U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 45

1.
Linlin Ding, Hao Chen, Guoli Bi, Wenqi Wang, Rui Li
Heliyon. 2024 Mar 30; 10(6): e28232. Published online 2024 Mar 15. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e28232
PMCID:
PMC10958411
2.
Letícia dos Santos Dantas Lima, Luiz Felipe Domingues Passero, Alexandre Indriunas, Ingrid de Souza Santos, Luíza Francisco Uchôa Coqueiro, Kayo Alexandre Souza da Cruz, Adriana Batista de Almeida, José Carlos Fernandes Galduróz, Eliana Rodrigues
Evid Based Complement Alternat Med. 2024; 2024: 6678557. Published online 2024 Feb 19. doi: 10.1155/2024/6678557
PMCID:
PMC10896657
3.
Yang-Chun-Zi Liao, Yi-Jia Cao, Yu Wan, Hui Li, De-Wei Li, Li-Hua Zhu
Plants (Basel) 2023 Sep; 12(17): 3113. Published online 2023 Aug 30. doi: 10.3390/plants12173113
PMCID:
PMC10489861
4.
Heyu Wang, Quan Tang, Yanyu Xue, Xiaoqian Gao, Yan Zhang
Heliyon. 2023 Aug; 9(8): e18396. Published online 2023 Jul 17. doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e18396
PMCID:
PMC10412905
5.
European Food Safety Authority (EFSA), Davide Gibin, Luca Pasinato, Alice Delbianco
EFSA J. 2023 Jun; 21(6): e08061. Published online 2023 Jun 13. doi: 10.2903/j.efsa.2023.8061
PMCID:
PMC10262070
6.
Francisco Rubén Badenes-Pérez
Plants (Basel) 2023 Jun; 12(11): 2148. Published online 2023 May 29. doi: 10.3390/plants12112148
PMCID:
PMC10255426
7.
Wen-Qing Li, Wen-Hao Liu, Die Qian, Jia Liu, Shi-Qiong Zhou, Lei Zhang, Wei Peng, Li Su, Hong Zhang
Front Pharmacol. 2022; 13: 962525. Published online 2022 Aug 23. doi: 10.3389/fphar.2022.962525
PMCID:
PMC9445813
8.
European Food Safety Authority (EFSA), Alice Delbianco, Davide Gibin, Luca Pasinato, Donato Boscia, Massimiliano Morelli
EFSA J. 2022 Jun; 20(6): e07356. Published online 2022 Jun 15. doi: 10.2903/j.efsa.2022.7356
PMCID:
PMC9198695
9.
Jimin Li, Shanshan Feng, Xin Liu, Xu Jia, Fengling Qiao, Jinlin Guo, Shanshan Deng
Front Pharmacol. 2022; 13: 837907. Published online 2022 Jun 2. doi: 10.3389/fphar.2022.837907
PMCID:
PMC9204478
10.
Yao Tang, Mingli Sun, Zhenning Liu
Pharm Biol. 2022; 60(1): 479–490. Published online 2022 Feb 18. doi: 10.1080/13880209.2022.2039723
PMCID:
PMC8865097
11.
European Food Safety Authority (EFSA), Alice Delbianco, Davide Gibin, Luca Pasinato, Massimiliano Morelli
EFSA J. 2022 Jan; 20(1): e07039. Published online 2022 Jan 12. doi: 10.2903/j.efsa.2022.7039
PMCID:
PMC8753584
12.
Ruyi Li, Xin Song, Yanan Guo, Peng Song, Dongzhu Duan, Zhe-Sheng Chen
Front Oncol. 2021; 11: 772915. Published online 2021 Oct 22. doi: 10.3389/fonc.2021.772915
PMCID:
PMC8570131
13.
Qiang Sun, Man He, Meng Zhang, Sha Zeng, Li Chen, Hui Zhao, Han Yang, Maolun Liu, Shan Ren, Haibo Xu
Front Pharmacol. 2021; 12: 685002. Published online 2021 Jul 1. doi: 10.3389/fphar.2021.685002
PMCID:
PMC8281679
14.
European Food Safety Authority (EFSA), Alice Delbianco, Davide Gibin, Luca Pasinato, Massimiliano Morelli
EFSA J. 2021 Jun; 19(6): e06674. Published online 2021 Jun 23. doi: 10.2903/j.efsa.2021.6674
PMCID:
PMC8220458
15.
Ju-Ping Wang, Yun-Fei Peng, Tian-Wen Cao, Miao Zhang
Mitochondrial DNA B Resour. 2021; 6(1): 21–23. Published online 2021 Jan 11. doi: 10.1080/23802359.2020.1844091
PMCID:
PMC7808372
16.
Hua Luo, Mingming Zhao, Dechao Tan, Chang Liu, Lin Yang, Ling Qiu, Yan Gao, Hua Yu
Chin Med. 2020; 15: 115. Published online 2020 Oct 28. doi: 10.1186/s13020-020-00393-z
PMCID:
PMC7592451
17.
Makenzie E. Mabry, Julia M. Brose, Paul D. Blischak, Brittany Sutherland, Wade T. Dismukes, Christopher A. Bottoms, Patrick P. Edger, Jacob D. Washburn, Hong An, Jocelyn C. Hall, Michael R. McKain, Ihsan Al‐Shehbaz, Michael S. Barker, M. Eric Schranz, Gavin C. Conant, J. Chris Pires
Am J Bot. 2020 Aug; 107(8): 1148–1164. Published online 2020 Aug 24. doi: 10.1002/ajb2.1514
PMCID:
PMC7496422
18.
Dan Zhang, Ren-You Gan, Arakkaveettil Kabeer Farha, Gowoon Kim, Qiong-Qiong Yang, Xian-Ming Shi, Chun-Lei Shi, Qi-Xia Luo, Xue-Bin Xu, Hua-Bin Li, Harold Corke
Microorganisms. 2019 Jun; 7(6): 157. Published online 2019 May 29. doi: 10.3390/microorganisms7060157
PMCID:
PMC6617121
19.
Lan Deng, Ling Jiang, Xianghua Lin, Kuo-Fu Tseng, Zhigang Lu, Xiuju Wang
Oncol Lett. 2017 Mar; 13(3): 1370–1378. Published online 2017 Jan 11. doi: 10.3892/ol.2017.5597
PMCID:
PMC5403718
20.
J.H.C. Woudenberg, J.Z. Groenewald, M. Binder, P.W. Crous
Stud Mycol. 2013 Jun 30; 75(1): 171–212. Published online 2013 Jun 4. doi: 10.3114/sim0015
PMCID:
PMC3713888

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center