U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 105

1.
Honoka Aida, Bei-Wen Ying
Biology (Basel) 2023 Sep; 12(9): 1170. Published online 2023 Aug 25. doi: 10.3390/biology12091170
PMCID:
PMC10525146
2.
Andrew R. Leitch, Lu Ma, Steven Dodsworth, Jörg Fuchs, Andreas Houben, Ilia J. Leitch
Plants (Basel) 2023 Jun; 12(11): 2159. Published online 2023 May 30. doi: 10.3390/plants12112159
PMCID:
PMC10255368
3.
Guilherme Roxo, Miguel Brilhante, Mónica Moura, Miguel Menezes de Sequeira, Luís Silva, José Carlos Costa, Raquel Vasconcelos, Pedro Talhinhas, Maria M. Romeiras
Ecol Evol. 2023 Apr; 13(4): e10009. Published online 2023 Apr 19. doi: 10.1002/ece3.10009
PMCID:
PMC10116024
4.
Iliana Charalambous, Nektaria Ioannou, Angelos C. Kyratzis, Dimitrios Kourtellarides, Marianna Hagidimitriou, Nikolaos Nikoloudakis
Plants (Basel) 2023 Apr; 12(7): 1469. Published online 2023 Mar 27. doi: 10.3390/plants12071469
PMCID:
PMC10096862
5.
Rudra Prasad Banerjee, Gopal Ji Tiwari, Babita Joshi, Satya Narayan Jena, Om Prakash Sidhu, Baleshwar Meena, Tikam S. Rana, Saroj K. Barik
Life (Basel) 2023 Mar; 13(3): 662. Published online 2023 Feb 28. doi: 10.3390/life13030662
PMCID:
PMC10052710
6.
Xiaohui Zhang, Shuangshuang Zhang, Zhongping Liu, Wei Zhao, Xiaoxue Zhang, Jiangping Song, Huixia Jia, Wenlong Yang, Yang Ma, Yang Wang, Kabin Xie, Holger Budahn, Haiping Wang
Nucleic Acids Res. 2023 Jan 11; 51(1): 198–217. Published online 2022 Dec 30. doi: 10.1093/nar/gkac1209
PMCID:
PMC9841408
7.
Lukáš Koprivý, Viera Fráková, Vladislav Kolarčik, Lenka Mártonfiová, Matej Dudáš, Pavol Mártonfi
AoB Plants. 2022 Oct; 14(5): plac036. Published online 2022 Aug 18. doi: 10.1093/aobpla/plac036
PMCID:
PMC9476981
8.
Shuang-feng Dai, Xun-ge Zhu, Ge-rang Hutang, Jia-yue Li, Jia-qi Tian, Xian-hui Jiang, Dan Zhang, Li-zhi Gao
Front Plant Sci. 2022; 13: 921937. Published online 2022 Jul 7. doi: 10.3389/fpls.2022.921937
PMCID:
PMC9301470
9.
Corinne Mhiri, Filipe Borges, Marie-Angèle Grandbastien
Biology (Basel) 2022 Apr; 11(4): 488. Published online 2022 Mar 23. doi: 10.3390/biology11040488
PMCID:
PMC9033089
10.
W. John Kress, Douglas E. Soltis, Paul J. Kersey, Jill L. Wegrzyn, James H. Leebens-Mack, Morgan R. Gostel, Xin Liu, Pamela S. Soltis
Proc Natl Acad Sci U S A. 2022 Jan 25; 119(4): e2115640118. Published online 2022 Jan 18. doi: 10.1073/pnas.2115640118
PMCID:
PMC8795535
11.
Zhong-Shuai Zhang, Qing-Yin Zeng, Yan-Jing Liu
BMC Plant Biol. 2021; 21: 535. Published online 2021 Nov 13. doi: 10.1186/s12870-021-03313-x
PMCID:
PMC8590345
12.
J. Lucas Boatwright, Cheng-Ting Yeh, Heng-Cheng Hu, Alfonso Susanna, Douglas E. Soltis, Pamela S. Soltis, Patrick S. Schnable, William B. Barbazuk
Front Plant Sci. 2021; 12: 679047. Published online 2021 Jun 23. doi: 10.3389/fpls.2021.679047
PMCID:
PMC8261302
13.
Aleksandra Beric, Makenzie E Mabry, Alex E Harkess, Julia Brose, M Eric Schranz, Gavin C Conant, Patrick P Edger, Blake C Meyers, J Chris Pires
G3 (Bethesda) 2021 Jul; 11(7): jkab140. Published online 2021 May 16. doi: 10.1093/g3journal/jkab140
PMCID:
PMC8495927
14.
Julie Blommaert
Proc Biol Sci. 2020 Aug 26; 287(1933): 20201441. Published online 2020 Aug 26. doi: 10.1098/rspb.2020.1441
PMCID:
PMC7482279
15.
Xiao-jun Zhou, Meng-xue Liu, Xiao-yu Lu, Shan-shan Sun, Yan-wei Cheng, Hui-yuan Ya
Biosci Rep. 2020 Jun 26; 40(6): BSR20200988. Published online 2020 Jun 18. doi: 10.1042/BSR20200988
PMCID:
PMC7303352
16.
Daniel Vitales, Inés Álvarez, Sònia Garcia, Oriane Hidalgo, Gonzalo Nieto Feliner, Jaume Pellicer, Joan Vallès, Teresa Garnatje
Ann Bot. 2020 Mar; 125(4): 611–623. Published online 2019 Nov 7. doi: 10.1093/aob/mcz183
PMCID:
PMC7103019
17.
Guo-qi Li, Li-xiao Song, Chang-qing Jin, Miao Li, Shi-pei Gong, Ya-fang Wang
Biosci Rep. 2019 Jun 28; 39(6): BSR20190146. Prepublished online 2019 Jun 12. Published online 2019 Jun 25. doi: 10.1042/BSR20190146
PMCID:
PMC6591564
18.
Jon Bohlin, John H.-O. Pettersson
Comput Struct Biotechnol J. 2019; 17: 362–370. Published online 2019 Mar 7. doi: 10.1016/j.csbj.2019.03.001
PMCID:
PMC6429543
19.
Pirita Paajanen, George Kettleborough, Elena López-Girona, Michael Giolai, Darren Heavens, David Baker, Ashleigh Lister, Fiorella Cugliandolo, Gail Wilde, Ingo Hein, Iain Macaulay, Glenn J Bryan, Matthew D Clark
Gigascience. 2019 Mar; 8(3): giy163. Published online 2019 Jan 9. doi: 10.1093/gigascience/giy163
PMCID:
PMC6423373
20.
Longhui Ren, Wei Huang, Ethalinda K. S. Cannon, David J. Bertioli, Steven B. Cannon
Front Genet. 2018; 9: 454. Published online 2018 Oct 9. doi: 10.3389/fgene.2018.00454
PMCID:
PMC6189423

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center