U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 7

1.
HaiRui Liu, WenHui Liu, Israr Ahmad, QingMeng Xiao, XuMin Li, DeJun Zhang, Jie Fang, GuoFan Zhang, Bin Xu, QingBo Gao, ShiLong Chen
Genes (Basel) 2022 May; 13(5): 933. Published online 2022 May 23. doi: 10.3390/genes13050933
PMCID:
PMC9141360
2.
Xiaolong Hu, Gang Liu, Aaron B. A. Shafer, Yuting Wei, Juntong Zhou, Shaobi Lin, Haibin Wu, Mi Zhou, Defu Hu, Shuqiang Liu
Front Microbiol. 2017; 8: 572. Published online 2017 Apr 3. doi: 10.3389/fmicb.2017.00572
PMCID:
PMC5376572
3.
Hairui Liu, Mingze Xia, Qingmeng Xiao, Jie Fang, Anqi Wang, Shilong Chen, Dejun Zhang
Mitochondrial DNA B Resour. 2020; 5(1): 200–201. Published online 2019 Dec 12. doi: 10.1080/23802359.2019.1698995
PMCID:
PMC7748684
4.
Hai Rui Liu, Jie Fang, Mingze Xia, Qingmeng Xiao, Dejun Zhang, Jing Xie, Shilong Chen
Mitochondrial DNA B Resour. 2019; 4(2): 4194–4195. Published online 2019 Nov 21. doi: 10.1080/23802359.2019.1693289
PMCID:
PMC7707766
5.
Mi-Li Liu, Wei-Bing Fan, Ning Wang, Peng-Bin Dong, Ting-Ting Zhang, Ming Yue, Zhong-Hu Li
Int J Mol Sci. 2018 Dec; 19(12): 4039. Published online 2018 Dec 14. doi: 10.3390/ijms19124039
PMCID:
PMC6321470
6.
Lin Hou, Sijia Hou
PeerJ. 2017; 5: e3764. Published online 2017 Sep 4. doi: 10.7717/peerj.3764
PMCID:
PMC5588796
7.
Marc Kenis, Lorenzo Tonina, René Eschen, Bart van der Sluis, Manuel Sancassani, Nicola Mori, Tim Haye, Herman Helsen
J Pest Sci (2004) 2016; 89(3): 735–748. Published online 2016 Mar 24. doi: 10.1007/s10340-016-0755-6
PMCID:
PMC5318492

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center