U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 31

1.
Ruifeng Zhang, Miao Zeng, Xiaolu Zhang, Yujia Zheng, Nuan Lv, Luming Wang, Jiali Gan, Yawen Li, Xijuan Jiang, Lin Yang
Int J Mol Sci. 2023 Jul; 24(13): 10505. Published online 2023 Jun 22. doi: 10.3390/ijms241310505
PMCID:
PMC10341681
2.
Sizhao Liu, Beixi Zhang, Qiyi Lei, Jiangju Zhou, Maroof Ali, Chunlin Long
J Ethnobiol Ethnomed. 2023; 19: 20. Published online 2023 May 30. doi: 10.1186/s13002-023-00594-4
PMCID:
PMC10230803
3.
Xiaobin Yang, Bei Xiong, Zhuolei Yuan, Hui Liao, Xiaowei Liu, Yinan Wu, Shu Zhang, Qi Xiang
Molecules. 2022 Nov; 27(21): 7520. Published online 2022 Nov 3. doi: 10.3390/molecules27217520
PMCID:
PMC9655589
4.
Bingyao Xu, Lan Bai, Lu Chen, Rongsheng Tong, Yibin Feng, Jianyou Shi
Front Pharmacol. 2022; 13: 1036506. Published online 2022 Oct 13. doi: 10.3389/fphar.2022.1036506
PMCID:
PMC9606746
5.
Sizhao Liu, Beixi Zhang, Jiangju Zhou, Qiyi Lei, Qiong Fang, Edward J. Kennelly, Chunlin Long
J Ethnobiol Ethnomed. 2021; 17: 67. Published online 2021 Nov 29. doi: 10.1186/s13002-021-00495-4
PMCID:
PMC8628420
6.
Jiaji Zhang, Yuhao Weng, Daiquan Ye, Yunfei You, Jisen Shi, Jinhui Chen
Mitochondrial DNA B Resour. 2021; 6(10): 3046–3048. Published online 2021 Oct 1. doi: 10.1080/23802359.2021.1967803
PMCID:
PMC8491724
7.
Chong Sun, Xin-Cheng Cao, Zhi-Yang Liu, Chao-Lin Ma, Bao-Ming Li
Neural Regen Res. 2022 Jan; 17(1): 178–184. Published online 2021 Jun 7. doi: 10.4103/1673-5374.314321
PMCID:
PMC8451577
8.
Pei-Pei Jiao, Xi Jiang, Wen-Rui Qu, Shan-He Zhang, Tian-Ge Yang, Zhi-Hua Wu
Mitochondrial DNA B Resour. 2021; 6(2): 335–336. Published online 2021 Feb 4. doi: 10.1080/23802359.2020.1867017
PMCID:
PMC7872544
9.
Renchuan Hu, Chunrui Lin, Weibin Xu, Yan Liu, Chunlin Long
J Ethnobiol Ethnomed. 2020; 16: 40. Published online 2020 Jul 2. doi: 10.1186/s13002-020-00387-z
PMCID:
PMC7333293
10.
Binsheng Luo, Yujing Liu, Bo Liu, Sizhao Liu, Beixi Zhang, Linghan Zhang, Chunrui Lin, Yan Liu, Edward J. Kennelly, Zhiyong Guo, Chunlin Long
J Ethnobiol Ethnomed. 2018; 14: 61. Published online 2018 Oct 17. doi: 10.1186/s13002-018-0260-5
PMCID:
PMC6192344
11.
Bing Jin, Yujing Liu, Jiaxi Xie, Binsheng Luo, Chunlin Long
J Ethnobiol Ethnomed. 2018; 14: 58. Published online 2018 Sep 5. doi: 10.1186/s13002-018-0257-0
PMCID:
PMC6125875
12.
Bashir Mohammed Abubakar, Faezah Mohd Salleh, Mohd Shahir Shamsir Omar, Alina Wagiran
Evid Based Complement Alternat Med. 2017; 2017: 1352948. Published online 2017 Apr 27. doi: 10.1155/2017/1352948
PMCID:
PMC5425840
13.
Heng Zhou, Wei Xue, Shi-feng Chu, Zhen-zhen Wang, Chuang-jun Li, Yi-na Jiang, Lin-ming Luo, Piao Luo, Gang Li, Dong-ming Zhang, Nai-hong Chen
Acta Pharmacol Sin. 2016 Aug; 37(8): 1045–1053. Published online 2016 May 16. doi: 10.1038/aps.2016.17
PMCID:
PMC4973376
14.
Liya Hong, Zhiyong Guo, Kunhui Huang, Shanjun Wei, Bo Liu, Shaowu Meng, Chunlin Long
J Ethnobiol Ethnomed. 2015; 11: 32. Published online 2015 Apr 30. doi: 10.1186/s13002-015-0019-1
PMCID:
PMC4449599
15.
Yoshimi Niwano, Keita Saito, Fumihiko Yoshizaki, Masahiro Kohno, Toshihiko Ozawa
J Clin Biochem Nutr. 2011 Jan; 48(1): 78–84. Published online 2010 Dec 28. doi: 10.3164/jcbn.11-013FR
PMCID:
PMC3022069
16.
Haibo Hu, Yanfang Yang, Abdallah Aissa, Volkan Tekin, Jialin Li, Sujogya Kumar Panda, Hao Huang, Walter Luyten
BMC Complement Med Ther. 2022; 22: 244. Published online 2022 Sep 19. doi: 10.1186/s12906-022-03712-z
PMCID:
PMC9484230
17.
Gildacio Pereira Chaves Filho, Lucas Alighieri Neves Costa Batista, Silvia Regina Batistuzzo de Medeiros, Hugo Alexandre Oliveira Rocha, Susana Margarida Gomes Moreira
Mar Drugs. 2022 Aug; 20(8): 470. Published online 2022 Jul 23. doi: 10.3390/md20080470
PMCID:
PMC9331110
18.
Chunyang Jiang, Lipan Hu, Yingmei Wu, Lu Rui
Mitochondrial DNA B Resour. 2022; 7(6): 953–955. Published online 2022 Jun 7. doi: 10.1080/23802359.2022.2080027
PMCID:
PMC9186348
19.
Mingshuo Zhang, Haitao Li, Junqi Wang, Maohong Tang, Xiaobo Zhang, Shaohua Yang, Jianqin Liu, Ying Li, Xiulan Huang, Zhiyong Li, Luqi Huang
J Ethnobiol Ethnomed. 2022; 18: 40. Published online 2022 May 23. doi: 10.1186/s13002-022-00532-w
PMCID:
PMC9125852
20.
Suh-Hee Yeom, Da-Hye Gam, Jun-Hee Kim, Jin-Woo Kim
Molecules. 2022 Feb; 27(4): 1296. Published online 2022 Feb 15. doi: 10.3390/molecules27041296
PMCID:
PMC8876410

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center