U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 378

1.
Huiliang Wang, Zhuoli Chen, Ruixiong Luo, Chen Lei, Mengting Zhang, Aiping Gao, Jinji Pu, He Zhang
Int J Mol Sci. 2024 Mar; 25(5): 2639. Published online 2024 Feb 24. doi: 10.3390/ijms25052639
PMCID:
PMC10931984
2.
Muthusamy Ramakrishnan, K Shanmugha Rajan, Sileesh Mullasseri, Zishan Ahmad, Mingbing Zhou, Anket Sharma, Subbiah Ramasamy, Qiang Wei
Hortic Res. 2024 Feb; 11(2): uhad284. Published online 2023 Dec 29. doi: 10.1093/hr/uhad284
PMCID:
PMC10871907
3.
Grant T. Kirker, Babar Hassan, Mark E. Mankowski, Fred J. Eller
Insects. 2024 Jan; 15(1): 69. Published online 2024 Jan 18. doi: 10.3390/insects15010069
PMCID:
PMC10816604
4.
Eva Zahradníková, Alena Rendeková, Jana Ščevková
Environ Sci Pollut Res Int. 2024; 31(2): 2026–2041. Published online 2023 Dec 5. doi: 10.1007/s11356-023-31137-9
PMCID:
PMC10791852
5.
Yon-Suk Kim, Eun-Bin Lee, Ye-Ji Yu, Ga-Won Kim, Woo-Jung Kim, Dong-Kug Choi
Int J Mol Sci. 2024 Jan; 25(1): 151. Published online 2023 Dec 21. doi: 10.3390/ijms25010151
PMCID:
PMC10778878
6.
Biao Han, Boqiang Tong, Jiliang Zhang, Ziheng Bu, Lijun Zhao, Yang Xian, Dezhu Li, Xiaoman Xie
BMC Plant Biol. 2024; 24: 39. Published online 2024 Jan 9. doi: 10.1186/s12870-023-04623-y
PMCID:
PMC10775429
7.
Xinyang Zhang, Liyuan Yang, Chen Chen, Junrui Shi, Yixin Zhang, Shouhui Sun
J Insect Sci. 2023 Nov; 23(6): 8. Published online 2023 Nov 28. doi: 10.1093/jisesa/iead105
PMCID:
PMC10684046
8.
Mark Owusu Adjei, Huan Zhao, Xiaoguang Tao, Li Yang, Shuyue Deng, Xiyan Li, Xinjing Mao, Shujiang Li, Jianfeng Huang, Ruixiong Luo, Aiping Gao, Jun Ma
Int J Mol Sci. 2023 Aug; 24(15): 11984. Published online 2023 Jul 26. doi: 10.3390/ijms241511984
PMCID:
PMC10418398
9.
EFSA Panel on Plant Health (PLH), Claude Bragard, Paula Baptista, Elisavet Chatzivassiliou, Francesco Di Serio, Josep Anton Jaques Miret, Annemarie Fejer Justesen, Alan MacLeod, Christer Sven Magnusson, Panagiotis Milonas, Juan A Navas‐Cortes, Stephen Parnell, Roel Potting, Philippe Lucien Reignault, Emilio Stefani, Hans‐Hermann Thulke, Wopke Van der Werf, Antonio Vicent Civera, Jonathan Yuen, Lucia Zappalà, Andrea Battisti, Hugo Mas, Daniel Rigling, Massimo Faccoli, Ciro Gardi, Giovanni Iacopetti, Alžběta Mikulová, Olaf Mosbach‐Schulz, Fabio Stergulc, Franz Streissl, Paolo Gonthier
EFSA J. 2023 Jul; 21(7): e08118. Published online 2023 Jul 28. doi: 10.2903/j.efsa.2023.8118
PMCID:
PMC10375364
10.
Bo Xu, Lina Cao, Zhenxing Zhang, Xinyu Li, Xiangyu Zhao, Xinyue Wang, Yining Wang, Bingchen Wu, Weihua Zhou, Chenlu Lin, Yufu Gao, Liping Rong
Front Plant Sci. 2023; 14: 1209999. Published online 2023 Jul 11. doi: 10.3389/fpls.2023.1209999
PMCID:
PMC10367004
11.
