U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 16

1.
Shangguo Feng, Kaili Jiao, Zhenhao Zhang, Sai Yang, Yadi Gao, Yanyun Jin, Chenjia Shen, Jiangjie Lu, Xiaori Zhan, Huizhong Wang
Plants (Basel) 2023 May; 12(9): 1755. Published online 2023 Apr 25. doi: 10.3390/plants12091755
PMCID:
PMC10180938
2.
Mi-Li Liu, Yan-Ling He, Jordi López-Pujol, Yun Jia, Zhong-Hu Li
Heredity (Edinb) 2019 Aug; 123(2): 242–263. Published online 2019 Feb 11. doi: 10.1038/s41437-019-0186-2
PMCID:
PMC6781143
3.
Hang Sun, Jianwen Zhang, Tao Deng, David E. Boufford
Plant Divers. 2017 Aug; 39(4): 161–166. Published online 2017 Sep 18. doi: 10.1016/j.pld.2017.09.004
PMCID:
PMC6112316
4.
Qing-Bo Gao, Yan Li, Zhuo-Ma Gengji, Richard J. Gornall, Jiu-Li Wang, Hai-Rui Liu, Liu-Kun Jia, Shi-Long Chen
Front Plant Sci. 2017; 8: 1325. Published online 2017 Jul 28. doi: 10.3389/fpls.2017.01325
PMCID:
PMC5532446
5.
Sayantan Panda, Dhiraj Naik, Avinash Kamble
AoB Plants. 2015; 7: plv048. Published online 2015 May 8. doi: 10.1093/aobpla/plv048
PMCID:
PMC4501514
6.
Xumei Wang, Rui Yang, Shifang Feng, Xiaoqi Hou, Yuqu Zhang, Yan Li, Yi Ren
PLoS One. 2012; 7(12): e51667. Published online 2012 Dec 18. doi: 10.1371/journal.pone.0051667
PMCID:
PMC3527122
7.
Xu-Mei Wang, Xiao-Qi Hou, Yu-Qu Zhang, Rui Yang, Shi-Fang Feng, Yan Li, Yi Ren
Int J Mol Sci. 2012; 13(3): 3900–3915. Published online 2012 Mar 22. doi: 10.3390/ijms13033900
PMCID:
PMC3317748
8.
Tania Martínez-León, Ricardo Clark-Tapia, Jorge E. Campos, Luz Isela Peinado-Guevara, Samuel Campista-León, Francisco Molina-Freaner, Nelly Pacheco-Cruz, Gabriel González-Adame, Juan José Von Thaden Ugalde, Cecilia Alfonso-Corrado
Biology (Basel) 2022 Mar; 11(3): 379. Published online 2022 Feb 27. doi: 10.3390/biology11030379
PMCID:
PMC8945335
9.
Jianling You, Stephen C Lougheed, Yao Zhao, Guojie Zhang, Wensheng Liu, Fan Lu, Yuguo Wang, Wenju Zhang, Ji Yang, La Qiong, Zhiping Song
Ann Bot. 2022 Feb 1; 129(2): 185–200. Published online 2021 Oct 27. doi: 10.1093/aob/mcab133
PMCID:
PMC8796671
10.
Hong-Yi Zheng, Xian-Lin Guo, Megan Price, Xing-Jin He, Song-Dong Zhou
Front Plant Sci. 2021; 12: 673200. Published online 2021 May 24. doi: 10.3389/fpls.2021.673200
PMCID:
PMC8183463
11.
Alexandra N. Muellner-Riehl
Front Plant Sci. 2019; 10: 195. Published online 2019 Mar 18. doi: 10.3389/fpls.2019.00195
PMCID:
PMC6431670
12.
Xiaofeng Chi, Faqi Zhang, Qingbo Gao, Rui Xing, Shilong Chen
Genes (Basel) 2019 Feb; 10(2): 97. Published online 2019 Jan 29. doi: 10.3390/genes10020097
PMCID:
PMC6409646
13.
Yan Li, Qing-Bo Gao, Zhuo-Ma Gengji, Liu-Kun Jia, Zhi-Hua Wang, Shi-Long Chen
Front Genet. 2018; 9: 381. Published online 2018 Sep 18. doi: 10.3389/fgene.2018.00381
PMCID:
PMC6153349
14.
Jian-Qiang Zhang, Da-Lv Zhong, Wei-Jie Song, Ruo-Wei Zhu, Wei-Yue Sun
Front Plant Sci. 2018; 9: 462. Published online 2018 Apr 10. doi: 10.3389/fpls.2018.00462
PMCID:
PMC5912201
15.
M. Ajmal Ali, Gábor Gyulai, Norbert Hidvégi, Balázs Kerti, Fahad M.A. Al Hemaid, Arun K. Pandey, Joongku Lee
Saudi J Biol Sci. 2014 Jul; 21(3): 204–231. Published online 2014 Mar 31. doi: 10.1016/j.sjbs.2014.03.003
PMCID:
PMC4061418
16.
Pui Ying Yip, Chi Fai Chau, Chun Yin Mak, Hoi Shan Kwan
Chin Med. 2007; 2: 9. Published online 2007 Sep 5. doi: 10.1186/1749-8546-2-9
PMCID:
PMC2042497

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center