U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 19

1.
Roman Zhidkin, Peter Zhurbenko, Olesya Bogomaz, Elizaveta Gorodilova, Ivan Katsapov, Dmitry Antropov, Tatiana Matveeva
Int J Mol Sci. 2023 Apr; 24(8): 6932. Published online 2023 Apr 8. doi: 10.3390/ijms24086932
PMCID:
PMC10138537
2.
Mingshuo Zhang, Haitao Li, Junqi Wang, Maohong Tang, Xiaobo Zhang, Shaohua Yang, Jianqin Liu, Ying Li, Xiulan Huang, Zhiyong Li, Luqi Huang
J Ethnobiol Ethnomed. 2022; 18: 40. Published online 2022 May 23. doi: 10.1186/s13002-022-00532-w
PMCID:
PMC9125852
3.
Po-Po Wu, Zi Wang, Ning-Xia Jia, Shao-Qiong Dong, Xiao-Yun Qu, Xian-Guo Qiao, Chang-Cheng Liu, Ke Guo
Plants (Basel) 2022 May; 11(9): 1194. Published online 2022 Apr 28. doi: 10.3390/plants11091194
PMCID:
PMC9105001
4.
Yi-Hua Tong, Wang-Lin Zhao, Bing-Mou Wang, En-De Liu, Jie Cai, Yong-Jie Guo
PhytoKeys. 2021; 181: 105–111. Published online 2021 Sep 10. doi: 10.3897/phytokeys.181.71522
PMCID:
PMC8448724
5.
Yi-Hua Tong, Ying Bai, Jian-Ming Feng, Ji-Dong Ya
PhytoKeys. 2021; 180: 133–139. Published online 2021 Aug 9. doi: 10.3897/phytokeys.180.69667
PMCID:
PMC8367934
6.
Yadav Uprety, Ram C. Poudel, Janita Gurung, Nakul Chettri, Ram P. Chaudhary
J Ethnobiol Ethnomed. 2016; 12: 19. Published online 2016 May 3. doi: 10.1186/s13002-016-0089-8
PMCID:
PMC4855762
7.
B. N. Dhawan
Proc Natl Acad Sci India Sect B Biol Sci. 2012; 82(1): 209–224. Published online 2012 Jan 18. doi: 10.1007/s40011-011-0016-7
PMCID:
PMC7099914
8.
Yong-Jie Guo, Ting Zhang, Ji-Dong Ya, Wei Zhang, Xiu-Ying Shen, Zhou-Dong Han, Jing-Bo Ni, Jian-Yong Su, Yi-Hua Tong
PhytoKeys. 2023; 236: 187–195. Published online 2023 Dec 21. doi: 10.3897/phytokeys.236.112658
PMCID:
PMC10756209
9.
Tao Wang, Chuyu Tang, Jianbo Chen, Zhengfei Cao, Hui He, Yuling Li, Xiuzhang Li
Mitochondrial DNA B Resour. 2023; 8(9): 998–1002. Published online 2023 Sep 19. doi: 10.1080/23802359.2023.2259040
PMCID:
PMC10512896
10.
Ante Turudić, Zlatko Liber, Martina Grdiša, Jernej Jakše, Filip Varga, Zlatko Šatović
Int J Mol Sci. 2022 Sep; 23(18): 10804. Published online 2022 Sep 16. doi: 10.3390/ijms231810804
PMCID:
PMC9503105
11.
Nirunrut Pomoim, Alice C. Hughes, Yongyut Trisurat, Richard T. Corlett
Sci Rep. 2022; 12: 5705. Published online 2022 Apr 5. doi: 10.1038/s41598-022-09767-9
PMCID:
PMC8983663
12.
Bin Yang, Min Deng, Ming-Xia Zhang, Aung Zaw Moe, Hong-Bo Ding, Mya Bhone Maw, Pyae Pyae Win, Richard T. Corlett, Yun-Hong Tan
Plant Divers. 2020 Aug; 42(4): 292–301. Published online 2020 Jul 28. doi: 10.1016/j.pld.2020.06.005
PMCID:
PMC7567767
13.
Jun‐Biao Huang, Wen‐Yao Liu, Su Li, Liang Song, Hua‐Zheng Lu, Xian‐Meng Shi, Xi Chen, Tao Hu, Shuai Liu, Tao Liu
Ecol Evol. 2019 Dec; 9(24): 14394–14406. Published online 2019 Nov 28. doi: 10.1002/ece3.5875
PMCID:
PMC6953686
14.
Jie Cai, Wen-Bin Yu, Ting Zhang, Hong Wang, De-Zhu Li
PhytoKeys. 2019; 130: 1–24. Published online 2019 Aug 29. doi: 10.3897/phytokeys.130.38417
PMCID:
PMC6728365
15.
Lunlun Gao, Neng Wei, Guoping Yang, Zhenxian Zhang, Guizhou Liu, Chuantao Cai
J Ethnobiol Ethnomed. 2019; 15: 41. Published online 2019 Aug 19. doi: 10.1186/s13002-019-0316-1
PMCID:
PMC6699132
16.
Xiaqin Luo, Min Cao, Min Zhang, Xiaoyang Song, Jieqiong Li, Akihiro Nakamura, Roger Kitching
Plant Divers. 2017 Oct; 39(5): 273–286. Published online 2017 Oct 18. doi: 10.1016/j.pld.2017.10.001
PMCID:
PMC6112287
17.
Zhu Hua
PLoS One. 2012; 7(9): e45601. Published online 2012 Sep 24. doi: 10.1371/journal.pone.0045601
PMCID:
PMC3454423
18.
JIANG-YUN GAO, PAN-YU REN, ZI-HUI YANG, QING-JUN LI
Ann Bot. 2006 Mar; 97(3): 371–376. doi: 10.1093/aob/mcj044
PMCID:
PMC2803634
19.
Minghsun Liu, Mari Gingery, Sergei R. Doulatov, Yichin Liu, Asher Hodes, Stephen Baker, Paul Davis, Mark Simmonds, Carol Churcher, Karen Mungall, Michael A. Quail, Andrew Preston, Eric T. Harvill, Duncan J. Maskell, Frederick A. Eiserling, Julian Parkhill, Jeff F. Miller
J Bacteriol. 2004 Mar; 186(5): 1503–1517. doi: 10.1128/JB.186.5.1503-1517.2004
PMCID:
PMC344406

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center