U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 4

1.
Longhao Zhang, Chengqi Yi, Xin Xia, Zheng Jiang, Lihui Du, Shixin Yang, Xu Yang
BMC Genomics. 2024; 25: 412. Published online 2024 Apr 26. doi: 10.1186/s12864-024-10190-9
PMCID:
PMC11046870
2.
Qihong Yang, Ye Li, Liangyu Cai, Guiyun Gan, Peng Wang, Weiliu Li, Wenjia Li, Yaqin Jiang, Dandan Li, Mila Wang, Cheng Xiong, Riyuan Chen, Yikui Wang
Curr Issues Mol Biol. 2023 Apr; 45(4): 2832–2846. Published online 2023 Apr 1. doi: 10.3390/cimb45040185
PMCID:
PMC10136506
3.
Mengying Yin, Yanan Yu, Yaju Gong, Min Gui, Zhibin Li, Rui Bao, Jie Cheng, Guanghui Du, Liyan Wu
Mitochondrial DNA B Resour. 2022; 7(5): 886–888. Published online 2022 May 26. doi: 10.1080/23802359.2022.2077667
PMCID:
PMC9176339
4.
Liping Zeng, Qiang Zhang, Renran Sun, Hongzhi Kong, Ning Zhang, Hong Ma
Nat Commun. 2014 Sep 24; 5: 4956. Published online 2014 Sep 24. doi: 10.1038/ncomms5956
PMCID:
PMC4200517

Display Settings:

Format
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center