U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 96

1.
Tapan Kumar Mohanta, Yugal Kishore Mohanta, Prashant Kaushik, Jitesh Kumar
J Adv Res. 2024 Apr; 58: 63–78. Published online 2023 May 7. doi: 10.1016/j.jare.2023.04.019
PMCID:
PMC10982872
2.
Yi-Jing Chen, Sou-Yu Cheng, Cheng-Han Liu, Wen-Chieh Tsai, Hsin-Hsin Wu, Ming-Der Huang
Front Plant Sci. 2023; 14: 1279540. Published online 2023 Nov 16. doi: 10.3389/fpls.2023.1279540
PMCID:
PMC10687569
3.
Artemisa Nazaré Costa Borges-Martins, José Ribamar Costa Ferreira-Neto, Manassés Daniel da Silva, David Anderson de Lima Morais, Valesca Pandolfi, Roberta Lane de Oliveira Silva, Ana Luiza Trajano Mangueira de Melo, Antônio Félix da Costa, Ana Maria Benko-Iseppon
Life (Basel) 2023 Aug; 13(8): 1747. Published online 2023 Aug 15. doi: 10.3390/life13081747
PMCID:
PMC10455494
4.
Evelyn Assis de Andrade, Isadora Machinski, Ana Carolina Terso Ventura, Sarah Ainslie Barr, Airton Vicente Pereira, Flávio Luís Beltrame, Wendy Karen Strangman, Robert Thomas Williamson
Molecules. 2023 Jul; 28(14): 5574. Published online 2023 Jul 21. doi: 10.3390/molecules28145574
PMCID:
PMC10383218
5.
Xiaoshuang Wei, Xiaotian Xu, Yu Fu, Xue Yang, Lei Wu, Ping Tian, Meiying Yang, Zhihai Wu
Int J Mol Sci. 2023 Jul; 24(13): 11115. Published online 2023 Jul 5. doi: 10.3390/ijms241311115
PMCID:
PMC10342517
6.
Zhou Hong, Dan Peng, Luke R. Tembrock, Xuezhu Liao, Daping Xu, Xiaojin Liu, Zhiqiang Wu
Commun Biol. 2023; 6: 587. Published online 2023 Jun 1. doi: 10.1038/s42003-023-04980-2
PMCID:
PMC10235099
7.
Jorge L. Mejía-Méndez, Horacio Bach, Ana C. Lorenzo-Leal, Diego E. Navarro-López, Edgar R. López-Mena, Luis Ricardo Hernández, Eugenio Sánchez-Arreola
Plants (Basel) 2023 May; 12(10): 1943. Published online 2023 May 10. doi: 10.3390/plants12101943
PMCID:
PMC10223013
8.
Sujogya Kumar Panda, Silvia Buroni, Shasank Sekhar Swain, Andrea Bonacorsi, Erika Alves da Fonseca Amorim, Mukta Kulshrestha, Luis Cláudio Nascimento da Silva, Vishvanath Tiwari
Front Microbiol. 2022; 13: 1029098. Published online 2022 Dec 6. doi: 10.3389/fmicb.2022.1029098
PMCID:
PMC9763703
9.
Nathália Barroso Almeida Duarte, Jacqueline Aparecida Takahashi
Molecules. 2022 Dec; 27(23): 8210. Published online 2022 Nov 25. doi: 10.3390/molecules27238210
PMCID:
PMC9737474
10.
Hengwu Ding, De Bi, Sijia Zhang, Shiyun Han, Yuanxin Ye, Ran Yi, Jianke Yang, Birong Liu, Longhua Wu, Renying Zhuo, Xianzhao Kan
Biology (Basel) 2022 Nov; 11(11): 1661. Published online 2022 Nov 13. doi: 10.3390/biology11111661
PMCID:
PMC9687357
11.
Natalia N. Rudenko, Lyudmila K. Ignatova, Ilya A. Naydov, Natalia S. Novichkova, Boris N. Ivanov
Plants (Basel) 2022 Aug; 11(16): 2113. Published online 2022 Aug 14. doi: 10.3390/plants11162113
PMCID:
PMC9414674
12.
Dong Xu, Chunyu Yang, Huijin Fan, Wenmin Qiu, Biyun Huang, Renying Zhuo, Zhengquan He, Haiying Li, Xiaojiao Han
Plants (Basel) 2022 May; 11(9): 1273. Published online 2022 May 9. doi: 10.3390/plants11091273
PMCID:
PMC9103128
13.
Jingli Yang, Jinnan Song, Byoung Ryong Jeong
Antioxidants (Basel) 2022 May; 11(5): 811. Published online 2022 Apr 21. doi: 10.3390/antiox11050811
PMCID:
PMC9137757
14.
Shuai Lu, Cong Gao, Yongzhou Wang, Yingying He, Junrong Du, Moxian Chen, Hua Zhao, Hui Fang, Baohua Wang, Yunying Cao
Front Plant Sci. 2021; 12: 739671. Published online 2021 Nov 17. doi: 10.3389/fpls.2021.739671
PMCID:
PMC8635922
15.
Yanfeng He, Hongting Ma, Ruinan Wang, Xiangyun Gai, Pengcheng Lin, Jiaqi Zhang, Yingfang Shen
Mitochondrial DNA B Resour. 2021; 6(9): 2654–2656. Published online 2021 Aug 16. doi: 10.1080/23802359.2021.1959449
PMCID:
PMC8381917
16.
Jannis Rinne, Claus-Peter Witte, Marco Herde
Front Genome Ed. 2021; 3: 723384. Published online 2021 Aug 9. doi: 10.3389/fgeed.2021.723384
PMCID:
PMC8525433
17.
Jian-ye Chen, Fang-fang Xie, Yan-ze Cui, Can-bin Chen, Wang-jin Lu, Xiao-di Hu, Qing-zhu Hua, Jing Zhao, Zhi-jiang Wu, Dan Gao, Zhi-ke Zhang, Wen-kai Jiang, Qing-ming Sun, Gui-bing Hu, Yong-hua Qin
Hortic Res. 2021; 8: 164. Published online 2021 Jul 6. doi: 10.1038/s41438-021-00612-0
PMCID:
PMC8260669
18.
Hong Chang, Lei Zhang, Huanhuan Xie, Jianquan Liu, Zhenxiang Xi, Xiaoting Xu
Front Plant Sci. 2021; 12: 631884. Published online 2021 Jul 1. doi: 10.3389/fpls.2021.631884
PMCID:
PMC8281817
19.
Tangchun Zheng, Ping Li, Lulu Li, Qixiang Zhang
Hortic Res. 2021; 8: 65. Published online 2021 Apr 1. doi: 10.1038/s41438-021-00499-x
PMCID:
PMC8012582
20.
Laura Gutiérrez-García, Montserrat Arró, Teresa Altabella, Albert Ferrer, Albert Boronat
BMC Plant Biol. 2021; 21: 141. Published online 2021 Mar 17. doi: 10.1186/s12870-021-02898-7
PMCID:
PMC7972189

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center