U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 2833

1.
Qi Wang, Yucai Pan, Jinqiang Huang, Yongjuan Li, Shenji Wu, Lu Zhao, Tongzhen Sun, Yujun Kang, Zhe Liu
Front Vet Sci. 2024; 11: 1341920. Published online 2024 Apr 17. doi: 10.3389/fvets.2024.1341920
PMCID:
PMC11062137
2.
Tianyu Zhang, Xiyu Zhao, Xining Zhang, Xiangyu Liang, Zhenglong Guan, Guanghan Wang, Guanghua Liu, Zhenqi Wu
Front Pharmacol. 2024; 15: 1376812. Published online 2024 Apr 17. doi: 10.3389/fphar.2024.1376812
PMCID:
PMC11061391
3.
Shihao Zheng, Chengyuan Xue, Size Li, Xiaobin Zao, Xiaoke Li, Qiyao Liu, Xu Cao, Wei Wang, Wenying Qi, Peng Zhang, Yongan Ye
Front Pharmacol. 2024; 15: 1381712. Published online 2024 Apr 17. doi: 10.3389/fphar.2024.1381712
PMCID:
PMC11061375
4.
Min Yu, Beibei Wang, Zhiqiang Huang, Jinjiao Lv, Yunfei Teng, Tianbo Li, Yu Zhang, Kun Dong, Dong Qin, Junwei Huo, Chenqiao Zhu
Foods. 2024 Apr; 13(8): 1240. Published online 2024 Apr 18. doi: 10.3390/foods13081240
PMCID:
PMC11048952
5.
Douglas A. DeBerry, Dakota M. Hunter
Biology (Basel) 2024 Apr; 13(4): 275. Published online 2024 Apr 18. doi: 10.3390/biology13040275
PMCID:
PMC11048567
6.
Monica Scognamiglio, Viviana Maresca, Adriana Basile, Severina Pacifico, Antonio Fiorentino, Maurizio Bruno, Natale Badalamenti, Marta Kapelusz, Pasquale Marino, Lucia Capasso, Paola Bontempo, Giuseppe Bazan
Antioxidants (Basel) 2024 Apr; 13(4): 402. Published online 2024 Mar 27. doi: 10.3390/antiox13040402
PMCID:
PMC11047655
7.
Qi Lin, Ke Zhang, Charline Giguet-Covex, Fabien Arnaud, Suzanne McGowan, Ludovic Gielly, Eric Capo, Shixin Huang, Gentile Francesco Ficetola, Ji Shen, John A. Dearing, Michael E. Meadows
Proc Natl Acad Sci U S A. 2024 Apr 23; 121(17): e2321303121. Published online 2024 Apr 19. doi: 10.1073/pnas.2321303121
PMCID:
PMC11046650
8.
Zhen Yang, Keyuan Chen, Yu Liu, Xuehong Wang, Shengyi Wang, Baocheng Hao
Vet World. 2024 Mar; 17(3): 712–719. Published online 2024 Mar 25. doi: 10.14202/vetworld.2024.712-719
PMCID:
PMC11045531
9.
EFSA Panel on Plant Health (PLH), Claude Bragard, Paula Baptista, Elisavet Chatzivassiliou, Francesco Di Serio, Paolo Gonthier, Josep Anton Jaques Miret, Annemarie Fejer Justesen, Alan MacLeod, Christer Sven Magnusson, Panagiotis Milonas, Juan A. Navas‐Cortes, Stephen Parnell, Philippe Lucien Reignault, Emilio Stefani, Hans‐Hermann Thulke, Wopke Van der Werf, Antonio Vicent Civera, Jonathan Yuen, Lucia Zappalà, Raghavendra Reddy Manda, Olaf Mosbach Schulz, Antigoni Akrivou, Spyridon Antonatos, Despoina Beris, Jane Debode, Christos Kritikos, Maria Kormpi, Christophe Lacomme, Charles Manceau, Dimitrios Papachristos, Chrysavgi Reppa, Ciro Gardi, Roel Potting
EFSA J. 2024 Apr; 22(4): e8742. Published online 2024 Apr 25. doi: 10.2903/j.efsa.2024.8742
PMCID:
PMC11044013
10.
