U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 2203

1.
Shengnan Wu, Shikui Dong, Ziying Wang, Shengmei Li, Chunhui Ma, Zhouyuan Li
Front Plant Sci. 2024; 15: 1352834. Published online 2024 Mar 25. doi: 10.3389/fpls.2024.1352834
PMCID:
PMC10999619
2.
James M. Bradley, Roger K. Butlin, Julie D. Scholes
BMC Plant Biol. 2024; 24: 251. Published online 2024 Apr 6. doi: 10.1186/s12870-024-04935-7
PMCID:
PMC10998327
3.
Maria Luísa Jabbur, Chitrang Dani, Kamiel Spoelstra, Antony N. Dodd, Carl Hirschie Johnson
J Biol Rhythms. 2024 Apr; 39(2): 115–134. Published online 2024 Jan 7. doi: 10.1177/07487304231219206
PMCID:
PMC10994774
4.
Canlin Li, Yuan Li, Xi Huang, Si Li, Kangzhuo Sangji, Rui Gu
Front Pharmacol. 2024; 15: 1365911. Published online 2024 Mar 18. doi: 10.3389/fphar.2024.1365911
PMCID:
PMC10986185
5.
Lin Jia, Ning Xu, Bin Xia, Wenjie Gao, Qingran Meng, Qiang Li, Ying Sun, Shoubin Xu, Miao He, Huiyan Gu
Front Plant Sci. 2024; 15: 1368869. Published online 2024 Mar 13. doi: 10.3389/fpls.2024.1368869
PMCID:
PMC10965588
6.
Diane R Campbell, John M Powers, Madison Crowell
Evol Lett. 2024 Apr; 8(2): 311–321. Published online 2023 Nov 23. doi: 10.1093/evlett/qrad060
PMCID:
PMC10959478
7.
Yoshiki Tsunokawa, Mana Tsukada, Tatsuki Inoue, Masashi Tamaoka, Toshiki Mugita, Oyunchimeg Chuluunbat, Yoshiko Maeda, Takashi Fukagai, Yoshio Ogawa, Masataka Sunagawa
Cureus. 2024 Jan; 16(1): e52238. Published online 2024 Jan 14. doi: 10.7759/cureus.52238
PMCID:
PMC10862183
8.
Xueying Chen, Ge Hou, Peili Shi, Ning Zong, Jialuo Yu
Plants (Basel) 2024 Feb; 13(3): 344. Published online 2024 Jan 23. doi: 10.3390/plants13030344
PMCID:
PMC10857096
9.
Hamish A. Symington, Beverley J. Glover
Ecol Evol. 2024 Feb; 14(2): e10914. Published online 2024 Feb 5. doi: 10.1002/ece3.10914
PMCID:
PMC10844710
10.
Jong-Won Lee, Ho-Geun Yun, Tae Young Hwang, Kyungmin Kim, Se-Hoon Jung, Jong Bin An
Biodivers Data J. 2023; 11: e113952. Published online 2023 Dec 18. doi: 10.3897/BDJ.11.e113952
PMCID:
PMC10838045
11.
Tin Hang Hung, Ernest T. Y. Wu, Pauls Zeltiņš, Āris Jansons, Aziz Ullah, Nadir Erbilgin, Joerg Bohlmann, Jean Bousquet, Inanc Birol, Sonya M. Clegg, John J. MacKay
BMC Genomics. 2024; 25: 118. Published online 2024 Jan 27. doi: 10.1186/s12864-024-09978-6
PMCID:
PMC10821269
12.
Hong An, J. Chris Pires, Gavin C. Conant
PLoS Comput Biol. 2024 Jan; 20(1): e1011803. Published online 2024 Jan 16. doi: 10.1371/journal.pcbi.1011803
PMCID:
PMC10817154
13.
Xianmei Hu, Zehui Liang, Tianxiao Sun, Ling Huang, Yanping Wang, Zhulong Chan, Lin Xiang
Int J Mol Sci. 2024 Jan; 25(1): 563. Published online 2024 Jan 1. doi: 10.3390/ijms25010563
PMCID:
PMC10779166
14.
Simra Zahid, Anjelique F. Schulfer, Verónica S. Di Stilio
Front Plant Sci. 2023; 14: 1288961. Published online 2023 Dec 18. doi: 10.3389/fpls.2023.1288961
PMCID:
PMC10764028
15.
Yaiphabi Kumam, Harold N Trick, P.V. Vara Prasad, Mithila Jugulam
Genes (Basel) 2023 Dec; 14(12): 2176. Published online 2023 Dec 4. doi: 10.3390/genes14122176
PMCID:
PMC10742955
16.
Yongchao Wu, Jie Liu, Baozhen Jiao, Tingting Wang, Sifan Sun, Binquan Huang
Genes (Basel) 2023 Dec; 14(12): 2144. Published online 2023 Nov 27. doi: 10.3390/genes14122144
PMCID:
PMC10742590
17.
Surbhi Kumawat, Irene Martinez, Dhenugen Logeswaran, Hongfei Chen, Jenn M. Coughlan, Julian J.-L. Chen, Yaowu Yuan, James M. Sobel, Jae Young Choi
Version 1. bioRxiv. Preprint. 2023 Dec 7. doi: 10.1101/2023.12.06.568249
PMCID:
PMC10723376
18.
Maged S. Abdel-Kader, Mohamed M. Radwan, Ahmed M. Metwaly, Ibrahim H. Eissa, Arno Hazekamp, Mahmoud A. Sohly
Cannabis Cannabinoid Res. December 2023; 8(6): 974–985. Published online 2023 Dec 4. doi: 10.1089/can.2023.0128
PMCID:
PMC10714118
19.
Xiaofeng Liu, Muhammad Zeeshan Ul Haq, Jing Yu, Ya Liu, Huageng Yang, Hongguang Cui, Dongmei Yang, Yougen Wu
Front Plant Sci. 2023; 14: 1300073. Published online 2023 Nov 22. doi: 10.3389/fpls.2023.1300073
PMCID:
PMC10702526
20.
Daniel A Barbash, Bozhou Jin, Kevin H C Wei, Anne-Marie Dion-Côté
G3 (Bethesda) 2023 Nov; 13(11): jkad225. Published online 2023 Sep 28. doi: 10.1093/g3journal/jkad225
PMCID:
PMC10627268

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center