U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 4330

1.
Tingfeng Cheng, Tongling Ge, Xinyue Zhao, Zhu Liu, Lei Zhao
Bio Protoc. 2024 Mar 20; 14(6): e4956. Published online 2024 Mar 20. doi: 10.21769/BioProtoc.4956
PMCID:
PMC10958168
2.
Ming Ma, Liguang Tang, Rui Sun, Xueliang Lyu, Jiatao Xie, Yanping Fu, Bo Li, Tao Chen, Yang Lin, Xiao Yu, Weidong Chen, Daohong Jiang, Jiasen Cheng
Mol Plant Pathol. 2024 May; 25(5): e13464. Published online 2024 May 2. doi: 10.1111/mpp.13464
PMCID:
PMC11064801
3.
Kang Zhou, Fan Zhang, Yue Deng
Viruses. 2024 Apr; 16(4): 597. Published online 2024 Apr 12. doi: 10.3390/v16040597
PMCID:
PMC11054281
4.
Kevin M. King, Gail G. M. Canning, Jonathan S. West
Pathogens. 2024 Apr; 13(4): 330. Published online 2024 Apr 17. doi: 10.3390/pathogens13040330
PMCID:
PMC11053906
5.
Samia Fatima, Muhammad Omar Khan, Nadia Iqbal, Muhammad Mudassar Iqbal, Huma Qamar, Muhammad Imtiaz, Penny Hundleby, Zhengyi Wei, Niaz Ahmad
Metabolites. 2024 Apr; 14(4): 179. Published online 2024 Mar 22. doi: 10.3390/metabo14040179
PMCID:
PMC11052333
6.
Yuan He, Xinyu Miao, Yandong Xia, Xingzhou Chen, Junang Liu, Guoying Zhou
Microorganisms. 2024 Apr; 12(4): 763. Published online 2024 Apr 10. doi: 10.3390/microorganisms12040763
PMCID:
PMC11052155
7.
Haoming Liang, Fang Li, Yundan Huang, Quan Yu, Zhenxin Huang, Quan Zeng, Baoshan Chen, Jiaorong Meng
J Fungi (Basel) 2024 Apr; 10(4): 246. Published online 2024 Mar 25. doi: 10.3390/jof10040246
PMCID:
PMC11051240
8.
Marcin Grąz
World J Microbiol Biotechnol. 2024; 40(6): 178. Published online 2024 Apr 25. doi: 10.1007/s11274-024-03973-5
PMCID:
PMC11045627
9.
EFSA Panel on Plant Health (PLH), Claude Bragard, Paula Baptista, Elisavet Chatzivassiliou, Francesco Di Serio, Paolo Gonthier, Josep Anton Jaques Miret, Annemarie Fejer Justesen, Alan MacLeod, Christer Sven Magnusson, Panagiotis Milonas, Juan A. Navas‐Cortes, Stephen Parnell, Philippe Lucien Reignault, Emilio Stefani, Hans‐Hermann Thulke, Wopke Van der Werf, Antonio Vicent Civera, Jonathan Yuen, Lucia Zappalà, Raghavendra Reddy Manda, Olaf Mosbach Schulz, Antigoni Akrivou, Spyridon Antonatos, Despoina Beris, Jane Debode, Christos Kritikos, Maria Kormpi, Christophe Lacomme, Charles Manceau, Dimitrios Papachristos, Chrysavgi Reppa, Ciro Gardi, Roel Potting
EFSA J. 2024 Apr; 22(4): e8742. Published online 2024 Apr 25. doi: 10.2903/j.efsa.2024.8742
PMCID:
PMC11044013
10.
Jorddy N. Cruz, Saima Muzammil, Asma Ashraf, Muhammad Umar Ijaz, Muhammad Hussnain Siddique, Rasti Abbas, Maimona Sadia, Saba, Sumreen Hayat, Rafael Rodrigues Lima
Heliyon. 2024 Apr 30; 10(8): e29500. Published online 2024 Apr 16. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e29500
PMCID:
PMC11040063
11.
Xiaoxue Fan, Xuze Gao, He Zang, Zhitan Liu, Xin Jing, Xiaoyu Liu, Sijia Guo, Haibin Jiang, Ying Wu, Zhijian Huang, Dafu Chen, Rui Guo
Front Microbiol. 2024; 15: 1355035. Published online 2024 Apr 8. doi: 10.3389/fmicb.2024.1355035
PMCID:
PMC11033319
12.
Yuanxiang Zhou, Chenyu Gong, Zhiling Sun, Wei Zeng, Kaini Meng, Youshan An, Yuzhi Hu, Wei Xue
ACS Omega. 2024 Apr 16; 9(15): 17297–17306. Published online 2024 Apr 5. doi: 10.1021/acsomega.3c10294
PMCID:
PMC11024969
13.
Mohamed Farah Abdulla, Karam Mostafa, Abdullah Aydin, Musa Kavas, Emre Aksoy
Plant Mol Biol. 2024; 114(3): 43. Published online 2024 Apr 17. doi: 10.1007/s11103-024-01443-y
PMCID:
PMC11024004
14.
Miaojing Zhang, Dan Chen, Jingjing Tian, Jianbo Cao, Kabin Xie, Yuqing He, Meng Yuan
Plant Biotechnol J. 2024 May; 22(5): 1352–1371. Published online 2023 Dec 15. doi: 10.1111/pbi.14271
PMCID:
PMC11022805
15.
Swapan Kumar Paul, Dipali Rani Gupta, Masatoshi Ino, Makoto Ueno
PLoS One. 2024; 19(4): e0302256. Published online 2024 Apr 16. doi: 10.1371/journal.pone.0302256
PMCID:
PMC11020393
16.
Xi Chen, Yan Sun, Yu Yang, Yuxin Zhao, Chuanzhong Zhang, Xin Fang, Hong Gao, Ming Zhao, Shengfu He, Bo Song, Shanshan Liu, Junjiang Wu, Pengfei Xu, Shuzhen Zhang
Mol Plant Pathol. 2024 Apr; 25(4): e13452. Published online 2024 Apr 15. doi: 10.1111/mpp.13452
PMCID:
PMC11018115
17.
Yusuf Akdeniz, Tuba Genç Kesimci
Plant Pathol J. 2024 Apr; 40(2): 192–204. Published online 2024 Apr 1. doi: 10.5423/PPJ.OA.01.2024.0002
PMCID:
PMC11016558
18.
Xiaofang Li, Xin Zheng, Nikita Yadav, Shouvik Saha, El-Sayed Salama, Xiangkai Li, Likun Wang, Byong-Hun Jeon
Plant Commun. 2024 Apr 8; 5(4): 100812. Published online 2024 Jan 11. doi: 10.1016/j.xplc.2024.100812
PMCID:
PMC11009158
19.
Yue Qi, Lin Wang, Na Wang, Siyi Wang, Xu Zhu, Tie Zhao, Qinghua Jiang
Front Pharmacol. 2024; 15: 1337161. Published online 2024 Mar 28. doi: 10.3389/fphar.2024.1337161
PMCID:
PMC11007094
20.
Yunqing Cheng, Hanxiao Lou, Hongli He, Xinyi He, Zicheng Wang, Xin Gao, Jianfeng Liu
Front Microbiol. 2024; 15: 1385067. Published online 2024 Mar 26. doi: 10.3389/fmicb.2024.1385067
PMCID:
PMC11002150

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center