U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 20

1.
Qing-Li Fu, Zhi-Qiong Mo, Xiao-Guo Xiang, Richard I. Milne, Hans Jacquemyn, Kevin S. Burgess, Ya-Nan Sun, Hua Yan, Li Qiu, Bo-Yun Yang, Shao-Lin Tan
BMC Plant Biol. 2023; 23: 645. Published online 2023 Dec 15. doi: 10.1186/s12870-023-04663-4
PMCID:
PMC10722739
2.
Wenfeng Lai, Chenyang Shi, Guowei Wen, Zengwei Lü, Liqi Ye, Qiuliang Huang, Guofang Zhang
Heliyon. 2023 Mar; 9(3): e14402. Published online 2023 Mar 8. doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e14402
PMCID:
PMC10023985
3.
Rout George Kerry, Francis Jesmar Perez Montalbo, Rajeswari Das, Sushmita Patra, Gyana Prakash Mahapatra, Ganesh Kumar Maurya, Vinayak Nayak, Atala Bihari Jena, Kingsley Eghonghon Ukhurebor, Ram Chandra Jena, Sushanto Gouda, Sanatan Majhi, Jyoti Ranjan Rout
Environ Sci Pollut Res Int. 2022; 29(53): 80179–80221. Published online 2022 Oct 5. doi: 10.1007/s11356-022-23242-y
PMCID:
PMC9534007
4.
Benjamin Adroit, Xin Zhuang, Torsten Wappler, Jean-Frederic Terral, Bo Wang
R Soc Open Sci. 2020 Oct; 7(10): 201449. Published online 2020 Oct 28. doi: 10.1098/rsos.201449
PMCID:
PMC7657907
5.
Zhenhua Dang, Lei Huang, Yuanyuan Jia, Peter J. Lockhart, Yang Fong, Yunyun Tian
Genes (Basel) 2020 Mar; 11(3): 322. Published online 2020 Mar 18. doi: 10.3390/genes11030322
PMCID:
PMC7140860
6.
Yingling Wan, Min Zhang, Aiying Hong, Yixuan Zhang, Yan Liu
Genes (Basel) 2020 Feb; 11(2): 214. Published online 2020 Feb 19. doi: 10.3390/genes11020214
PMCID:
PMC7073652
7.
Shuifei Chen, Yao Li, Lu Wang, Lei Xie, Xiaomin Ge, Xu Zhou, Yaping Hu, Wenwen Zhang, Yanming Fang, Hui Ding
Mitochondrial DNA B Resour. 2020; 5(1): 701–702. Published online 2020 Jan 20. doi: 10.1080/23802359.2019.1703606
PMCID:
PMC7748762
8.
Yunyan Zhang, Mengyuan Zhang, Yimin Hu, Xin Zhuang, Wuqin Xu, Pengfu Li, Zhongsheng Wang
PLoS One. 2019; 14(5): e0215874. Published online 2019 May 6. doi: 10.1371/journal.pone.0215874
PMCID:
PMC6502335
9.
Xin-Hang Tan, Jian-Hua Wang, Kun-Kun Zhao, Zhi-Xin Zhu, Hua-Feng Wang
Mitochondrial DNA B Resour. 2019; 4(1): 55–56. Published online 2018 Nov 25. doi: 10.1080/23802359.2018.1536454
PMCID:
PMC7510670
10.
Yun-Yan Zhang, En Shi, Zhao-Ping Yang, Qi-Fang Geng, Ying-Xiong Qiu, Zhong-Sheng Wang
Front Plant Sci. 2018; 9: 246. Published online 2018 Mar 1. doi: 10.3389/fpls.2018.00246
PMCID:
PMC5838013
11.
Xiao Zhou, Zhen Li, Liyang Liu, Ram P. Sharma, Fengying Guan, Shaohui Fan
Front Plant Sci. 2023; 14: 1139448. Published online 2023 Feb 16. doi: 10.3389/fpls.2023.1139448
PMCID:
PMC9992983
12.
Chaoyu Liu, Maomao Zhang, Xueli Zhao
BMC Plant Biol. 2023; 23: 87. Published online 2023 Feb 10. doi: 10.1186/s12870-023-04086-1
PMCID:
PMC9912670
13.
NingJie Wang, ShuiFei Chen, Lei Xie, Lu Wang, YueYao Feng, Ting Lv, YanMing Fang, Hui Ding
Ecol Evol. 2022 Feb; 12(2): e8637. Published online 2022 Feb 16. doi: 10.1002/ece3.8637
PMCID:
PMC8848467
14.
Ming Jiang, Junfeng Wang, Huijuan Zhang
Mitochondrial DNA B Resour. 2020; 5(2): 1206–1207. Published online 2020 Feb 28. doi: 10.1080/23802359.2020.1731372
PMCID:
PMC7510833
15.
Lei Xie, Lu Wang, Mingyue Zang, Shuifei Chen, Yao Li, Yanming Fang
Mitochondrial DNA B Resour. 2020; 5(1): 430–431. Published online 2020 Jan 8. doi: 10.1080/23802359.2019.1703605
PMCID:
PMC7748841
16.
Hai-Li Li, Xia-Lan Cheng, Yan Chen, Fei-Li Tan
Mitochondrial DNA B Resour. 2019; 4(2): 3458–3459. Published online 2019 Oct 9. doi: 10.1080/23802359.2019.1674702
PMCID:
PMC7707384
17.
Hengwu Ding, Ran Zhu, Jinxiu Dong, De Bi, Lan Jiang, Juhua Zeng, Qingyu Huang, Huan Liu, Wenzhong Xu, Longhua Wu, Xianzhao Kan
Plants (Basel) 2019 Oct; 8(10): 386. Published online 2019 Sep 29. doi: 10.3390/plants8100386
PMCID:
PMC6843225
18.
Xinmin Tian, Xueli Li, Haoyu Miao, Chunlin Xue, Bolun Wang, Yu Guo, Gucheng Zhang
Mitochondrial DNA B Resour. 2019; 4(2): 3272–3273. Published online 2019 Sep 27. doi: 10.1080/23802359.2019.1671251
PMCID:
PMC7707296
19.
Ellie Merrett Wade, Jayanthi Nadarajan, Xiangyun Yang, Daniel Ballesteros, Weibang Sun, Hugh W. Pritchard
Plant Divers. 2016 Oct; 38(5): 209–220. Published online 2016 Sep 28. doi: 10.1016/j.pld.2016.09.002
PMCID:
PMC6112217
20.
Qifang Geng, Zhigang Yao, Jie Yang, Jia He, Danbi Wang, Zhongsheng Wang, Hong Liu
Ecol Evol. 2015 Oct; 5(20): 4617–4627. Published online 2015 Oct 5. doi: 10.1002/ece3.1734
PMCID:
PMC4670060

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center