U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 23

1.
Chin Med. 2023; 18(Suppl 1): 105. Published online 2023 Sep 1. doi: 10.1186/s13020-023-00796-8
PMCID:
PMC10472541
2.
Jie Huang, Weibin Xu, Junwen Zhai, Yi Hu, Jing Guo, Caifei Zhang, Yiyong Zhao, Lin Zhang, Christopher Martine, Hong Ma, Chien-Hsun Huang
Plant Commun. 2023 Jul 10; 4(4): 100595. Published online 2023 Mar 25. doi: 10.1016/j.xplc.2023.100595
PMCID:
PMC10363554
3.
Kathryn A. Uckele, Joshua P. Jahner, Eric J. Tepe, Lora A. Richards, Lee A. Dyer, Kaitlin M. Ochsenrider, Casey S. Philbin, Massuo J. Kato, Lydia F. Yamaguchi, Matthew L. Forister, Angela M. Smilanich, Craig D. Dodson, Christopher S. Jeffrey, Thomas L. Parchman
Sci Rep. 2021; 11: 17247. Published online 2021 Aug 26. doi: 10.1038/s41598-021-96431-3
PMCID:
PMC8390663
4.
Eva Knoch, Satoko Sugawara, Tetsuya Mori, Christian Poulsen, Atsushi Fukushima, Jesper Harholt, Yoshinori Fujimoto, Naoyuki Umemoto, Kazuki Saito
Proc Natl Acad Sci U S A. 2018 Aug 21; 115(34): E8096–E8103. Published online 2018 Aug 6. doi: 10.1073/pnas.1807482115
PMCID:
PMC6112714
5.
Clara Inés Ortiz-Ramírez, Sayonara Plata-Arboleda, Natalia Pabón-Mora
Ann Bot. 2018 May; 121(6): 1211–1230. Published online 2018 Feb 17. doi: 10.1093/aob/mcy007
PMCID:
PMC5946927
6.
Tao Pan, Yanan Zhang, Hui Wang, Jun Wu, Xing Kang, Lifu Qian, Jinyun Chen, Dingqi Rao, Jianping Jiang, Baowei Zhang
PeerJ. 2017; 5: e3995. Published online 2017 Nov 21. doi: 10.7717/peerj.3995
PMCID:
PMC5701547
7.
Roman A. Volkov, Irina I. Panchuk, Nikolai V. Borisjuk, Marta Hosiawa-Baranska, Jolanta Maluszynska, Vera Hemleben
BMC Plant Biol. 2017; 17: 21. Published online 2017 Jan 23. doi: 10.1186/s12870-017-0978-6
PMCID:
PMC5260122
8.
M. Virginia Sanchez-Puerta, Cinthia Carolina Abbona
PLoS One. 2014; 9(5): e98353. Published online 2014 May 22. doi: 10.1371/journal.pone.0098353
PMCID:
PMC4031233
9.
Péter Poczai, Jaakko Hyvönen
Springerplus. 2013; 2: 459. Published online 2013 Sep 12. doi: 10.1186/2193-1801-2-459
PMCID:
PMC3786074
10.
CAROLINA CARRIZO GARCÍA
Ann Bot. 2002 Dec; 90(6): 701–706. doi: 10.1093/aob/mcf248
PMCID:
PMC4240359
11.
Ying Wu, Jiao Yang, Yongzhi Yang, Jianquan Liu
DNA Res. 2023 Apr; 30(2): dsad005. Published online 2023 Apr 4. doi: 10.1093/dnares/dsad005
PMCID:
PMC10119639
12.
Fangyuan Zhang, Fei Qiu, Junlan Zeng, Zhichao Xu, Yueli Tang, Tengfei Zhao, Yuqin Gou, Fei Su, Shiyi Wang, Xiuli Sun, Zheyong Xue, Weixing Wang, Chunxian Yang, Lingjiang Zeng, Xiaozhong Lan, Min Chen, Junhui Zhou, Zhihua Liao
Nat Commun. 2023; 14: 1446. Published online 2023 Mar 15. doi: 10.1038/s41467-023-37133-4
PMCID:
PMC10017790
13.
Xiaori Zhan, Zhenhao Zhang, Yong Zhang, Yadi Gao, Yanyun Jin, Chenjia Shen, Huizhong Wang, Shangguo Feng
Genes (Basel) 2022 Dec; 13(12): 2291. Published online 2022 Dec 5. doi: 10.3390/genes13122291
PMCID:
PMC9778145
14.
Dangwei Zhou, Furrukh Mehmood, Pengcheng Lin, Tingfeng Cheng, Huan Wang, Shenbo Shi, Jinkui Zhang, Jing Meng, Kun Zheng, Péter Poczai
Genes (Basel) 2022 Nov; 13(11): 2125. Published online 2022 Nov 15. doi: 10.3390/genes13112125
PMCID:
PMC9690199
15.
Jingbo Zhang, Peter F. Stevens, Wenheng Zhang
Am J Bot. 2022 May; 109(5): 746–767. Published online 2022 May 26. doi: 10.1002/ajb2.1864
PMCID:
PMC9324824
16.
Feng-Wei Lei, Ling Tong, Yi-Xuan Zhu, Xian-Yun Mu, Tie-Yao Tu, Jun Wen
Plant Divers. 2021 Jun; 43(3): 192–197. Published online 2021 Jan 29. doi: 10.1016/j.pld.2021.01.005
PMCID:
PMC8233519
17.
Ling Tong, Yi-Xuan Zhu, Feng-Wei Lei, Xue-Li Shen, Xian-Yun Mu
Mitochondrial DNA B Resour. 2019; 4(2): 3427–3428. Published online 2019 Oct 9. doi: 10.1080/23802359.2019.1674730
PMCID:
PMC7707380
18.
Hang Sun, Jianwen Zhang, Tao Deng, David E. Boufford
Plant Divers. 2017 Aug; 39(4): 161–166. Published online 2017 Sep 18. doi: 10.1016/j.pld.2017.09.004
PMCID:
PMC6112316
19.
Li Wang, Jing Li, Jing Zhao, Chaoying He
Front Plant Sci. 2015; 6: 248. Published online 2015 Apr 13. doi: 10.3389/fpls.2015.00248
PMCID:
PMC4394660
20.
Matthew A. Bedewitz, Elsa Góngora-Castillo, Joseph B. Uebler, Eliana Gonzales-Vigil, Krystle E. Wiegert-Rininger, Kevin L. Childs, John P. Hamilton, Brieanne Vaillancourt, Yun-Soo Yeo, Joseph Chappell, Dean DellaPenna, A. Daniel Jones, C. Robin Buell, Cornelius S. Barry
Plant Cell. 2014 Sep; 26(9): 3745–3762. Published online 2014 Sep 16. doi: 10.1105/tpc.114.130534
PMCID:
PMC4213168

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center