EFSA Panel on Plant Health (PLH), Claude Bragard, Paula Baptista, Elisavet Chatzivassiliou, Francesco Di Serio, Josep Anton Jaques Miret, Annemarie Fejer Justesen, Alan MacLeod, Christer Sven Magnusson, Panagiotis Milonas, Juan A Navas‐Cortes, Stephen Parnell, Roel Potting, Philippe Lucien Reignault, Emilio Stefani, Hans‐Hermann Thulke, Wopke Van der Werf, Antonio Vicent Civera, Jonathan Yuen, Lucia Zappalà, Andrea Battisti, Hugo Mas, Daniel Rigling, Massimo Faccoli, Ciro Gardi, Giovanni Iacopetti, Alžběta Mikulová, Olaf Mosbach‐Schulz, Fabio Stergulc, Franz Streissl, Paolo Gonthier
EFSA J. 2023 Jul; 21(7): e08071. Published online 2023 Jul 6. doi: 10.2903/j.efsa.2023.8071
PMCID:
PMC10323733
12.
Asif Ali Khan, Li-Xin Lu, Fang-Jie Yao, Ming Fang, Peng Wang, You-Min Zhang, Jing-Jing Meng, Xiao-Xu Ma, Qi He, Kai-Sheng Shao, Yun-hui Wei, Baojun Xu
Front Nutr. 2023; 10: 1167805. Published online 2023 Jun 19. doi: 10.3389/fnut.2023.1167805
PMCID:
PMC10315456
13.
Sizhao Liu, Beixi Zhang, Qiyi Lei, Jiangju Zhou, Maroof Ali, Chunlin Long
J Ethnobiol Ethnomed. 2023; 19: 20. Published online 2023 May 30. doi: 10.1186/s13002-023-00594-4
PMCID:
PMC10230803
14.
Conrad Chibunna Achilonu, Gert Johannes Marais, Soumya Ghosh, Marieka Gryzenhout
Pathogens. 2023 May; 12(5): 672. Published online 2023 May 2. doi: 10.3390/pathogens12050672
PMCID:
PMC10223959
15.
Hua Cao, Han Li, Lin Lu, Yulu Ji, Lulin Ma, Shenchong Li
Genes (Basel) 2023 May; 14(5): 1112. Published online 2023 May 19. doi: 10.3390/genes14051112
PMCID:
PMC10218160
16.
Xiaodan Xu, Chengmin Yan, Zhiying Ma, Qi Wang, Jie Zhao, Rui Zhang, Luyao He, Wei Zheng
J Ethnobiol Ethnomed. 2023; 19: 19. Published online 2023 May 25. doi: 10.1186/s13002-023-00595-3
PMCID:
PMC10210299
17.
Marius Paraschiv
Insects. 2023 Apr; 14(4): 345. Published online 2023 Mar 31. doi: 10.3390/insects14040345
PMCID:
PMC10141883
18.
Janusz Malarz, Yulia V. Yudina, Anna Stojakowska
Int J Mol Sci. 2023 Apr; 24(8): 6920. Published online 2023 Apr 7. doi: 10.3390/ijms24086920
PMCID:
PMC10138958
19.
Bodi Huisman, Anouk Verveen, Nastasja M. de Graaf, Thomas D. Steensma, Baudewijntje P. C. Kreukels
Int J Transgend Health. 2023; 24(2): 234–246. Published online 2022 Nov 1. doi: 10.1080/26895269.2022.2131675
PMCID:
PMC10128456
20.
Miaomiao Zhang, Bingyang Liu, Yue Fei, Xiaowei Yang, Linjiao Zhao, Chaozhong Shi, Yueying Zhang, Nan Lu, Chuangye Wu, Wenjun Ma, Junhui Wang
Hortic Res. 2023 Apr; 10(4): uhad032. Published online 2023 Feb 21. doi: 10.1093/hr/uhad032
PMCID:
PMC10120837

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center