U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 6

1.
Lihui Mao, Qingcheng Zou, Zhongshuai Sun, Qing Dong, Xuerui Cao
Sci Rep. 2023; 13: 87. Published online 2023 Jan 3. doi: 10.1038/s41598-022-27163-1
PMCID:
PMC9810647
2.
Chen-Jui Yang, Jer-Ming Hu
PLoS One. 2022; 17(1): e0261188. Published online 2022 Jan 19. doi: 10.1371/journal.pone.0261188
PMCID:
PMC8769342
3.
Huan-Xin Wang, Xin-Ru Ke, Rui-Xuan Wang, Hong-Xin Wang, Hong-Liang Zhao
Mitochondrial DNA B Resour. 2020; 5(3): 2531–2532. Published online 2020 Jun 22. doi: 10.1080/23802359.2020.1778577
PMCID:
PMC7782065
4.
Xin Zhang, Chenrui Gu, Tianxu Zhang, Botong Tong, Heng Zhang, Yueliang Wu, Chuanping Yang
BMC Evol Biol. 2020; 20: 51. Published online 2020 May 6. doi: 10.1186/s12862-020-01622-7
PMCID:
PMC7201580
5.
Renata Flávia de Carvalho, Paulo Marcos Amaral-Silva, Micheli Sossai Spadeto, Andrei Caíque Pires Nunes, Tatiana Tavares Carrijo, Carlos Roberto Carvalho, Wellington Ronildo Clarindo
Comp Cytogenet. 2017; 11(1): 163–177. Published online 2017 Mar 13. doi: 10.3897/CompCytogen.v11i1.11601
PMCID:
PMC5599700
6.
Xiaokai Yan, Tongjian Liu, Xun Yuan, Yuan Xu, Haifei Yan, Gang Hao
Int J Mol Sci. 2019 Sep; 20(18): 4534. Published online 2019 Sep 13. doi: 10.3390/ijms20184534
PMCID:
PMC6769889

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center