U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 5

1.
Shiqiang Song, Kenneth M. Cameron, Yuguo Wang, Shenyi Wang, Xinjie Jin, Faiza Hina, Zhaoping Yang, Pan Li
Front Plant Sci. 2023; 14: 1116300. Published online 2023 Feb 22. doi: 10.3389/fpls.2023.1116300
PMCID:
PMC9992823
2.
Da-Cheng Hao, Yulu Zhang, Chun-Nian He, Pei-Gen Xiao
Evid Based Complement Alternat Med. 2022; 2022: 9027727. Published online 2022 Jan 12. doi: 10.1155/2022/9027727
PMCID:
PMC8769838
3.
Guihua Wen, Sheng Chen, Lingling Fan, Lei Zeng, Bingqiang Xu
Mitochondrial DNA B Resour. 2021; 6(11): 3269–3270. Published online 2021 Oct 23. doi: 10.1080/23802359.2021.1993099
PMCID:
PMC8547845
4.
Ling-Ling Yu, Rong-Tao Li, Yuan-Bao Ai, Wei Liu, Zhang-Shuang Deng, Zhong-Mei Zou
Molecules. 2014 Sep; 19(9): 13332–13341. Published online 2014 Aug 29. doi: 10.3390/molecules190913332
PMCID:
PMC6271463
5.
Kang-Hoon Kim, Eun-Jae Park, Hyun-Jae Jang, Seung-Jae Lee, Chan Sun Park, Bong-Sik Yun, Seung Woong Lee, Mun-Chual Rho
Molecules. 2019 Nov; 24(22): 4042. Published online 2019 Nov 7. doi: 10.3390/molecules24224042
PMCID:
PMC6891712

Display Settings:

Format
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center