U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 117

1.
Yue Ren, Guang‐lei Gao, Guo‐dong Ding, Ying Zhang, Pei‐shan Zhao
Ecol Evol. 2024 Mar; 14(3): e11172. Published online 2024 Mar 20. doi: 10.1002/ece3.11172
PMCID:
PMC10954427
2.
Yiran Zhang, Wuriliga, Pengtao Liu, Ruyue Fan, Jing Guo, Li Liu, Yong Ding
Front Plant Sci. 2023; 14: 1297061. Published online 2023 Dec 22. doi: 10.3389/fpls.2023.1297061
PMCID:
PMC10770857
3.
Shaoning Li, Shaowei Lu, Xiaohui Li, Xingchen Hou, Xi Zhao, Xiaotian Xu, Na Zhao
Plants (Basel) 2023 Aug; 12(15): 2836. Published online 2023 Jul 31. doi: 10.3390/plants12152836
PMCID:
PMC10421370
4.
Yunsheng Wang, Muhammad Qasim Shahid
Front Plant Sci. 2023; 14: 1183139. Published online 2023 Jun 26. doi: 10.3389/fpls.2023.1183139
PMCID:
PMC10331839
5.
Qianjun Yu, Lizhu Suo, Ji Qi, Yi Wang, Qiuli Hu, Yan Shan, Ying Zhao
Front Plant Sci. 2023; 14: 1156297. Published online 2023 Apr 26. doi: 10.3389/fpls.2023.1156297
PMCID:
PMC10169711
6.
Hongyong Wang, Jie Yang, Tingting Xie, Li Ma, Furong Niu, Cai He, Lishan Shan
Ecol Evol. 2023 Mar; 13(3): e9946. Published online 2023 Mar 24. doi: 10.1002/ece3.9946
PMCID:
PMC10037433
7.
Jiamei Sun, Wei Liu, Qingmin Pan, Bin Zhang, Yaxiang Lv, Jianhui Huang, Xingguo Han
Sci Adv. 2022 Nov; 8(47): eadd6249. Published online 2022 Nov 23. doi: 10.1126/sciadv.add6249
PMCID:
PMC9683728
8.
Xiaotong Li, Yudong Chen, Guanghui Lv, Jinlong Wang, Lamei Jiang, Hengfang Wang, Xiaodong Yang
Front Plant Sci. 2022; 13: 1014643. Published online 2022 Nov 11. doi: 10.3389/fpls.2022.1014643
PMCID:
PMC9691764
9.
Jianjun Ma, Chenyao Li, Liu Hui, Jing Wang, Yongjun Fan
PeerJ. 2022; 10: e14359. Published online 2022 Nov 18. doi: 10.7717/peerj.14359
PMCID:
PMC9677879
10.
La-Mei Jiang, Kunduz Sattar, Guang-Hui Lü, Dong Hu, Jie Zhang, Xiao-Dong Yang
Front Plant Sci. 2022; 13: 969852. Published online 2022 Aug 25. doi: 10.3389/fpls.2022.969852
PMCID:
PMC9453452
11.
Shan-Shan Sun, Xin-Ping Liu, Xue-Yong Zhao, Eduardo Medina-Roldánd, Yu-Hui He, Peng Lv, Hong-Jiao Hu
Front Plant Sci. 2022; 13: 756950. Published online 2022 Jun 23. doi: 10.3389/fpls.2022.756950
PMCID:
PMC9260268
12.
Xiaoqian Song, Yuhang Su, Jingwen Zheng, Zhonghua Zhang, Zhengwei Liang, Zhonghua Tang
Plants (Basel) 2022 May; 11(10): 1288. Published online 2022 May 11. doi: 10.3390/plants11101288
PMCID:
PMC9144953
13.
Samar S. A. Murshid, Dana Atoum, Dina R. Abou-Hussein, Hossam M. Abdallah, Rawan H. Hareeri, Haifa Almukadi, RuAngelie Edrada-Ebel
Plants (Basel) 2022 Mar; 11(6): 714. Published online 2022 Mar 8. doi: 10.3390/plants11060714
PMCID:
PMC8953912
14.
Zhenhui Ren, Huixia Zhang, Zile Wang, Xin Chen, Liu Yang, Haiyang Jiang
Toxins (Basel) 2022 Mar; 14(3): 165. Published online 2022 Feb 23. doi: 10.3390/toxins14030165
PMCID:
PMC8948709
15.
Bo Wang, Jing Liu, Xin Zhang, Chenglong Wang
Carbon Balance Manag. 2021 Dec; 16: 27. Published online 2021 Sep 13. doi: 10.1186/s13021-021-00190-7
PMCID:
PMC8439077
16.
Zhen Wang, Xiliang Li, Baoming Ji, Paul C. Struik, Ke Jin, Shiming Tang
Front Plant Sci. 2021; 12: 640789. Published online 2021 Jul 26. doi: 10.3389/fpls.2021.640789
PMCID:
PMC8351616
17.
Lei Gao, Jinbiao Ma, Yonghong Liu, Yin Huang, Osama Abdalla Abdelshafy Mohamad, Hongchen Jiang, Dilfuza Egamberdieva, Wenjun Li, Li Li
Microorganisms. 2021 Jul; 9(7): 1448. Published online 2021 Jul 6. doi: 10.3390/microorganisms9071448
PMCID:
PMC8303770
18.
Niu Yayi, Duan Yulong, Li Yuqiang, Wang Xuyang, Chen Yun, Wang Lilong
PLoS One. 2021; 16(5): e0242643. Published online 2021 May 20. doi: 10.1371/journal.pone.0242643
PMCID:
PMC8143696
19.
Yanmei Jin, Xiaoqing Zhang, Jize Zhang, Qian Zhang, Tana
Animals (Basel) 2021 Apr; 11(4): 1080. Published online 2021 Apr 10. doi: 10.3390/ani11041080
PMCID:
PMC8070206
20.
Shipeng Li, Ye Chen, Ying Duan, Yinhui Zhao, Di Zhang, Liyan Zang, Huiyuan Ya
Molecules. 2021 Feb; 26(4): 1126. Published online 2021 Feb 20. doi: 10.3390/molecules26041126
PMCID:
PMC7924207

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center