U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 879

1.
Yong‐Xin Liu, Chun‐Lin Shi, Tengfei Ma, Wubin Ding, Danyi Li, Tong Chen, Jingyuan Fu, Shuang‐Jiang Liu
Imeta. 2023 Feb; 2(1): e89. Published online 2023 Feb 13. doi: 10.1002/imt2.89
PMCID:
PMC10989791
2.
Masato Homma, Kiyono Uchida, Takatoshi Wakabayashi, Masaharu Mizutani, Hirosato Takikawa, Yukihiro Sugimoto
Front Plant Sci. 2024; 15: 1392212. Published online 2024 Apr 18. doi: 10.3389/fpls.2024.1392212
PMCID:
PMC11063326
3.
4.
Amal Boukteb, Kazuki Sato, Pamela Gan, Mohamed Kharrat, Hanen Sakouhi, Arisa Shibata, Ken Shirasu, Yasunori Ichihashi, Mariem Bouhadida
PLoS One. 2024; 19(4): e0301981. Published online 2024 Apr 16. doi: 10.1371/journal.pone.0301981
PMCID:
PMC11020376
5.
James M. Bradley, Roger K. Butlin, Julie D. Scholes
BMC Plant Biol. 2024; 24: 251. Published online 2024 Apr 6. doi: 10.1186/s12870-024-04935-7
PMCID:
PMC10998327
6.
Baizhi Chen, Yan Shi, Yuchen Sun, Lu Lu, Luyao Wang, Zijian Liu, Shifeng Cheng
aBIOTECH. 2024 Mar; 5(1): 71–93. Published online 2024 Jan 30. doi: 10.1007/s42994-023-00129-1
PMCID:
PMC10987475
7.
Meixiu Chen, Lu Zhang, Zhaoqun Yao, Xiaolei Cao, Qianqian Ma, Siyu Chen, Xuekun Zhang, Sifeng Zhao
Plants (Basel) 2024 Mar; 13(6): 869. Published online 2024 Mar 18. doi: 10.3390/plants13060869
PMCID:
PMC10974318
8.
I. Imtiaz, J. Schloss, A. Bugarcic
J Ayurveda Integr Med. 2024 Jan-Feb; 15(1): 100904. Published online 2024 Feb 23. doi: 10.1016/j.jaim.2024.100904
PMCID:
PMC10901831
9.
Jingxiong Zhang, Shalan Li, Wenxing Li, Zerui Feng, Shuhan Zhang, Xijie Zheng, Yuxing Xu, Guojing Shen, Man Zhao, Guoyan Cao, Xuna Wu, Jianqiang Wu
Plant Divers. 2024 Jan; 46(1): 116–125. Published online 2023 Dec 3. doi: 10.1016/j.pld.2023.11.005
PMCID:
PMC10851303
10.
Liying Huang, Liping Tan, Zhuo Lv, Wenhui Chen, Junzi Wu
Heliyon. 2024 Feb 15; 10(3): e25053. Published online 2024 Jan 23. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e25053
PMCID:
PMC10844061
11.
Jesús G. Zorrilla, Michele Innangi, Antonio Cala Peralta, Gabriele Soriano, Maria Teresa Russo, Marco Masi, Mónica Fernández-Aparicio, Alessio Cimmino
Plants (Basel) 2024 Jan; 13(2): 178. Published online 2024 Jan 9. doi: 10.3390/plants13020178
PMCID:
PMC10818712
12.
Ahmed Mohamed Aly Khalil, Ebrahim Saied, Alsayed E. Mekky, Ahmed M. Saleh, Omar Mahmoud Al Zoubi, Amr H. Hashem
Front Bioeng Biotechnol. 2023; 11: 1294170. Published online 2024 Jan 11. doi: 10.3389/fbioe.2023.1294170
PMCID:
PMC10809157
13.
Tristan Lurthy, Ségolène Perot, Florence Gerin‐Eveillard, Marjolaine Rey, Florence Wisniewski‐Dyé, Jordan Vacheron, Claire Prigent‐Combaret
Microb Biotechnol. 2023 Dec; 16(12): 2313–2325. Published online 2023 Oct 27. doi: 10.1111/1751-7915.14336
PMCID:
PMC10686154
14.
Guan-Ting Erica Chen, Jian You Wang, Cristina Votta, Justine Braguy, Muhammad Jamil, Gwendolyn K. Kirschner, Valentina Fiorilli, Lamis Berqdar, Aparna Balakrishna, Ikram Blilou, Luisa Lanfranco, Salim Al-Babili
Proc Natl Acad Sci U S A. 2023 Oct 17; 120(42): e2306263120. Published online 2023 Oct 11. doi: 10.1073/pnas.2306263120
PMCID:
PMC10589652
15.
Belén Fernández-Melero, Alberto Martín-Sanz, Lidia del Moral, Begoña Pérez-Vich, Leonardo Velasco
Front Plant Sci. 2023; 14: 1236511. Published online 2023 Oct 6. doi: 10.3389/fpls.2023.1236511
PMCID:
PMC10587594
16.
Muhammad Aizaz, Lubna, Waqar Ahmad, Ibrahim Khan, Sajjad Asaf, Saqib Bilal, Rahmatullah Jan, Saleem Asif, Muhammad Waqas, Abdul Latif Khan, Kyung-Min Kim, Ahmed AL-Harrasi
Front Plant Sci. 2023; 14: 1224731. Published online 2023 Sep 22. doi: 10.3389/fpls.2023.1224731
PMCID:
PMC10556533
17.
Stefano Tavoletti, Stefania Cocco, Giuseppe Corti
Sci Rep. 2023; 13: 15825. Published online 2023 Sep 22. doi: 10.1038/s41598-023-43050-9
PMCID:
PMC10516871
18.
Saori Takei, Yuta Uchiyama, Marco Bürger, Taiki Suzuki, Shoma Okabe, Joanne Chory, Yoshiya Seto
Plant Cell Physiol. 2023 Sep; 64(9): 996–1007. Published online 2023 Apr 1. doi: 10.1093/pcp/pcad026
PMCID:
PMC10504577
19.
Min-Yao Jhu, Dorota Kawa, Siobhán M Brady
J Exp Bot. 2023 Sep 13; 74(17): 4903–4909. Published online 2023 Sep 12. doi: 10.1093/jxb/erad305
PMCID:
PMC10498022
20.
Abera Daba, Mekuria Tadesse, Minilik Tsega, Gezahegn Berecha
Heliyon. 2023 Aug; 9(8): e19183. Published online 2023 Aug 18. doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e19183
PMCID:
PMC10468382

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center