U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 50

1.
Yin Jia, Xiancai Yin, Hongchen Yang, Yuanfen Xiang, Keying Ding, Yuanzhi Pan, Beibei Jiang, Xue Yong
Int J Mol Sci. 2023 Aug; 24(16): 12730. Published online 2023 Aug 12. doi: 10.3390/ijms241612730
PMCID:
PMC10454305
2.
Guodong Liu, Lin Rui, Yuying Yang, Ranxin Liu, Hongliang Li, Fan Ye, Chunxiang You, Shuai Zhang
Int J Mol Sci. 2023 Jun; 24(11): 9291. Published online 2023 May 26. doi: 10.3390/ijms24119291
PMCID:
PMC10252592
3.
Zhou Hong, Dan Peng, Luke R. Tembrock, Xuezhu Liao, Daping Xu, Xiaojin Liu, Zhiqiang Wu
Commun Biol. 2023; 6: 587. Published online 2023 Jun 1. doi: 10.1038/s42003-023-04980-2
PMCID:
PMC10235099
4.
Can Xiao, Ren You, Ninghua Zhu, Xiaoqin Mi, Lin Gao, Xiangshen Zhou, Guangyi Zhou
PLoS One. 2023; 18(3): e0282620. Published online 2023 Mar 16. doi: 10.1371/journal.pone.0282620
PMCID:
PMC10019609
5.
Yibo Jing, Yu Song, Shangwei Ji, Ling Zhang, Zongying Wang, Yi Dong, Yang Xu, Shumei Jin
Int J Mol Sci. 2023 Feb; 24(4): 3311. Published online 2023 Feb 7. doi: 10.3390/ijms24043311
PMCID:
PMC9966748
6.
Yanfei Zhang, Jingyi Wang, Yuying Li, Zihui Zhang, Lili Yang, Min Wang, Yining Zhang, Jie Zhang, Chaonan Li, Long Li, Matthew P Reynolds, Ruilian Jing, Chenyang Wang, Xinguo Mao
Plant Physiol. 2023 Feb; 191(2): 1344–1364. Published online 2022 Nov 23. doi: 10.1093/plphys/kiac523
PMCID:
PMC9922405
7.
Shuai Nie, Shi-Wei Zhao, Tian-Le Shi, Wei Zhao, Ren-Gang Zhang, Xue-Chan Tian, Jing-Fang Guo, Xue-Mei Yan, Yu-Tao Bao, Zhi-Chao Li, Lei Kong, Hai-Yao Ma, Zhao-Yang Chen, Hui Liu, Yousry A El-Kassaby, Ilga Porth, Fu-Sheng Yang, Jian-Feng Mao
Hortic Res. 2023 Jan; 10(1): uhac241. Published online 2022 Oct 26. doi: 10.1093/hr/uhac241
PMCID:
PMC9832866
8.
Shuai Nie, Xue-Chan Tian, Lei Kong, Shi-Wei Zhao, Zhao-Yang Chen, Si-Qian Jiao, Yousry A. El-Kassaby, Ilga Porth, Fu-Sheng Yang, Wei Zhao, Jian-Feng Mao
Front Plant Sci. 2022; 13: 1006904. Published online 2022 Nov 15. doi: 10.3389/fpls.2022.1006904
PMCID:
PMC9706204
9.
Jean C. Bikomeye, Joanna S. Balza, Jamila L. Kwarteng, Andreas M. Beyer, Kirsten M. M. Beyer
PLoS One. 2022; 17(11): e0276517. Published online 2022 Nov 23. doi: 10.1371/journal.pone.0276517
PMCID:
PMC9683573
10.
Natalia M. Souza, Tianfang Wang, Saowaros Suwansa-ard, Helen F. Nahrung, Scott F. Cummins
Heliyon. 2022 Sep; 8(9): e10516. Published online 2022 Sep 6. doi: 10.1016/j.heliyon.2022.e10516
PMCID:
PMC9475328
11.
Siarhei A. Dabravolski, Stanislav V. Isayenkov
Int J Mol Sci. 2022 Aug; 23(15): 8094. Published online 2022 Jul 22. doi: 10.3390/ijms23158094
PMCID:
PMC9330825
12.
Yuanyuan Huang, Andreas Schuldt, Lydia Hönig, Bo Yang, Xiaojuan Liu, Helge Bruelheide, Keping Ma, Bernhard Schmid, Pascal A. Niklaus
J Ecol. 2022 Sep; 110(9): 2167–2178. Published online 2022 Jun 20. doi: 10.1111/1365-2745.13940
PMCID:
PMC9544039
13.
Jyoti Devi, Ekjot Kaur, Mohit Kumar Swarnkar, Vishal Acharya, Shashi Bhushan
BMC Plant Biol. 2021; 21: 414. Published online 2021 Sep 9. doi: 10.1186/s12870-021-03172-6
PMCID:
PMC8427917
14.
Xiaorong Guo, Changkun Liu, Guangfei Zhang, Wenhua Su, Jacob B. Landis, Xu Zhang, Hengchang Wang, Yunheng Ji
Front Genet. 2020; 11: 597. Published online 2020 Jun 16. doi: 10.3389/fgene.2020.00597
PMCID:
PMC7308561
15.
Wei-Chang Gong, Yan-Hong Liu, Chuan-Ming Wang, Ya-Qing Chen, Konrad Martin, Ling-Zeng Meng
Front Plant Sci. 2020; 11: 83. Published online 2020 Feb 18. doi: 10.3389/fpls.2020.00083
PMCID:
PMC7041174
16.
Xiaoli Chen, Dongming Fang, Chenyu Wu, Bing Liu, Yang Liu, Sunil Kumar Sahu, Bo Song, Shuai Yang, Tuo Yang, Jinpu Wei, Xuebing Wang, Wen Zhang, Qiwu Xu, Huafeng Wang, Langxing Yuan, Xuezhu Liao, Lipeng Chen, Ziqiang Chen, Fu Yuan, Yue Chang, Lihua Lu, Huanming Yang, Jian Wang, Xun Xu, Xin Liu, Susann Wicke, Huan Liu
Genome Biol Evol. 2020 Jan; 12(1): 3663–3676. Published online 2019 Dec 17. doi: 10.1093/gbe/evz271
PMCID:
PMC6953812
17.
Xuchen Yang, Minghui Kang, Yanting Yang, Haifeng Xiong, Mingcheng Wang, Zhiyang Zhang, Zefu Wang, Haolin Wu, Tao Ma, Jianquan Liu, Zhenxiang Xi
Sci Data. 2019; 6: 282. Published online 2019 Nov 25. doi: 10.1038/s41597-019-0296-y
PMCID:
PMC6877568
18.
Chao-Nan Fu, Hong-Tao Li, Richard Milne, Ting Zhang, Peng-Fei Ma, Jing Yang, De-Zhu Li, Lian-Ming Gao
BMC Genomics. 2017; 18: 956. Published online 2017 Dec 8. doi: 10.1186/s12864-017-4319-9
PMCID:
PMC5721659
19.
Oliver Purschke, Stefan G. Michalski, Helge Bruelheide, Walter Durka
Ecol Evol. 2017 Dec; 7(24): 11079–11091. Published online 2017 Nov 15. doi: 10.1002/ece3.3564
PMCID:
PMC5743486
20.
Zhenyan Yang, Yunheng Ji
Front Plant Sci. 2017; 8: 1536. Published online 2017 Sep 11. doi: 10.3389/fpls.2017.01536
PMCID:
PMC5601906

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center