U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 291

1.
Yong-Bin Chen, Xin-Yan Chen, Liang Ma, Zhuang Zhao, Shi-Pin Chen
PhytoKeys. 2024; 241: 81–90. Published online 2024 Apr 9. doi: 10.3897/phytokeys.241.117787
PMCID:
PMC11024514
2.
Hongrui Li, Caiwen Huang, Yanhong Li, Pujing Wang, Jingxian Sun, Zizhen Bi, Shisheng Xia, Yong Xiong, Xishan Bai, Xiangzhong Huang
J Ethnobiol Ethnomed. 2024; 20: 22. Published online 2024 Feb 23. doi: 10.1186/s13002-024-00656-1
PMCID:
PMC10893717
3.
Sudha Acharya, Hallie A. Troell, Rebecca L. Billingsley, Katherine S. Lawrence, Daniel S. McKirgan, Nadim W. Alkharouf, Vincent P. Klink
Data Brief. 2024 Feb; 52: 109831. Published online 2023 Nov 19. doi: 10.1016/j.dib.2023.109831
PMCID:
PMC10698527
4.
Paris Veltsos, John K. Kelly
Version 1. bioRxiv. Preprint. 2023 Nov 21. doi: 10.1101/2023.11.21.568003
PMCID:
PMC10690227
5.
Wen-Bin Ju, Xiong Li, Heng-Ning Deng, Meng Li, Xing-Jin He, Xin-Fen Gao, Bo Xu
PhytoKeys. 2023; 235: 69–79. Published online 2023 Nov 14. doi: 10.3897/phytokeys.235.111092
PMCID:
PMC10664027
6.
Hongjin Dong, Ruixuan Huang, Shuzhen Wang, Jiaojun Yu
Mitochondrial DNA B Resour. 2023; 8(5): 585–588. Published online 2023 May 18. doi: 10.1080/23802359.2023.2209390
PMCID:
PMC10197986
7.
Humberto Debat, Maria Laura Garcia, Nicolas Bejerman
Viruses. 2023 Apr; 15(4): 840. Published online 2023 Mar 25. doi: 10.3390/v15040840
PMCID:
PMC10144540
8.
Xing-Hai Zhang, David Swait, Xiao-Lu Jin, Paveena Vichyavichien, Nicholas Nifakos, Noah Kaplan, Lucwilerna Raymond, John M. Harlin
PLoS One. 2023; 18(3): e0279772. Published online 2023 Mar 8. doi: 10.1371/journal.pone.0279772
PMCID:
PMC9994729
9.
Ishita Samanta, Pamela Chanda Roy, Eshani Das, Sasmita Mishra, Gopal Chowdhary
Plants (Basel) 2023 Feb; 12(3): 652. Published online 2023 Feb 1. doi: 10.3390/plants12030652
PMCID:
PMC9919379
10.
Samaila Samaila Yaradua, Kowiyou Yessoufou
Genes (Basel) 2022 Dec; 13(12): 2259. Published online 2022 Nov 30. doi: 10.3390/genes13122259
PMCID:
PMC9778027
11.
Heyu Yang, Haimei Chen, Yang Ni, Jingling Li, Yisha Cai, Binxin Ma, Jing Yu, Jiehua Wang, Chang Liu
Int J Mol Sci. 2022 Nov; 23(22): 14267. Published online 2022 Nov 17. doi: 10.3390/ijms232214267
PMCID:
PMC9694629
12.
Zhonglong Guo, Zheng Kuang, Yihan Tao, Haotian Wang, Miaomiao Wan, Chen Hao, Fei Shen, Xiaozeng Yang, Lei Li
Mol Biol Evol. 2022 Nov; 39(11): msac224. Published online 2022 Oct 12. doi: 10.1093/molbev/msac224
PMCID:
PMC9641971
13.
Shaza S. Issa, Sofia V. Sokornova, Roman R. Zhidkin, Tatiana V. Matveeva
Plants (Basel) 2022 Jul; 11(14): 1862. Published online 2022 Jul 17. doi: 10.3390/plants11141862
PMCID:
PMC9319234
14.
Diego F. Morales‐Briones, Nan Lin, Eileen Y. Huang, Dena L. Grossenbacher, James M. Sobel, Caroline D. Gilmore, David C. Tank, Ya Yang
Am J Bot. 2022 Jun; 109(6): 1035–1046. Published online 2022 Jun 5. doi: 10.1002/ajb2.1860
PMCID:
PMC9328367
15.
A.J. Caven, J.D. Wiese
Heliyon. 2022 Jun; 8(6): e09640. Published online 2022 Jun 3. doi: 10.1016/j.heliyon.2022.e09640
PMCID:
PMC9192816
16.
Shukherdorj Baasanmunkh, Magsar Urgamal, Batlai Oyuntsetseg, Alexander P. Sukhorukov, Zagarjav Tsegmed, Dong Chan Son, Andrey Erst, Khurelpurev Oyundelger, Alexey A. Kechaykin, Joscelyn Norris, Petr Kosachev, Jin-Shuang Ma, Kae Sun Chang, Hyeok Jae Choi
PhytoKeys. 2022; 192: 63–169. Published online 2022 Mar 14. doi: 10.3897/phytokeys.192.79702
PMCID:
PMC8938380
17.
Lisa S. Mydy, Desnor N. Chigumba, Roland D. Kersten
Front Plant Sci. 2021; 12: 692108. Published online 2021 Nov 29. doi: 10.3389/fpls.2021.692108
PMCID:
PMC8672867
18.
Amber Stanley, Carlos Martel, Gerardo Arceo-Gómez
AoB Plants. 2021 Dec; 13(6): plab069. Published online 2021 Oct 22. doi: 10.1093/aobpla/plab069
PMCID:
PMC8598379
19.
Xin’e Li, Xiaoyu Song, Jun Zhao, Haifeng Lu, Cheng Qian, Xin Zhao
Ecol Evol. 2021 Oct; 11(20): 14042–14055. Published online 2021 Sep 17. doi: 10.1002/ece3.8113
PMCID:
PMC8525184
20.
Hyoung-An Choi, Sang-Oh Ahn, Ho-Dong Lim, Geun-Joong Kim
Antibiotics (Basel) 2021 Sep; 10(9): 1092. Published online 2021 Sep 9. doi: 10.3390/antibiotics10091092
PMCID:
PMC8465884

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center