U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 22

1.
River P. Scheuerell, Carri J. LeRoy
Ecol Evol. 2023 Jul; 13(7): e10308. Published online 2023 Jul 12. doi: 10.1002/ece3.10308
PMCID:
PMC10337289
2.
Yidan Li, Yanyan Song, Jing Zhang, Yingxin Wan
Int J Environ Res Public Health. 2023 Feb; 20(4): 3185. Published online 2023 Feb 11. doi: 10.3390/ijerph20043185
PMCID:
PMC9960239
3.
Xiangjun Wang, Yaming Zhao, Guangwei Yao, Zhizhong Lin, Laiyuan Xu, Yunli Jiang, Zewen Jin, Shengdao Shan, Lifeng Ping
RSC Adv. 2023 Jan 31; 13(7): 4407–4421. Published online 2023 Feb 1. doi: 10.1039/d2ra04847g
PMCID:
PMC9891097
4.
Yuannuo Wu, Zihan Li, Jingru Zhao, Zhong Chen, Xingjia Xiang
Front Microbiol. 2022; 13: 991998. Published online 2022 Sep 7. doi: 10.3389/fmicb.2022.991998
PMCID:
PMC9491237
5.
Qijuan Cheng, Liangfang Li, Xuhui Dong, Yan Li, Giri Kattel
Plants (Basel) 2022 Jun; 11(11): 1413. Published online 2022 May 26. doi: 10.3390/plants11111413
PMCID:
PMC9183087
6.
Hongmei Liu, Jiguang Huang, Sifan Yang, Jialin Li, Lijuan Zhou
Molecules. 2020 Feb; 25(4): 967. Published online 2020 Feb 20. doi: 10.3390/molecules25040967
PMCID:
PMC7070472
7.
RuiJuan Feng, Xin Wang, Min Tao, Guanchao Du, Qishuo Wang
PeerJ. 2017; 5: e3982. Published online 2017 Oct 31. doi: 10.7717/peerj.3982
PMCID:
PMC5669256
8.
Irakli Loladze
eLife. 2014; 3: e02245. Published online 2014 May 7. doi: 10.7554/eLife.02245
PMCID:
PMC4034684
9.
Libing Liao, Deshui Yu, Lei Xu, Qian Hu, Tongjun Liang, Ludan Chen, Qiuping Zhu, Songping Liu, Aiwen Zhong
Heliyon. 2024 Feb 15; 10(3): e25942. Published online 2024 Feb 6. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e25942
PMCID:
PMC10873746
10.
Yu Cao, Xiang-Rong Fan, Henry Kariuki Njeri, Yun-Hai Pu, Wei Li, Yuan-Yuan Chen
Plants (Basel) 2023 Jul; 12(13): 2492. Published online 2023 Jun 29. doi: 10.3390/plants12132492
PMCID:
PMC10346411
11.
Mingjun Feng, Peiyu Zhang, Haowu Cheng, Thijs Frenken, Jun Xu, Min Zhang
Ecol Evol. 2022 Jul; 12(7): e9070. Published online 2022 Jul 4. doi: 10.1002/ece3.9070
PMCID:
PMC9251838
12.
Lucyna Balcerzak, Stanisław Lochyński, Jacek Lipok
Appl Microbiol Biotechnol. 2021; 105(13): 5675–5687. Published online 2021 Jun 23. doi: 10.1007/s00253-021-11260-8
PMCID:
PMC8285344
13.
Maria A. Rodrigo
Plants (Basel) 2021 Jun; 10(6): 1035. Published online 2021 May 21. doi: 10.3390/plants10061035
PMCID:
PMC8223994
14.
Soukaina El Amrani Zerrifi, Fatima El Khalloufi, Richard Mugani, Redouane El Mahdi, Ayoub Kasrati, Bouchra Soulaimani, Lillian Barros, Isabel C. F. R. Ferreira, Joana S. Amaral, Tiane Cristine Finimundy, Abdelaziz Abbad, Brahim Oudra, Alexandre Campos, Vitor Vasconcelos
Toxins (Basel) 2020 Aug; 12(8): 527. Published online 2020 Aug 17. doi: 10.3390/toxins12080527
PMCID:
PMC7472222
15.
Zhenhua Wei, Meng Zheng, Lizhi Zhou, Wenbin Xu
Animals (Basel) 2020 Apr; 10(4): 568. Published online 2020 Mar 27. doi: 10.3390/ani10040568
PMCID:
PMC7222413
16.
Lei Li, Mingming Ding, Zhichun Lan, Yao Zhao, Jiakuan Chen
Front Plant Sci. 2019; 10: 572. Published online 2019 May 3. doi: 10.3389/fpls.2019.00572
PMCID:
PMC6510307
17.
Soukaina El Amrani Zerrifi, Fatima El Khalloufi, Brahim Oudra, Vitor Vasconcelos
Mar Drugs. 2018 Feb; 16(2): 55. Published online 2018 Feb 9. doi: 10.3390/md16020055
PMCID:
PMC5852483
18.
Haishu Sun, Feng Liu, Shengjun Xu, Shanghua Wu, Guoqiang Zhuang, Ye Deng, Jinshui Wu, Xuliang Zhuang
Front Microbiol. 2017; 8: 1932. Published online 2017 Oct 6. doi: 10.3389/fmicb.2017.01932
PMCID:
PMC5635519
19.
Hui Shao, Brigitte Gontero, Stephen C Maberly, Hong Sheng Jiang, Yu Cao, Wei Li, Wen Min Huang
J Exp Bot. 2017 Jun 22; 68(14): 3985–3995. Published online 2017 Mar 21. doi: 10.1093/jxb/erx064
PMCID:
PMC5853927
20.
Yuzhan Yang, Aibin Zhan, Lei Cao, Fanjuan Meng, Wenbin Xu
PeerJ. 2016; 4: e2345. Published online 2016 Aug 17. doi: 10.7717/peerj.2345
PMCID:
PMC4991844

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center