U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 22

1.
Hongrui Li, Caiwen Huang, Yanhong Li, Pujing Wang, Jingxian Sun, Zizhen Bi, Shisheng Xia, Yong Xiong, Xishan Bai, Xiangzhong Huang
J Ethnobiol Ethnomed. 2024; 20: 22. Published online 2024 Feb 23. doi: 10.1186/s13002-024-00656-1
PMCID:
PMC10893717
2.
Xin-Mao Zhou, Li-Bing Zhang
Plant Divers. 2023 Nov; 45(6): 630–684. Published online 2023 Jul 20. doi: 10.1016/j.pld.2023.07.003
PMCID:
PMC10772194
3.
Khushbu Wadhwa, Hardeep Kaur, Neha Kapoor, Soma M. Ghorai, Renu Gupta, Arunima Sahgal
Expert Rev Mol Med. 2023; 25: e27. Published online 2023 Aug 3. doi: 10.1017/erm.2023.21
PMCID:
PMC10752228
4.
Hao Zhou, Jiaqi Zhang, Brian S. Kirbis, Zi Mula, Wei Zhang, Yinzhi Kuang, Qing Huang, Lun Yin
J Ethnobiol Ethnomed. 2023; 19: 38. Published online 2023 Sep 7. doi: 10.1186/s13002-023-00609-0
PMCID:
PMC10486041
5.
Mingshuo Zhang, Haitao Li, Junqi Wang, Maohong Tang, Xiaobo Zhang, Shaohua Yang, Jianqin Liu, Ying Li, Xiulan Huang, Zhiyong Li, Luqi Huang
J Ethnobiol Ethnomed. 2022; 18: 40. Published online 2022 May 23. doi: 10.1186/s13002-022-00532-w
PMCID:
PMC9125852
6.
Bára Křížkovská, Rohitesh Kumar, Kateřina Řehořová, David Sýkora, Simona Dobiasová, Denisa Kučerová, Maria Carmen Tan, Virgilio Linis, Glenn Oyong, Tomáš Ruml, Jan Lipov, Jitka Viktorová
Pharmaceuticals (Basel) 2021 Jan; 14(1): 16. Published online 2020 Dec 26. doi: 10.3390/ph14010016
PMCID:
PMC7823444
7.
Lucas Amaral-Machado, Wógenes N. Oliveira, Susiane S. Moreira-Oliveira, Daniel T. Pereira, Éverton N. Alencar, Nicolas Tsapis, Eryvaldo Sócrates T. Egito
Evid Based Complement Alternat Med. 2020; 2020: 1021258. Published online 2020 Feb 13. doi: 10.1155/2020/1021258
PMCID:
PMC7040422
8.
Yin-Hua Deng, Ning-Ning Wang, Zhen-Xing Zou, Lin Zhang, Kang-Ping Xu, Alex F. Chen, Dong-Sheng Cao, Gui-Shan Tan
Front Pharmacol. 2017; 8: 539. Published online 2017 Aug 25. doi: 10.3389/fphar.2017.00539
PMCID:
PMC5574911
9.
Sheng Yu, Hui Yan, Li Zhang, Mingqiu Shan, Peidong Chen, Anwei Ding, Sam Fong Yau Li
Molecules. 2017 Feb; 22(2): 299. Published online 2017 Feb 16. doi: 10.3390/molecules22020299
PMCID:
PMC6155574
10.
Olga Novikova, Georgiy Smyshlyaev, Alexander Blinov
BMC Genomics. 2010; 11: 231. Published online 2010 Apr 8. doi: 10.1186/1471-2164-11-231
PMCID:
PMC2864245
11.
Bikesh K. Nirala, Taku Yamamichi, D. Isabel Petrescu, Tasnuva N. Shafin, Jason T. Yustein
Cancers (Basel) 2023 Oct; 15(20): 5108. Published online 2023 Oct 23. doi: 10.3390/cancers15205108
PMCID:
PMC10605493
12.
Haitao Li, Zhiyong Li, Xiaobo Zhang, Shaohua Yang, Cui Chen, Qingning Yang, Chengfeng He, Jianqin Liu, Jingyuan Song
J Ethnobiol Ethnomed. 2021; 17: 32. Published online 2021 Apr 29. doi: 10.1186/s13002-021-00459-8
PMCID:
PMC8082841
13.
Yustina Hartini, Bakti Saputra, Bryan Wahono, Zerlinda Auw, Friska Indayani, Lintang Adelya, Gabriel Namba, Maywan Hariono
Results Chem. 2021 Jan; 3: 100087. Published online 2020 Dec 25. doi: 10.1016/j.rechem.2020.100087
PMCID:
PMC7832947
14.
Julia Solnier, Johannes-Paul Fladerer
Phytochem Rev. 2021; 20(4): 773–795. Published online 2020 Sep 18. doi: 10.1007/s11101-020-09720-6
PMCID:
PMC7500502
15.
Lianzhu Zhang, Yang Zhang, Yating Hou, Haiyan Li, Chikun Li, Jile Xin, Nana Zhou, Qingjie Li, Yu Song, Zhengyao Zhang
Biomed Rep. 2020 Aug; 13(2): 8. Published online 2020 Jun 9. doi: 10.3892/br.2020.1315
PMCID:
PMC7323453
16.
Emmanuelle Lautié, Olivier Russo, Pierre Ducrot, Jean A. Boutin
Front Pharmacol. 2020; 11: 397. Published online 2020 Apr 7. doi: 10.3389/fphar.2020.00397
PMCID:
PMC7154113
17.
William R. Rimington, Jeffrey G. Duckett, Katie J. Field, Martin I. Bidartondo, Silvia Pressel
Mycorrhiza. 2020; 30(1): 23–49. Published online 2020 Mar 4. doi: 10.1007/s00572-020-00938-y
PMCID:
PMC7062687
18.
Yusheng Zhao, Yue Zhang, Hui Kong, Meiling Zhang, Jinjun Cheng, Juan Luo, Yan Zhao, Huihua Qu
Molecules. 2020 Feb; 25(3): 446. Published online 2020 Jan 21. doi: 10.3390/molecules25030446
PMCID:
PMC7036756
19.
Ming-ming Zhao, Ke-ru Wang, Rui Gu, Shi-hong Zhong
J Ethnobiol Ethnomed. 2019; 15: 43. Published online 2019 Aug 23. doi: 10.1186/s13002-019-0320-5
PMCID:
PMC6706903
20.
Xinge Shi, Xiqing Li, Hongqiang Wang, Zhenghong Yu, Yu Zhu, Yanzheng Gao
J Bone Oncol. 2019 Jun; 16: 100206. Published online 2018 Nov 7. doi: 10.1016/j.jbo.2018.11.001
PMCID:
PMC6617297

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center