X.E. Xiao, Y.D. Liu, F. Zheng, T. Xiong, Y.T. Zeng, W. Wang, X.L. Zheng, Q. Wu, J.P. Xu, P.W. Crous, C. Jiao, H.Y. Li
Persoonia. 2023 Dec; 51: 229–256. Published online 2023 Nov 27. doi: 10.3767/persoonia.2023.51.06
PMCID:
PMC11041894
11.
Aiting Zhou, Bairuixue Ge, Shi Chen, Dingxu Kang, Jianrong Wu, Yanling Zheng, Huancheng Ma
BMC Plant Biol. 2024; 24: 325. Published online 2024 Apr 24. doi: 10.1186/s12870-024-05010-x
PMCID:
PMC11040857
12.
Walter Gutermann, Tae-Soo Jang, Arndt Kästner, David Prehsler, Dieter Reich, Andreas Berger, Ruth Flatscher, Christian Gilli, Markus Hofbauer, Margarita Lachmayer, Ruth Sander, Michaela Sonnleitner, Ladislav Mucina
PhytoKeys. 2024; 241: 65–79. Published online 2024 Apr 9. doi: 10.3897/phytokeys.241.119144
PMCID:
PMC11024513
13.
Wenxia Zhang, Min He, Nana Kong, Yuxiao Niu, Anhong Li, Yuzhong Yan
Front Cell Infect Microbiol. 2024; 14: 1368450. Published online 2024 Apr 4. doi: 10.3389/fcimb.2024.1368450
PMCID:
PMC11024231
14.
Junjian Ran, Yuhan Tang, Weize Mao, Xia Meng, Lingxia Jiao, Yongchao Li, Ruixiang Zhao, Haoyu Zhou
Front Microbiol. 2024; 15: 1364448. Published online 2024 Apr 2. doi: 10.3389/fmicb.2024.1364448
PMCID:
PMC11023714
15.
Hao Pan, Rong Hou, He Zhang, Yanpeng Li, Zhipang Huang, Liangwei Cui, Wen Xiao
Ecol Evol. 2024 Apr; 14(4): e11219. Published online 2024 Apr 16. doi: 10.1002/ece3.11219
PMCID:
PMC11019302
16.
Ling Ling Lv, Li Yun Li, Long Qian Xiao, Jian Hui Pi
BMC Biotechnol. 2024; 24: 19. Published online 2024 Apr 12. doi: 10.1186/s12896-024-00846-5
PMCID:
PMC11015657
17.
Dorota Szumny, Alicja Zofia Kucharska, Karolina Czajor, Karolina Bernacka, Sabina Ziółkowska, Patrycja Krzyżanowska-Berkowska, Jan Magdalan, Marta Misiuk-Hojło, Tomasz Sozański, Adam Szeląg
Nutrients. 2024 Apr; 16(7): 926. Published online 2024 Mar 23. doi: 10.3390/nu16070926
PMCID:
PMC11013737
18.
Rosemary Sadami Arai Shinkai, Camila Lindoni Azevedo, Tomie Toyota de Campos, Edgard Michel-Crosato, Maria Gabriela Haye Biazevic
J Dent Sci. 2024 Apr; 19(2): 751–761. Published online 2024 Jan 24. doi: 10.1016/j.jds.2024.01.002
PMCID:
PMC11010713
19.
Yi Wu, Feng Zhang, Dan Kuang, Dan Li, Jiai Yan, Ju Yang, Qinyue Wang, Yingyu Wang, Jing Sun, Yiran Liu, Yanping Xia, Hong Cao
Front Pharmacol. 2024; 15: 1162883. Published online 2024 Mar 14. doi: 10.3389/fphar.2024.1162883
PMCID:
PMC10973001
20.
Yingying Wan, Wenting Sun, Jiaxi Yang, Haonan Wang, Wenqian Wang, Wanting Ye, Guoliang Cheng, Bing Li, Jianxun Ren, Qiuai Kou
Front Pharmacol. 2024; 15: 1327647. Published online 2024 Mar 13. doi: 10.3389/fphar.2024.1327647
PMCID:
PMC10965689

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center