U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 2

1.
Guanlong Yu, Jundan Chen, Guoliang Wang, Huifang Chen, Jiajun Huang, Yifu Li, Wenming Wang, Fengming Song, Yuanjun Ma, Qi Wang, Miaomiao Wang, Tao Ling, Zhilai Shu, Julong Sun, Zhi Yu
Front Microbiol. 2023; 14: 1106332. Published online 2023 Feb 3. doi: 10.3389/fmicb.2023.1106332
PMCID:
PMC9936987
2.
Jun Wen, Yan Yu, Deng-Feng Xie, Chang Peng, Qing Liu, Song-Dong Zhou, Xing-Jin He
Ann Bot. 2020 May; 125(6): 937–953. Published online 2020 Feb 4. doi: 10.1093/aob/mcaa011
PMCID:
PMC7218814

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center