U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 11

1.
Alexandru Marian Bologa, Ileana Stoica, Attila Cristian Ratiu, Nicoleta Denisa Constantin, Alexandru Al. Ecovoiu
Int J Mol Sci. 2022 Dec; 23(23): 14892. Published online 2022 Nov 28. doi: 10.3390/ijms232314892
PMCID:
PMC9741293
2.
Chuande Zhao, Zehui Kang, Yuanyuan Xu, Xiao Zhang
Mitochondrial DNA B Resour. 2021; 6(1): 115–118. Published online 2021 Jan 13. doi: 10.1080/23802359.2020.1848478
PMCID:
PMC7819113
3.
Bin Zhou, Linli Shi, Min Jin, Mingxia Cheng, Dandan Yu, Lei Zhao, Jieying Zhang, Yu Chang, Tao Zhang, Hongli Liu
Front Oncol. 2022; 12: 1078296. Published online 2023 Jan 27. doi: 10.3389/fonc.2022.1078296
PMCID:
PMC9911885
4.
Erick Sánchez-Salguero, Karina Corona-Cervantes, Hector Armando Guzmán-Aquino, María Fernanda de la Borbolla-Cruz, Víctor Contreras-Vargas, Alberto Piña-Escobedo, Jaime García-Mena, Leopoldo Santos-Argumedo
Front Immunol. 2021; 12: 712130. Published online 2021 Nov 4. doi: 10.3389/fimmu.2021.712130
PMCID:
PMC8601722
5.
Chuande Zhao, Xingyang Qian, Sifang Wang, Yan Li, Xiao Zhang
Mitochondrial DNA B Resour. 2019; 4(2): 4211–4213. Published online 2019 Nov 22. doi: 10.1080/23802359.2019.1693305
PMCID:
PMC7707724
6.
Judith F. Kribelbauer, Xiang-Jun Lu, Remo Rohs, Richard S. Mann, Harmen J. Bussemaker
J Mol Biol.
Published in final edited form as: J Mol Biol. 2020 Mar 13; 432(6): 1801–1815. Published online 2019 Nov 2. doi: 10.1016/j.jmb.2019.10.021
PMCID:
PMC6961349
7.
Kazuo Imai, Kaku Tamura, Tomomi Tanigaki, Mari Takizawa, Eiko Nakayama, Takahiko Taniguchi, Misako Okamoto, Yasumasa Nishiyama, Norihito Tarumoto, Kotaro Mitsutake, Takashi Murakami, Shigefumi Maesaki, Takuya Maeda
Front Microbiol. 2018; 9: 2748. Published online 2018 Nov 13. doi: 10.3389/fmicb.2018.02748
PMCID:
PMC6243006
8.
Donglai Liu, Xinyuan Zhang, Haiwei Zhou, Xiaojing Lin, Dawei Shi, Shu Shen, Yabin Tian, Bo Du, Henghui Zhang, Haibo Wang, Youchun Wang, Chuntao Zhang
J Cancer. 2018; 9(20): 3812–3823. Published online 2018 Oct 1. doi: 10.7150/jca.26816
PMCID:
PMC6216012
9.
Pengcheng Wang, Jun Zhang, Lin Sun, Yizan Ma, Jiao Xu, Sijia Liang, Jinwu Deng, Jiafu Tan, Qinghua Zhang, Lili Tu, Henry Daniell, Shuangxia Jin, Xianlong Zhang
Plant Biotechnol J. 2018 Jan; 16(1): 137–150. Published online 2017 Jun 20. doi: 10.1111/pbi.12755
PMCID:
PMC5785356
10.
Xin-Yue Cheng, Xue-Liang Tian, Yun-Sheng Wang, Ren-Miao Lin, Zhen-Chuan Mao, Nansheng Chen, Bing-Yan Xie
Sci Rep. 2013; 3: 1869. Published online 2013 May 22. doi: 10.1038/srep01869
PMCID:
PMC3660777
11.
Katsumi Mizuta, Makoto Kuroda, Masayuki Kurimura, Yoshikazu Yahata, Tsuyoshi Sekizuka, Yoko Aoki, Tatsuya Ikeda, Chieko Abiko, Masahiro Noda, Hirokazu Kimura, Tetsuya Mizutani, Takeo Kato, Toru Kawanami, Tadayuki Ahiko
Emerg Infect Dis. 2012 Nov; 18(11): 1787–1793. doi: 10.3201/eid1811.111570
PMCID:
PMC3559140

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center