U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 11

1.
Xiangyang Shu, Yufu Hu, Weijia Liu, Longlong Xia, Yanyan Zhang, Wei Zhou, Wanling Liu, Yulin Zhang
Front Microbiol. 2023; 14: 1131836. Published online 2023 Apr 6. doi: 10.3389/fmicb.2023.1131836
PMCID:
PMC10167489
2.
Yumei Zhou, Ming Yang, Zhijuan Tai, Jingjing Jia, Dongtao Luan, Xia Ma
BMC Plant Biol. 2022; 22: 482. Published online 2022 Oct 10. doi: 10.1186/s12870-022-03851-y
PMCID:
PMC9549620
3.
Chi Zhang, Qianshi Lin, Jiayin Zhang, Zihao Huang, Peng Nan, Linfeng Li, Zhiping Song, Wenju Zhang, Ji Yang, Yuguo Wang
BMC Plant Biol. 2022; 22: 444. Published online 2022 Sep 17. doi: 10.1186/s12870-022-03814-3
PMCID:
PMC9482287
4.
Lin‐Lin Wang, Yong‐Ping Yang, Yuan‐Wen Duan
Ecol Evol. 2021 Dec; 11(23): 17509–17518. Published online 2021 Nov 25. doi: 10.1002/ece3.8384
PMCID:
PMC8668776
5.
Changguang Shi, Geng Sun, Hongxuan Zhang, Bingxue Xiao, Bai Ze, Nannan Zhang, Ning Wu
PLoS One. 2014; 9(9): e107874. Published online 2014 Sep 18. doi: 10.1371/journal.pone.0107874
PMCID:
PMC4169446
6.
Xiangyang Shu, Weijia Liu, Yufu Hu, Longlong Xia, Kunkun Fan, Yanyan Zhang, Yulin Zhang, Wei Zhou
Front Plant Sci. 2023; 14: 1173962. Published online 2023 Aug 1. doi: 10.3389/fpls.2023.1173962
PMCID:
PMC10431941
7.
Lin-Lin Wang, Fei Ren, Chan Zhang, Xiao-Juan Huang, Zhen-Hua Zhang, Jin-Sheng He, Yong-Ping Yang, Yuan-Wen Duan
Front Plant Sci. 2022; 13: 964109. Published online 2022 Jul 25. doi: 10.3389/fpls.2022.964109
PMCID:
PMC9358526
8.
Dong-Pil Jin, Jin-Seok Kim, Yeon-Bong Ku, Chae Eun Lim
Mitochondrial DNA B Resour. 2021; 6(11): 3122–3124. Published online 2021 Oct 5. doi: 10.1080/23802359.2021.1984330
PMCID:
PMC8510606
9.
Ruiting Zhang, Bei Xu, Jianfang Li, Zhe Zhao, Jie Han, Yunjing Lei, Qian Yang, Fangfang Peng, Zhan-Lin Liu
Front Genet. 2020; 11: 542017. Published online 2020 Oct 6. doi: 10.3389/fgene.2020.542017
PMCID:
PMC7573133
10.
Tao Zhou, Markus Ruhsam, Jian Wang, Honghong Zhu, Wenli Li, Xiao Zhang, Yucan Xu, Fusheng Xu, Xumei Wang
Front Genet. 2019; 10: 444. Published online 2019 May 14. doi: 10.3389/fgene.2019.00444
PMCID:
PMC6528182
11.
Cheryl Lans, Nancy Turner, Tonya Khan, Gerhard Brauer, Willi Boepple
J Ethnobiol Ethnomed. 2007; 3: 11. Published online 2007 Feb 26. doi: 10.1186/1746-4269-3-11
PMCID:
PMC1831764

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center