U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 15

1.
KyoungSu Choi, Yong Hwang, Jeong-Ki Hong, Jong-Soo Kang
Genes (Basel) 2023 Oct; 14(10): 1914. Published online 2023 Oct 7. doi: 10.3390/genes14101914
PMCID:
PMC10606940
2.
Hua Zheng, Zefen Yu, Xinwei Jiang, Linlin Fang, Min Qiao
J Fungi (Basel) 2022 Jan; 8(1): 87. Published online 2022 Jan 16. doi: 10.3390/jof8010087
PMCID:
PMC8779291
3.
Yixing Zhang, Yutao Wang, Zhongze Zhou
PLoS One. 2021; 16(5): e0252100. Published online 2021 May 26. doi: 10.1371/journal.pone.0252100
PMCID:
PMC8153418
4.
Qingyang Rao, Haojie Su, Xuwei Deng, Wulai Xia, Lantian Wang, Wenjian Cui, Linwei Ruan, Jun Chen, Ping Xie
Front Plant Sci. 2020; 11: 524450. Published online 2020 Oct 19. doi: 10.3389/fpls.2020.524450
PMCID:
PMC7604295
5.
Satoko Iida, Miyuki Ikeda, Momoe Amano, Hidetoshi Sakayama, Yasuro Kadono, Keiko Kosuge
J Plant Res. 2016; 129(5): 853–862. Published online 2016 Jun 21. doi: 10.1007/s10265-016-0844-x
PMCID:
PMC5516039
6.
Hua Zheng, Min Qiao, Jianping Xu, Zefen Yu
Front Fungal Biol. 2021; 2: 692549. Published online 2021 Jul 27. doi: 10.3389/ffunb.2021.692549
PMCID:
PMC10512276
7.
Yu Cao, Xiang-Rong Fan, Henry Kariuki Njeri, Yun-Hai Pu, Wei Li, Yuan-Yuan Chen
Plants (Basel) 2023 Jul; 12(13): 2492. Published online 2023 Jun 29. doi: 10.3390/plants12132492
PMCID:
PMC10346411
8.
Zuying Liao, Pengpeng Li, Jingzhe Zhou, Wei Li, Hong Sheng Jiang
Front Plant Sci. 2023; 14: 1142848. Published online 2023 Mar 24. doi: 10.3389/fpls.2023.1142848
PMCID:
PMC10081514
9.
Ling-Yun Chen, Bei Lu, Diego F. Morales-Briones, Michael L. Moody, Fan Liu, Guang-Wan Hu, Chien-Hsun Huang, Jin-Ming Chen, Qing-Feng Wang
Mol Biol Evol. 2022 May; 39(5): msac079. Published online 2022 Apr 19. doi: 10.1093/molbev/msac079
PMCID:
PMC9070837
10.
Gaojie Li, Shiqi Hu, Xuyao Zhao, Sunjeet Kumar, Yixian Li, Jingjing Yang, Hongwei Hou
Int J Mol Sci. 2021 Jan; 22(2): 765. Published online 2021 Jan 14. doi: 10.3390/ijms22020765
PMCID:
PMC7828791
11.
Xiaolong Huang, Xuan Xu, Baohua Guan, Shuailing Liu, Hongmin Xie, Qisheng Li, Kuanyi Li
Front Plant Sci. 2020; 11: 513788. Published online 2020 Nov 12. doi: 10.3389/fpls.2020.513788
PMCID:
PMC7688627
12.
Yongwei Zhi, Yang Liu, Wei Li, Yu Cao
Ecol Evol. 2020 Jul; 10(14): 7644–7653. Published online 2020 Jun 23. doi: 10.1002/ece3.6489
PMCID:
PMC7391322
13.
Hans van Veen, Rashmi Sasidharan
New Phytol. 2021 Jan; 229(1): 79–84. Published online 2019 Dec 31. doi: 10.1111/nph.16347
PMCID:
PMC7754317
14.
Liang He, Tianshun Zhu, Yao Wu, Wei Li, Huan Zhang, Xiaolin Zhang, Te Cao, Leyi Ni, Sabine Hilt
Front Plant Sci. 2019; 10: 169. Published online 2019 Feb 20. doi: 10.3389/fpls.2019.00169
PMCID:
PMC6391712
15.
Mingli Lin, Zhongjie Li, Jiashou Liu, Rodolphe E. Gozlan, Sovan Lek, Tanglin Zhang, Shaowen Ye, Wei Li, Jing Yuan
PLoS One. 2015; 10(3): e0120298. Published online 2015 Mar 24. doi: 10.1371/journal.pone.0120298
PMCID:
PMC4372332

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center