, Shota Sakaguchi, Masayuki Maki, Wei-Xue Mu, Ting Yang, Zhi-Xin Zhu, Huan Liu, Hua-Feng Wang
Front Plant Sci. 2019; 10: 913. Published online 2019 Jul 16. doi: 10.3389/fpls.2019.00913
PMCID:
PMC6646888

Display Settings:

Format
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center