U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 46

1.
Bo Zhang, Wangsuo Liu, Xueli Ding, Wei Zhang, Jinzhong Zhu, Xuejun Wang
Mitochondrial DNA B Resour. 2024; 9(4): 517–521. Published online 2024 Apr 15. doi: 10.1080/23802359.2024.2341113
PMCID:
PMC11020591
2.
Hongrui Li, Caiwen Huang, Yanhong Li, Pujing Wang, Jingxian Sun, Zizhen Bi, Shisheng Xia, Yong Xiong, Xishan Bai, Xiangzhong Huang
J Ethnobiol Ethnomed. 2024; 20: 22. Published online 2024 Feb 23. doi: 10.1186/s13002-024-00656-1
PMCID:
PMC10893717
3.
Diptesh Biswas, Avijit Chakraborty, Swapna Mukherjee, Biswajit Ghosh
Front Plant Sci. 2023; 14: 1197555. Published online 2023 Sep 4. doi: 10.3389/fpls.2023.1197555
PMCID:
PMC10507345
4.
Yuru Wen, Yiran Liao, Yueli Tang, Hongbo Zhang, Jiahui Zhang, Zhihua Liao
Plants (Basel) 2023 Sep; 12(17): 3050. Published online 2023 Aug 24. doi: 10.3390/plants12173050
PMCID:
PMC10490125
5.
Yong-Jiang Wang, Tian Tain, Jia-Yi Yu, Jie Li, Bingyan Xu, Jianghua Chen, John C. D’Auria, Jian-Ping Huang, Sheng-Xiong Huang
Proc Natl Acad Sci U S A. 2023 Apr 25; 120(17): e2302448120. Published online 2023 Apr 17. doi: 10.1073/pnas.2302448120
PMCID:
PMC10151470
6.
Marta Krzemińska, Aleksandra Owczarek, Monika A. Olszewska, Izabela Grzegorczyk-Karolak
Int J Mol Sci. 2022 Jul; 23(14): 7771. Published online 2022 Jul 14. doi: 10.3390/ijms23147771
PMCID:
PMC9322094
7.
Haiyue Gong, Ping He, Xiaozhong Lan, Lingjiang Zeng, Zhihua Liao
Front Plant Sci. 2022; 13: 924413. Published online 2022 Jun 2. doi: 10.3389/fpls.2022.924413
PMCID:
PMC9201383
8.
Mingshuo Zhang, Haitao Li, Junqi Wang, Maohong Tang, Xiaobo Zhang, Shaohua Yang, Jianqin Liu, Ying Li, Xiulan Huang, Zhiyong Li, Luqi Huang
J Ethnobiol Ethnomed. 2022; 18: 40. Published online 2022 May 23. doi: 10.1186/s13002-022-00532-w
PMCID:
PMC9125852
9.
Soledad Mora-Vásquez, Guillermo Gael Wells-Abascal, Claudia Espinosa-Leal, Guy A. Cardineau, Silverio García-Lara
Metab Eng Commun. 2022 Jun; 14: e00194. Published online 2022 Feb 16. doi: 10.1016/j.mec.2022.e00194
PMCID:
PMC8881666
10.
Prashanth Srinivasan, Christina D. Smolke
Nature.
Published in final edited form as: Nature. 2020 Sep; 585(7826): 614–619. Published online 2020 Sep 2. doi: 10.1038/s41586-020-2650-9
PMCID:
PMC7529995
11.
Maria Carmela Vaccaro, Mariaevelina Alfieri, Nunziatina De Tommasi, Tessa Moses, Alain Goossens, Antonietta Leone
Front Plant Sci. 2020; 11: 924. Published online 2020 Jun 18. doi: 10.3389/fpls.2020.00924
PMCID:
PMC7315395
12.
Durdana Shah, Azra N. Kamili, Aijaz A. Wani, Umer Majeed, Zubair Ahmad Wani, Nasreena Sajjad, Parvaiz Ahmad
PLoS One. 2020; 15(5): e0231355. Published online 2020 May 21. doi: 10.1371/journal.pone.0231355
PMCID:
PMC7241962
13.
Da-cheng Hao, Pei-gen Xiao
Chin Herb Med. 2020 Apr; 12(2): 104–117. Published online 2020 Mar 12. doi: 10.1016/j.chmed.2020.03.002
PMCID:
PMC9476761
14.
Xing Tian, Ji-Qing Bai, Cong-Wei Yang, Ying-Min Zhang, Guo-Dong Li
Mitochondrial DNA B Resour. 2020; 5(1): 893–894. Published online 2020 Jan 27. doi: 10.1080/23802359.2020.1717387
PMCID:
PMC7748740
15.
Kathrin Laura Kohnen-Johannsen, Oliver Kayser
Molecules. 2019 Feb; 24(4): 796. Published online 2019 Feb 22. doi: 10.3390/molecules24040796
PMCID:
PMC6412926
16.
Hartmut Foerster, Aureliano Bombarely, James N D Battey, Nicolas Sierro, Nikolai V Ivanov, Lukas A Mueller
Database (Oxford) 2018; 2018: bay035. Published online 2018 May 10. doi: 10.1093/database/bay035
PMCID:
PMC5946812
17.
Zahra Shakeran, Mehrnaz Keyhanfar, Mustafa Ghanadian
Mol Biol Res Commun. 2017 Dec; 6(4): 169–179. doi: 10.22099/mbrc.2017.25776.1275
PMCID:
PMC5762989
18.
Neill Kim, Olga Estrada, Benjamin Chavez, Charles Stewart, Jr., John C. D’Auria
Molecules. 2016 Nov; 21(11): 1510. Published online 2016 Nov 11. doi: 10.3390/molecules21111510
PMCID:
PMC6274040
19.
Guoyin Kai, Sheng Yang, Xiuqin Luo, Wentao Zhou, Xueqing Fu, Ang Zhang, Yan Zhang, Jianbo Xiao
BMC Biotechnol. 2011; 11: 43. Published online 2011 Apr 28. doi: 10.1186/1472-6750-11-43
PMCID:
PMC3111346
20.
Wei Zhou, Can Wang, Xiaolong Hao, Fei Chen, Qikai Huang, Tingyao Liu, Jiang Xu, Shuai Guo, Baosheng Liao, Zhixiang Liu, Yue Feng, Yao Wang, Pan Liao, Jiayu Xue, Min Shi, Itay Maoz, Guoyin Kai
Plant Commun. 2024 Jan 8; 5(1): 100680. Published online 2023 Sep 2. doi: 10.1016/j.xplc.2023.100680
PMCID:
PMC10811374

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center