U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 84

1.
Yang Li, Fan Kong, Shangwei Wu, Wenjin Song, Yang Shao, Min Kang, Tiantian Chen, Liping Peng, Qingyan Shu
BMC Plant Biol. 2024; 24: 284. Published online 2024 Apr 16. doi: 10.1186/s12870-024-04936-6
PMCID:
PMC11020666
2.
Igor Poljak, Antonio Vidaković, Luka Benić, Katarina Tumpa, Marilena Idžojtić, Zlatko Šatović
Plants (Basel) 2024 Jan; 13(2): 320. Published online 2024 Jan 21. doi: 10.3390/plants13020320
PMCID:
PMC10818317
3.
Bo Shu, Malania M. Wilson, Matthew W. Keller, Ha Tran, Theresa Sokol, Grace Lee, Benjamin L. Rambo‐Martin, Marie K. Kirby, Norman Hassell, Danielle Haydel, Julie Hand, David E. Wentworth, John R. Barnes
Influenza Other Respir Viruses. 2024 Jan; 18(1): e13246. Published online 2024 Jan 5. doi: 10.1111/irv.13246
PMCID:
PMC10767671
4.
Guilong Lu, Wenhua Wang, Juan Mao, Qing Li, Youxiong Que
BMC Plant Biol. 2023; 23: 541. Published online 2023 Nov 4. doi: 10.1186/s12870-023-04529-9
PMCID:
PMC10625231
5.
Zhou Hong, Dan Peng, Luke R. Tembrock, Xuezhu Liao, Daping Xu, Xiaojin Liu, Zhiqiang Wu
Commun Biol. 2023; 6: 587. Published online 2023 Jun 1. doi: 10.1038/s42003-023-04980-2
PMCID:
PMC10235099
6.
Holly D. H. Brown, Richard P. Gale, André D. Gouws, Richard J. W. Vernon, Archana Airody, Rachel L. W. Hanson, Heidi A. Baseler, Antony B. Morland
Sci Rep. 2023; 13: 5008. Published online 2023 Mar 27. doi: 10.1038/s41598-023-31819-x
PMCID:
PMC10042846
7.
Shuai Nie, Xue-Chan Tian, Lei Kong, Shi-Wei Zhao, Zhao-Yang Chen, Si-Qian Jiao, Yousry A. El-Kassaby, Ilga Porth, Fu-Sheng Yang, Wei Zhao, Jian-Feng Mao
Front Plant Sci. 2022; 13: 1006904. Published online 2022 Nov 15. doi: 10.3389/fpls.2022.1006904
PMCID:
PMC9706204
8.
Haijun Cheng, Chang Yu, Hongyun Wang, Xiongmin Liu, Li Ma, Fang Lai
R Soc Open Sci. 2022 Sep; 9(9): 211479. Published online September 7, 2022. doi: 10.1098/rsos.211479
PMCID:
PMC9459669
9.
Pin Liu, Weiguang Li, Xiongmin Liu
BMC Chem. 2022 Dec; 16(1): 46. Published online 2022 Jun 22. doi: 10.1186/s13065-022-00840-y
PMCID:
PMC9219129
10.
Jine Fu, Lingyun Wan, Lisha Song, Lili He, Ni Jiang, Hairong Long, Juan Huo, Xiaowen Ji, Fengyun Hu, Shugen Wei, Limei Pan
Genome Biol Evol. 2022 May; 14(5): evac060. Published online 2022 Apr 28. doi: 10.1093/gbe/evac060
PMCID:
PMC9113316
11.
MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2022 Apr 8; 71(14): 528. Published online 2022 Apr 8. doi: 10.15585/mmwr.mm7114a4
PMCID:
PMC8989371
12.
Yan Sun, Baoling Liu, Jinai Xue, Xiaodan Wang, Hongli Cui, Runzhi Li, Xiaoyun Jia
Biotechnol Biofuels Bioprod. 2022; 15: 21. Published online 2022 Feb 25. doi: 10.1186/s13068-022-02120-2
PMCID:
PMC8881847
13.
Zheyuan Wang, Weiwei Chen, Song Zhang, Jiawen Lu, Rongrong Chen, Junjie Fu, Riliang Gu, Guoying Wang, Jianhua Wang, Yu Cui
Int J Mol Sci. 2022 Mar; 23(5): 2513. Published online 2022 Feb 24. doi: 10.3390/ijms23052513
PMCID:
PMC8910059
14.
Xing He, Tian-Quan Lu, Jiang-Ying Li, Ping Mao, Li Zhang, Guo-Wei Zheng, Bo Tian
Plant Divers. 2022 May; 44(3): 308–315. Published online 2022 Jan 25. doi: 10.1016/j.pld.2022.01.004
PMCID:
PMC9209899
15.
Haijun Cheng, Jiangli Wei, Min Liang, Suyi Dai, Xiongmin Liu, Li Ma, Hongyun Wang, Fang Lai
Front Chem. 2021; 9: 770247. Published online 2021 Dec 9. doi: 10.3389/fchem.2021.770247
PMCID:
PMC8695726
16.
Runxian Yu, Chenyu Sun, Ying Liu, Renchao Zhou
PeerJ. 2021; 9: e12260. Published online 2021 Oct 1. doi: 10.7717/peerj.12260
PMCID:
PMC8489412
17.
Xiao Li, Ting Li, Xiao Yue Hong, Jian Jun Liu, Xi Fei Yang, Gong Ping Liu
Front Cell Dev Biol. 2021; 9: 680386. Published online 2021 May 14. doi: 10.3389/fcell.2021.680386
PMCID:
PMC8160100
18.
Fang Liu, Pandi Wang, Xiaojuan Xiong, Xinhua Zeng, Xiaobo Zhang, Gang Wu
Front Plant Sci. 2021; 12: 626625. Published online 2021 Mar 5. doi: 10.3389/fpls.2021.626625
PMCID:
PMC7973461
19.
Jia-Song Meng, Yu-Han Tang, Jing Sun, Da-Qiu Zhao, Ke-Liang Zhang, Jun Tao
BMC Genomics. 2021; 22: 94. Published online 2021 Feb 1. doi: 10.1186/s12864-020-07339-7
PMCID:
PMC7849092
20.
Hang Luo, Jie Xu, Si-Qian Jiao, Ren-Gang Zhang, Jian-Feng Mao
Mitochondrial DNA B Resour. 2020; 5(4): 3829–3830. Published online 2020 Dec 24. doi: 10.1080/23802359.2020.1841583
PMCID:
PMC7759258

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center