U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 39

1.
Qiaolan Wu, Chunxue Ou, Jiayun Wang, Xiaolin Wu, Zu Gao, Yue Zhao, Guangying Lu, Zhichun Wu, Huayun Yu
Front Pharmacol. 2024; 15: 1328632. Published online 2024 Feb 5. doi: 10.3389/fphar.2024.1328632
PMCID:
PMC10875140
2.
Sizhao Liu, Beixi Zhang, Qiyi Lei, Jiangju Zhou, Maroof Ali, Chunlin Long
J Ethnobiol Ethnomed. 2023; 19: 20. Published online 2023 May 30. doi: 10.1186/s13002-023-00594-4
PMCID:
PMC10230803
3.
Lung-Shuo Wang, Pei-Tzu Yen, Shih-Feng Weng, Jong-Hau Hsu, Jwu-Lai Yeh
Medicina (Kaunas) 2022 Jul; 58(7): 879. Published online 2022 Jun 30. doi: 10.3390/medicina58070879
PMCID:
PMC9320598
4.
Mu-Lin Chiu, Yu-Lung Hsu, Chao-Jung Chen, Te-Mao Li, Jian-Shiun Chiou, Fuu-Jen Tsai, Ting-Hsu Lin, Chiu-Chu Liao, Shao-Mei Huang, Chen-Hsing Chou, Wen-Miin Liang, Ying-Ju Lin
Front Pharmacol. 2021; 12: 730776. Published online 2021 Oct 8. doi: 10.3389/fphar.2021.730776
PMCID:
PMC8531749
5.
Yustina Hartini, Bakti Saputra, Bryan Wahono, Zerlinda Auw, Friska Indayani, Lintang Adelya, Gabriel Namba, Maywan Hariono
Results Chem. 2021 Jan; 3: 100087. Published online 2020 Dec 25. doi: 10.1016/j.rechem.2020.100087
PMCID:
PMC7832947
6.
Julia Solnier, Johannes-Paul Fladerer
Phytochem Rev. 2021; 20(4): 773–795. Published online 2020 Sep 18. doi: 10.1007/s11101-020-09720-6
PMCID:
PMC7500502
7.
Na Wang, Yongming Jia, Bo Zhang, Yan Li, Ghulam Murtaza, Shuming Huang, Xuewei Liu
Evid Based Complement Alternat Med. 2020; 2020: 3862342. Published online 2020 Feb 21. doi: 10.1155/2020/3862342
PMCID:
PMC7054802
8.
Hui Yan, Zhuan-Di Zheng, Hong-Fei Wu, Xiao-Chuang Liu, An Zhou
Sci Rep. 2019; 9: 19108. Published online 2019 Dec 13. doi: 10.1038/s41598-019-55416-z
PMCID:
PMC6910981
9.
YinYing Ba, MengLin Wang, KunFeng Zhang, QiJun Chen, JiaJia Wang, Hang Lv, YanYan Jiang, Renbing Shi
Evid Based Complement Alternat Med. 2019; 2019: 1379531. Published online 2019 Jul 2. doi: 10.1155/2019/1379531
PMCID:
PMC6633864
10.
Jianwu He, Ruifei Zhang, Qiyi Lei, Gongxi Chen, Kegang Li, Selena Ahmed, Chunlin Long
J Ethnobiol Ethnomed. 2019; 15: 20. Published online 2019 Apr 27. doi: 10.1186/s13002-019-0299-y
PMCID:
PMC6486954
11.
Kumar Manish, Maharaj K. Pandit
PeerJ. 2018; 6: e5919. Published online 2018 Nov 7. doi: 10.7717/peerj.5919
PMCID:
PMC6228543
12.
Fan Yang, Huijuan Yu, Xin Chai, Siwei Peng, Junjun Yang, Dan Wu, Jie Du, Yuefei Wang
Molecules. 2018 Apr; 23(4): 836. Published online 2018 Apr 5. doi: 10.3390/molecules23040836
PMCID:
PMC6017119
13.
Yan-Jie Huang, Ling-Yun Zhou, Jun-Min Wang, Qiang Li, Yuan-Yuan Geng, Hai-Yang Liu, Yan Hua
Molecules. 2015 Dec; 20(12): 21494–21500. Published online 2015 Dec 2. doi: 10.3390/molecules201219775
PMCID:
PMC6332097
14.
Xiang-Yang Chen, Ru-Feng Wang, Bin Liu
Evid Based Complement Alternat Med. 2015; 2015: 512675. Published online 2015 Mar 15. doi: 10.1155/2015/512675
PMCID:
PMC4377491
15.
Hsu-Yuan Lu, Seung-Yeon Cho, Seong-Uk Park, Woo-Sang Jung, Sang-Kwan Moon, Jung-Mi Park, Chang-Nam Ko
Evid Based Complement Alternat Med. 2015; 2015: 213927. Published online 2015 Mar 10. doi: 10.1155/2015/213927
PMCID:
PMC4377386
16.
Lauren Urgenson, Amanda H. Schmidt, Julie Combs, Stevan Harrell, Thomas Hinckley, Qingxia Yang, Ziyu Ma, Li Yongxian, Lü Hongliang, Andrew MacIver
Hum Ecol Interdiscip J.
Published in final edited form as: Hum Ecol Interdiscip J. 2014 Jun; 42(3): 481–491. Published online 2014 Feb 21. doi: 10.1007/s10745-014-9650-z
PMCID:
PMC4474163
17.
Chester Yan Jie Ng, Yan Zhao, Ning Wang, Kwan Leung Chia, Chun Huat Teo, William Peh, Pansy Yeo, Linda L. D. Zhong
Chin Med. 2024; 19: 44. Published online 2024 Mar 7. doi: 10.1186/s13020-024-00915-z
PMCID:
PMC10918936
18.
Hongrui Li, Caiwen Huang, Yanhong Li, Pujing Wang, Jingxian Sun, Zizhen Bi, Shisheng Xia, Yong Xiong, Xishan Bai, Xiangzhong Huang
J Ethnobiol Ethnomed. 2024; 20: 22. Published online 2024 Feb 23. doi: 10.1186/s13002-024-00656-1
PMCID:
PMC10893717
19.
Liping Chen, Lin Jiang, Xiaoyu Shi, Jihong Yang, Rong Wang, Wenbin Li
Front Pharmacol. 2024; 15: 1338024. Published online 2024 Feb 1. doi: 10.3389/fphar.2024.1338024
PMCID:
PMC10867185
20.
Nastaran Moussavi, Wietske van der Ent, Drissa Diallo, Rokia Sanogo, Karl E. Malterud, Camila V. Esguerra, Helle Wangensteen
ACS Chem Neurosci. 2024 Feb 7; 15(3): 617–628. Published online 2024 Jan 25. doi: 10.1021/acschemneuro.3c00642
PMCID:
PMC10853935

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center