U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 113

1.
Juanjuan Zhang, Minxia Liang, Sen Tong, Xueting Qiao, Buhang Li, Qiong Yang, Ting Chen, Ping Hu, Shixiao Yu
Front Plant Sci. 2023; 14: 1236607. Published online 2023 Dec 7. doi: 10.3389/fpls.2023.1236607
PMCID:
PMC10748499
2.
Akane O. Abbasi, Xiaolu Tang, Nancy L. Harris, Elizabeth D. Goldman, Javier G. P. Gamarra, Martin Herold, Hyun Seok Kim, Weixue Luo, Carlos Alberto Silva, Nadezhda M. Tchebakova, Ankita Mitra, Yelena Finegold, Mohammad Reza Jahanshahi, Cesar Ivan Alvarez, Tae Kyung Kim, Daun Ryu, Jingjing Liang
Sci Data. 2023; 10: 480. Published online 2023 Jul 22. doi: 10.1038/s41597-023-02383-w
PMCID:
PMC10363164
3.
Prasanta K. Dash, Payal Gupta, Rohini Sreevathsa, Sharat Kumar Pradhan, Tenkabailu Dharmanna Sanjay, Mihir Ranjan Mohanty, Pravat K. Roul, Nagendra K. Singh, Rhitu Rai
Cells. 2023 May; 12(10): 1370. Published online 2023 May 12. doi: 10.3390/cells12101370
PMCID:
PMC10216681
4.
You-Sheng Lin, Jhih-Rong Liao, Shiuh-Feng Shiao, Chiun-Cheng Ko
Zool Stud. 2023; 62: e7. Published online 2023 Mar 31. doi: 10.6620/ZS.2023.62-07
PMCID:
PMC10201347
5.
Guanghui Li, Yaying Zhao, Zeya Qin, Shudong Wei, Dandan Liang, Yun Liang, Wei Song, Baomiao Ding
Molecules. 2023 Apr; 28(8): 3435. Published online 2023 Apr 13. doi: 10.3390/molecules28083435
PMCID:
PMC10143530
6.
A. L. Andrady, A. M. Heikkilä, K. K. Pandey, L. S. Bruckman, C. C. White, M. Zhu, L. Zhu
Photochem Photobiol Sci. 2023 Apr 11 : 1–26. doi: 10.1007/s43630-023-00377-6 [Epub ahead of print]
PMCID:
PMC10088630
7.
Jingwen Liu, Yafen Hu, Xingxing Luo, Rafael F. Castañeda-Ruíz, Jiwen Xia, Zhaohuan Xu, Ruqiang Cui, Xugen Shi, Lianhu Zhang, Jian Ma
J Fungi (Basel) 2023 Jan; 9(1): 107. Published online 2023 Jan 12. doi: 10.3390/jof9010107
PMCID:
PMC9863821
8.
Qi-Zhang Li, Ze-Rong Zhou, Cui-Yu Hu, Xian-Bin Li, Yu-Zhou Chang, Yan Liu, Yu-Liang Wang, Xuan-Wei Zhou
Food Sci Biotechnol. 2023 Mar; 32(3): 265–282. Published online 2023 Jan 3. doi: 10.1007/s10068-022-01233-6
PMCID:
PMC9808697
9.
Can Lai, Bing Xiao, Jialang Feng, Longyuan Wang, Yanjing Zhang, Yanjun Sun, Xiaoxi Chen, Wei Guo
Sci Rep. 2022; 12: 21475. Published online 2022 Dec 12. doi: 10.1038/s41598-022-25960-2
PMCID:
PMC9744728
10.
Chengyun Zhang, Yonghuan Chen, Zezhou Hao, Xinghui Gao
Animals (Basel) 2022 Nov; 12(22): 3117. Published online 2022 Nov 11. doi: 10.3390/ani12223117
PMCID:
PMC9686777
11.
Saiprahalad Mani, Smruti B. Bhatt, Vinduja Vasudevan, Dhamodharan Prabhu, Sundararaj Rajamanikandan, Palaniyandi Velusamy, Palaniappan Ramasamy, Pachaiappan Raman
Int J Pept Res Ther. 2022; 28(5): 135. Published online 2022 Jul 27. doi: 10.1007/s10989-022-10437-7
PMCID:
PMC9326430
12.
Min Gu, Youli Li, Huier Jiang, Shihu Zhang, Qingmin Que, Xiaoyang Chen, Wei Zhou
Plants (Basel) 2022 Aug; 11(15): 1937. Published online 2022 Jul 26. doi: 10.3390/plants11151937
PMCID:
PMC9332613
13.
Hisashi Kato-Noguchi, Denny Kurniadie
Plants (Basel) 2022 Jul; 11(13): 1672. Published online 2022 Jun 24. doi: 10.3390/plants11131672
PMCID:
PMC9269122
14.
Hongxiang Zhang, Singarayer Florentine, Kushan U. Tennakoon
Front Plant Sci. 2022; 13: 864110. Published online 2022 Jun 6. doi: 10.3389/fpls.2022.864110
PMCID:
PMC9208266
15.
Wei Feng, Haiying Shi, Wei Xu, Peng Song
3 Biotech. 2022 Mar; 12(3): 81. Published online 2022 Feb 27. doi: 10.1007/s13205-022-03149-8
PMCID:
PMC8882505
16.
Sylvana Vilca-Melendez, Malin V. Uthaug, Julian L. Griffin
Front Psychiatry. 2021; 12: 742856. Published online 2021 Dec 13. doi: 10.3389/fpsyt.2021.742856
PMCID:
PMC8710695
17.
Jiewei Hao, Xueyan Xu, Lina Zhang
Plants (Basel) 2021 Dec; 10(12): 2613. Published online 2021 Nov 28. doi: 10.3390/plants10122613
PMCID:
PMC8705637
18.
Chia-Wei Chang, Jia-Jhen Lee, Kun-Tsung Lu
Polymers (Basel) 2021 Dec; 13(23): 4085. Published online 2021 Nov 24. doi: 10.3390/polym13234085
PMCID:
PMC8658934
19.
Sariya Mapoung, Warathit Semmarath, Punnida Arjsri, Sonthaya Umsumarng, Kamonwan Srisawad, Pilaiporn Thippraphan, Supachai Yodkeeree, Pornngarm Limtrakul (Dejkriengkraikul)
Plants (Basel) 2021 Jul; 10(7): 1383. Published online 2021 Jul 6. doi: 10.3390/plants10071383
PMCID:
PMC8309239
20.
Vlatka Jirouš-Rajković, Josip Miklečić
Polymers (Basel) 2021 Jun; 13(12): 1980. Published online 2021 Jun 17. doi: 10.3390/polym13121980
PMCID:
PMC8234773

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center