U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 43

1.
Radosław Włodarczyk, Joanna Drzewińska-Chańko, Maciej Kamiński, Włodzimierz Meissner, Jan Rapczyński, Katarzyna Janik-Superson, Dawid Krawczyk, Dominik Strapagiel, Agnieszka Ożarowska, Katarzyna Stępniewska, Piotr Minias
FEMS Microbiol Ecol. 2024 May; 100(5): fiae040. Published online 2024 Mar 21. doi: 10.1093/femsec/fiae040
PMCID:
PMC11008731
2.
Wenwen Zhang, Ying Zhou, Xuelan Fang, Shengjun Zhao, Yi Wu, Haonan Zhang, Liangwei Cui, Peng Cui
Animals (Basel) 2023 Mar; 13(5): 882. Published online 2023 Feb 28. doi: 10.3390/ani13050882
PMCID:
PMC10000139
3.
Xue Gou, Yuan Zhu, Xijiao Sun, Chanshi Hu, Mingming Zhang, Romaan Hayat Khattak, Haijun Su
Zool Stud. 2022; 61: e36. Published online 2022 Sep 16. doi: 10.6620/ZS.2022.61-36
PMCID:
PMC9745570
4.
Binhua Wang, Hui Zhong, Yajun Liu, Luzhang Ruan, Zhaoyu Kong, Xiaozhen Mou, Lan Wu
Front Microbiol. 2022; 13: 973469. Published online 2022 Sep 23. doi: 10.3389/fmicb.2022.973469
PMCID:
PMC9537367
5.
Guocheng Yang, Haiyan He, Guogang Zhang, Wenyu Zhao, Jingying Zhou, Ying Qian, Xi Huang, Lu Dong
Int J Parasitol Parasites Wildl. 2021 Aug; 15: 177–183. Published online 2021 May 29. doi: 10.1016/j.ijppaw.2021.04.013
PMCID:
PMC8182418
6.
Hiroko IIMA, Hiroki TERAOKA
J Vet Med Sci. 2021 Apr; 83(4): 742–745. Published online 2021 Mar 11. doi: 10.1292/jvms.20-0565
PMCID:
PMC8111358
7.
Hui Wang
PLoS One. 2021; 16(2): e0246749. Published online 2021 Feb 8. doi: 10.1371/journal.pone.0246749
PMCID:
PMC7870090
8.
Johnny A. Uelmen, Charles Brokopp, Jonathan Patz
Int J Environ Res Public Health. 2020 Mar; 17(5): 1767. Published online 2020 Mar 9. doi: 10.3390/ijerph17051767
PMCID:
PMC7084944
9.
Changbo Jiang, Lingshi Yin, Xiaofeng Wen, Chunyan Du, Lixue Wu, Yuannan Long, Yizhuang Liu, Yuan Ma, Qide Yin, Zhenyu Zhou, Hemin Pan
Int J Environ Res Public Health. 2018 Oct; 15(10): 2164. Published online 2018 Oct 1. doi: 10.3390/ijerph15102164
PMCID:
PMC6210014
10.
Tong Wang, Hongcheng Wang, Zhongbao Zhao, Zongtao Wang, Liqiang Mu, Hongxian Yu
Mitochondrial DNA B Resour. 2018; 3(2): 575–576. Published online 2018 May 10. doi: 10.1080/23802359.2018.1467224
PMCID:
PMC7799914
11.
Rong Hua, Duoying Cui, Jia Liu, Yuyan You, Ting Jia
Mitochondrial DNA B Resour. 2018; 3(2): 556–557. Published online 2018 Apr 28. doi: 10.1080/23802359.2018.1467220
PMCID:
PMC7799631
12.
Xin Wang, Lei Cao, Inga Bysykatova, Zhenggang Xu, Sonia Rozenfeld, Wooseog Jeong, Didier Vangeluwe, Yunlin Zhao, Tianhe Xie, Kunpeng Yi, Anthony David Fox
PeerJ. 2018; 6: e4353. Published online 2018 Feb 20. doi: 10.7717/peerj.4353
PMCID:
PMC5824675
13.
EFSA Panel on Animal Health and Welfare (AHAW), Simon More, Anette Bøtner, Andrew Butterworth, Paolo Calistri, Klaus Depner, Sandra Edwards, Bruno Garin‐Bastuji, Margaret Good, Christian Gortázar Schmidt, Virginie Michel, Miguel Angel Miranda, Søren Saxmose Nielsen, Mohan Raj, Liisa Sihvonen, Hans Spoolder, Jan Arend Stegeman, Hans‐Hermann Thulke, Antonio Velarde, Preben Willeberg, Christoph Winckler, Francesca Baldinelli, Alessandro Broglia, Sofie Dhollander, Beatriz Beltrán‐Beck, Lisa Kohnle, Joana Morgado, Dominique Bicout
EFSA J. 2017 Aug; 15(8): e04955. Published online 2017 Aug 8. doi: 10.2903/j.efsa.2017.4955
PMCID:
PMC7009844
14.
Megan J. Fitzpatrick, Paul D. Mathewson, Warren P. Porter
PLoS One. 2015; 10(8): e0136677. Published online 2015 Aug 26. doi: 10.1371/journal.pone.0136677
PMCID:
PMC4550283
15.
Haibo Jiang, Chunguang He, Lianxi Sheng, Zhanhui Tang, Yang Wen, Tingting Yan, Changlin Zou
PLoS One. 2015; 10(4): e0122687. Published online 2015 Apr 15. doi: 10.1371/journal.pone.0122687
PMCID:
PMC4398425
16.
Xiaofei Yu, Michael Grace, Yuanchun Zou, Xuefeng Yu, Xianguo Lu, Guoping Wang
PLoS One. 2014; 9(6): e99715. Published online 2014 Jun 16. doi: 10.1371/journal.pone.0099715
PMCID:
PMC4059669
17.
Li Xiaowen, Zhuge Haijin, Mengdi Li
ScientificWorldJournal. 2013; 2013: 918718. Published online 2013 Aug 25. doi: 10.1155/2013/918718
PMCID:
PMC3767079
18.
Yifei Jia, Shengwu Jiao, Yamian Zhang, Yan Zhou, Guangchun Lei, Guanhua Liu
PLoS One. 2013; 8(6): e65843. Published online 2013 Jun 18. doi: 10.1371/journal.pone.0065843
PMCID:
PMC3688820
19.
Svenja Sammler, Christoph Bleidorn, Ralph Tiedemann
BMC Genomics. 2011; 12: 35. Published online 2011 Jan 14. doi: 10.1186/1471-2164-12-35
PMCID:
PMC3025957
20.
John Y. Takekawa, Scott H. Newman, Xiangming Xiao, Diann J. Prosser, Kyle A. Spragens, Eric C. Palm, Baoping Yan, Tianxian Li, Fumin Lei, Delong Zhao, David C. Douglas, Sabir Bin Muzaffar, Weitao Ji
Avian Dis.
Published in final edited form as: Avian Dis. 2010 Mar; 54(1 Suppl): 466–476. doi: 10.1637/8914-043009-Reg.1
PMCID:
PMC4878034

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center