U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 9

1.
Kai Feng, Zhi-Yuan Yang, Ya-Jie Yan, Nan Sun, Zi-Qi Zhou, Jia-Lu Liu, Shu-Ping Zhao, Peng Wu, Liang-Jun Li
Front Plant Sci. 2023; 14: 1287589. Published online 2023 Dec 27. doi: 10.3389/fpls.2023.1287589
PMCID:
PMC10777208
2.
Chuanjie Liu, Meng Tang, Fenglun Zhang, Fuhou Lei, Pengfei Li, Kun Wang, Hongbo Zeng, Jianxin Jiang
Polymers (Basel) 2022 Dec; 14(24): 5430. Published online 2022 Dec 12. doi: 10.3390/polym14245430
PMCID:
PMC9784420
3.
Feng Xiao, Yang Zhao, Xiurong Wang, Xueyan Jian, Fuhua Liu
Food Chem X. 2024 Jun 30; 22: 101340. Published online 2024 Apr 4. doi: 10.1016/j.fochx.2024.101340
PMCID:
PMC11063355
4.
Nicolas Bejerman, Ralf Dietzgen, Humberto Debat
Viruses. 2023 Dec; 15(12): 2402. Published online 2023 Dec 10. doi: 10.3390/v15122402
PMCID:
PMC10747219
5.
Lala Septem Riza, Muhammad Iqbal Zain, Ahmad Izzuddin, Yudi Prasetyo, Topik Hidayat, Khyrina Airin Fariza Abu Samah
Heliyon. 2023 Oct; 9(10): e20161. Published online 2023 Sep 21. doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e20161
PMCID:
PMC10520734
6.
Jiaqi Yang, Fengying Han, Li Yang, Jin Wang, Feng Jin, An Luo, Fuyong Zhao
Genes (Basel) 2022 Jul; 13(7): 1227. Published online 2022 Jul 10. doi: 10.3390/genes13071227
PMCID:
PMC9315665
7.
Théodore Lefebvre, Tristan Charles-Dominique, Kyle W Tomlinson
Ann Bot. 2022 Apr 11; 129(5): 541–554. Published online 2022 Feb 24. doi: 10.1093/aob/mcac025
PMCID:
PMC9007100
8.
Hui Zhao, Qi-Rui Wang, Wei Fan, Guo-Hua Song
Sci Rep. 2017; 7: 16431. Published online 2017 Nov 27. doi: 10.1038/s41598-017-16647-0
PMCID:
PMC5703897
9.
Yantao Liu, Zhenglong Xu, Weian Zhang, Jiufang Duan, Jianxin Jiang, Dafeng Sun
Molecules. 2016 Dec; 21(12): 1745. Published online 2016 Dec 19. doi: 10.3390/molecules21121745
PMCID:
PMC6274190

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center