U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 6

1.
Lauany C O Pellissari, Luiza Teixeira-Costa, Gregorio Ceccantini, Neusa Tamaio, Leandro J T Cardoso, João M A Braga, Claudia F Barros
Ann Bot. 2022 Feb 16; 129(3): 331–342. Published online 2021 Dec 9. doi: 10.1093/aob/mcab148
PMCID:
PMC8835641
2.
Liping Nie, Yingxian Cui, Liwei Wu, Jianguo Zhou, Zhichao Xu, Yonghua Li, Xiwen Li, Yu Wang, Hui Yao
Int J Mol Sci. 2019 Nov; 20(22): 5812. Published online 2019 Nov 19. doi: 10.3390/ijms20225812
PMCID:
PMC6888684
3.
Huei-Jiun Su, Todd J. Barkman, Weilong Hao, Samuel S. Jones, Julia Naumann, Elizabeth Skippington, Eric K. Wafula, Jer-Ming Hu, Jeffrey D. Palmer, Claude W. dePamphilis
Proc Natl Acad Sci U S A. 2019 Jan 15; 116(3): 934–943. Published online 2018 Dec 31. doi: 10.1073/pnas.1816822116
PMCID:
PMC6338844
4.
Yan-Yan Guo, Jia-Xing Yang, Hong-Kun Li, Hu-Sheng Zhao
Front Plant Sci. 2021; 12: 609729. Published online 2021 Feb 9. doi: 10.3389/fpls.2021.609729
PMCID:
PMC7900419
5.
Xiaoli Chen, Dongming Fang, Chenyu Wu, Bing Liu, Yang Liu, Sunil Kumar Sahu, Bo Song, Shuai Yang, Tuo Yang, Jinpu Wei, Xuebing Wang, Wen Zhang, Qiwu Xu, Huafeng Wang, Langxing Yuan, Xuezhu Liao, Lipeng Chen, Ziqiang Chen, Fu Yuan, Yue Chang, Lihua Lu, Huanming Yang, Jian Wang, Xun Xu, Xin Liu, Susann Wicke, Huan Liu
Genome Biol Evol. 2020 Jan; 12(1): 3663–3676. Published online 2019 Dec 17. doi: 10.1093/gbe/evz271
PMCID:
PMC6953812
6.
Mikhail I. Schelkunov, Maxim S. Nuraliev, Maria D. Logacheva
PeerJ. 2019; 7: e7500. Published online 2019 Sep 12. doi: 10.7717/peerj.7500
PMCID:
PMC6745192

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center