U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 6

1.
Yuan-she Huang, Jing-xin Mao, Lai Zhang, Hong-wei Guo, Chen Yan, Min Chen
Biomed Res Int. 2021; 2021: 5515961. Published online 2021 Apr 29. doi: 10.1155/2021/5515961
PMCID:
PMC8105106
2.
Mei Wang, Xingyu Ren, Lanying Wang, Xiang Lu, Lirong Han, Xing Zhang, Juntao Feng
Mol Plant Pathol. 2020 Dec; 21(12): 1529–1544. Published online 2020 Sep 30. doi: 10.1111/mpp.12993
PMCID:
PMC7694678
3.
Yongling Wu, Delong Wang, Yanqing Gao, Juntao Feng, Xing Zhang
Molecules. 2016 Feb; 21(2): 130. Published online 2016 Jan 22. doi: 10.3390/molecules21020130
PMCID:
PMC6273913
4.
Hang-Ying Li, Wen-Qian Yang, Xin-Zhu Zhou, Fei Shao, Tong Shen, Hui-Ying Guan, Jie Zheng, Li-Ming Zhang
Biomolecules. 2022 Sep; 12(9): 1271. Published online 2022 Sep 9. doi: 10.3390/biom12091271
PMCID:
PMC9496053
5.
Tomasz M. Karpiński, Marcin Ożarowski, Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz, Hubert Wolski, Artur Adamczak
J Fungi (Basel) 2021 May; 7(5): 360. Published online 2021 May 5. doi: 10.3390/jof7050360
PMCID:
PMC8147947
6.
Jun-Tao Feng, Zhi-Qing Ma, Jiang-Hua Li, Jun He, Hui Xu, Xing Zhang
Molecules. 2010 Sep; 15(9): 6485–6492. Published online 2010 Sep 16. doi: 10.3390/molecules15096485
PMCID:
PMC6257742

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center