U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 221

1.
Soyeon Hong, Nadzeya Lazerka, Byeong Jun Jeon, Jeong Do Kim, Saruul Erdenebileg, Chu Won Nho, Gyhye Yoo
Nutrients. 2024 Apr; 16(8): 1247. Published online 2024 Apr 22. doi: 10.3390/nu16081247
PMCID:
PMC11053699
2.
Zhikang Hu, Zhengqi Fan, Sijia Li, Minyan Wang, Mingchuan Huang, Xianjin Ma, Weixin Liu, Yupeng Wang, Yifan Yu, Yaxuan Li, Yingkun Sun, Xinlei Li, Jiyuan Li, Hengfu Yin
BMC Biol. 2024; 22: 50. Published online 2024 Feb 27. doi: 10.1186/s12915-024-01851-y
PMCID:
PMC10900828
3.
Zheng-Feng Wang, Lin Fu, En-Ping Yu, Wei-Guang Zhu, Song-Jun Zeng, Hong-Lin Cao
DNA Res. 2024 Feb; 31(1): dsad028. Published online 2023 Dec 26. doi: 10.1093/dnares/dsad028
PMCID:
PMC10781514
4.
Sheikh Zain Ul Abidin, Raees Khan, Mushtaq Ahmad, Alain Cuerrier, Muhammad Zafar, Asad Ullah, Jabbar Khan, Asma Saeed, Wahidah H. Al-Qahtani, Mohsin Kazi
Plants (Basel) 2024 Jan; 13(1): 39. Published online 2023 Dec 21. doi: 10.3390/plants13010039
PMCID:
PMC10780817
5.
Jae-Won Lee, Eun-Nam Kim, Gil-Saeng Jeong
Biomol Ther (Seoul) 2024 Jan 1; 32(1): 25–37. Published online 2024 Jan 1. doi: 10.4062/biomolther.2023.102
PMCID:
PMC10762282
6.
Dongfeng Jia, Huan Gao, Yanqun He, Guanglian Liao, Liting Lin, Chunhui Huang, Xiaobiao Xu
Int J Mol Sci. 2023 Dec; 24(24): 17182. Published online 2023 Dec 6. doi: 10.3390/ijms242417182
PMCID:
PMC10742914
7.
Ying Zhang, Dandan Du, Hongling Wei, Shengnan Xie, Xuchen Tian, Jing Yang, Siqiu Xiao, Zhonghua Tang, Dewen Li, Ying Liu
Curr Issues Mol Biol. 2023 Sep; 45(9): 7304–7318. Published online 2023 Sep 7. doi: 10.3390/cimb45090462
PMCID:
PMC10528246
8.
Sayed Taufiq Hussain, Sayed Muhammad, Sheharyar Khan, Wahid Hussain, Andrea Pieroni
J Ethnobiol Ethnomed. 2023; 19: 35. Published online 2023 Sep 1. doi: 10.1186/s13002-023-00607-2
PMCID:
PMC10472554
9.
Ayano Horiuchi, Kanae Masuda, Kenta Shirasawa, Noriyuki Onoue, Naoko Fujita, Koichiro Ushijima, Takashi Akagi
Mol Biol Evol. 2023 Jul; 40(7): msad151. Published online 2023 Jul 7. doi: 10.1093/molbev/msad151
PMCID:
PMC10350624
10.
Kanae Masuda, Takashi Akagi
Breed Sci. 2023 Apr; 73(2): 95–107. Published online 2023 May 9. doi: 10.1270/jsbbs.22082
PMCID:
PMC10316312
11.
Lucas K. Bobadilla, Yousoon Baek, Patrick J. Tranel
BMC Plant Biol. 2023; 23: 339. Published online 2023 Jun 26. doi: 10.1186/s12870-023-04286-9
PMCID:
PMC10291800
12.
Jae Young Shin, Byoung Ok Cho, Ji Hyeon Park, Eun Seo Kang, Young Soo Kim, Seon Il Jang
Exp Ther Med. 2023 Jul; 26(1): 323. Published online 2023 May 16. doi: 10.3892/etm.2023.12022
PMCID:
PMC10280317
13.
Seoyeon Park, Ye-Ok Park, Younghoon Park
Plants (Basel) 2023 Jun; 12(11): 2097. Published online 2023 May 24. doi: 10.3390/plants12112097
PMCID:
PMC10255057
14.
Krisztina Szabó, Attila Gergely, Barnabás Tóth, Kinga Szilágyi
Plants (Basel) 2023 May; 12(10): 1989. Published online 2023 May 15. doi: 10.3390/plants12101989
PMCID:
PMC10224429
15.
Jinyan Mao, Suyun Wei, Yingnan Chen, Yonghua Yang, Tongming Yin
Hortic Res. 2023 May; 10(5): uhad042. Published online 2023 Mar 13. doi: 10.1093/hr/uhad042
PMCID:
PMC10177001
16.
Yixin Wang, Zheng Wang, Sansheng Geng, Heshan Du, Bin Chen, Liang Sun, Guoyun Wang, Meihong Sha, Tingting Dong, Xiaofen Zhang, Qian Wang
Int J Mol Sci. 2023 Apr; 24(8): 7529. Published online 2023 Apr 19. doi: 10.3390/ijms24087529
PMCID:
PMC10145300
17.
Hafiz Ullah, Lal Badshah
Heliyon. 2023 Mar; 9(3): e14449. Published online 2023 Mar 11. doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e14449
PMCID:
PMC10025152
18.
Faraz Akrim, Tariq Mahmood, Jerrold L. Belant, Muhammad Sajid Nadeem, Siddiqa Qasim, Tashi Dhendup, Hira Fatima, Syed Afaq Bukhari, Asad Aslam, Humera Younis, Aamish Rafique, Zahid Ahmed Subhani, Shafqaat Ahmed Hashmi, Nadeem Munawar
PeerJ. 2023; 11: e14741. Published online 2023 Feb 21. doi: 10.7717/peerj.14741
PMCID:
PMC9951805
19.
Damilola A. Raiyemo, Lucas K. Bobadilla, Patrick J. Tranel
BMC Biol. 2023; 21: 37. Published online 2023 Feb 20. doi: 10.1186/s12915-023-01539-9
PMCID:
PMC9940365
20.
Jérôme Grimplet
Curr Genomics. 2022 Aug 11; 23(4): 217–233. Published online 2022 Aug 11. doi: 10.2174/1389202923666220428102632
PMCID:
PMC9875543

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center