U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 9

1.
Qin Qiu, Lujuan Jiang, Hanshen Zhen, Fengyin Huang, Dandan Zhen, Meifang Ye, Xueyan Meng, Yuanyuan Liu, Xijun Qin
BMC Complement Med Ther. 2022; 22: 31. Published online 2022 Jan 31. doi: 10.1186/s12906-022-03503-6
PMCID:
PMC8805402
2.
Xiangyu Tian, Jia Guo, Xiaojiao Zhou, Ke Ma, Yonggui Ma, Tuansheng Shi, Yuhua Shi
Front Plant Sci. 2021; 12: 705874. Published online 2021 Aug 27. doi: 10.3389/fpls.2021.705874
PMCID:
PMC8429837
3.
Hong Chang, Yigong Tang, Xiaoting Xu
Mitochondrial DNA B Resour. 2020; 5(3): 3082–3083. Published online 2020 Jul 29. doi: 10.1080/23802359.2020.1797567
PMCID:
PMC7781901
4.
Zijie Deng, Kerui Huang, Peng Xie, Suisui Xie, Ningyun Zhang, Hanbin Yin, Mo Ping, Yun Wang
Mitochondrial DNA B Resour. 2023; 8(5): 598–602. Published online 2023 May 24. doi: 10.1080/23802359.2022.2160220
PMCID:
PMC10210845
5.
Yong Xie, Jiaxiang Li, Lijuan Zhao, Wenqian Liu, Qunlong Gong, Mengda Deng, Mohan Zhao, Song Huang
Ecol Evol. 2023 Jan; 13(1): e9703. Published online 2023 Jan 6. doi: 10.1002/ece3.9703
PMCID:
PMC9817190
6.
Jian Xie, Fusong Liu, Xiaohuan Jia, Yongxia Zhao, Xiaoqi Liu, Mingxia Luo, Yuqi He, Sha Liu, Faming Wu
J Ethnobiol Ethnomed. 2022; 18: 72. Published online 2022 Dec 19. doi: 10.1186/s13002-022-00572-2
PMCID:
PMC9761637
7.
Hong Chang, Lei Zhang, Huanhuan Xie, Jianquan Liu, Zhenxiang Xi, Xiaoting Xu
Front Plant Sci. 2021; 12: 631884. Published online 2021 Jul 1. doi: 10.3389/fpls.2021.631884
PMCID:
PMC8281817
8.
Binsheng Luo, Yujing Liu, Bo Liu, Sizhao Liu, Beixi Zhang, Linghan Zhang, Chunrui Lin, Yan Liu, Edward J. Kennelly, Zhiyong Guo, Chunlin Long
J Ethnobiol Ethnomed. 2018; 14: 61. Published online 2018 Oct 17. doi: 10.1186/s13002-018-0260-5
PMCID:
PMC6192344
9.
Bing Jin, Yujing Liu, Jiaxi Xie, Binsheng Luo, Chunlin Long
J Ethnobiol Ethnomed. 2018; 14: 58. Published online 2018 Sep 5. doi: 10.1186/s13002-018-0257-0
PMCID:
PMC6125875

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center