U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 2983

1.
Francisco J Corpas, Salvador González-Gordo, José M Palma
J Exp Bot. 2024 May 3; 75(9): 2716–2732. Published online 2024 Mar 5. doi: 10.1093/jxb/erae092
PMCID:
PMC11066807
2.
Pierre Baldet, Kentaro Mori, Guillaume Decros, Bertrand Beauvoit, Sophie Colombié, Sylvain Prigent, Pierre Pétriacq, Yves Gibon
J Exp Bot. 2024 May 3; 75(9): 2631–2643. Published online 2024 Feb 13. doi: 10.1093/jxb/erae032
PMCID:
PMC11066804
3.
Deborah Charlesworth, Alex Harkess
Plant Cell. 2024 May; 36(5): 1242–1256. Published online 2024 Jan 2. doi: 10.1093/plcell/koad278
PMCID:
PMC11062472
4.
Laura Arribas-Hernández
Plant Cell. 2024 May; 36(5): 1572–1573. Published online 2024 Jan 22. doi: 10.1093/plcell/koae017
PMCID:
PMC11062420
5.
Irene Romero, Ana Margarida Fortes, Fabrizio Costa
Front Plant Sci. 2024; 15: 1404708. Published online 2024 Apr 16. doi: 10.3389/fpls.2024.1404708
PMCID:
PMC11059073
6.
Tarequl Islam, Md Azizul Haque, Hasi Rani Barai, Arif Istiaq, Jong-Joo Kim
Plants (Basel) 2024 Apr; 13(8): 1135. Published online 2024 Apr 18. doi: 10.3390/plants13081135
PMCID:
PMC11054394
7.
Xiaoyu Zhang, Jia Wang, Tingting Zhang, Shuqin Li, Junyu Liu, Mingyue Li, Jingyang Lu, Min Zhang, Haixia Chen
Pharmaceuticals (Basel) 2024 Apr; 17(4): 456. Published online 2024 Apr 2. doi: 10.3390/ph17040456
PMCID:
PMC11053653
8.
Vikrant Patiyal, Vishal S. Rana, Neerja Rana, Abeer Hashem, Elsayed Fathi Abd_Allah, Sunny Sharma
Heliyon. 2024 Apr 30; 10(8): e29546. Published online 2024 Apr 16. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e29546
PMCID:
PMC11053189
9.
Yingying Cao, Congxiao Zhang, Fang Liu, Dawei Li, Aidi Zhang, Li Li, Xiujun Zhang
Int J Mol Sci. 2024 Apr; 25(8): 4497. Published online 2024 Apr 19. doi: 10.3390/ijms25084497
PMCID:
PMC11050117
10.
Lili Che, Shixiong Lu, Huimin Gou, Min Li, Lili Guo, Juanbo Yang, Juan Mao
Int J Mol Sci. 2024 Apr; 25(8): 4458. Published online 2024 Apr 18. doi: 10.3390/ijms25084458
PMCID:
PMC11049880
11.
Jiangmei Gong, Jun Yang, Yan Lai, Tengfei Pan, Wenqin She
Genes (Basel) 2024 Apr; 15(4): 514. Published online 2024 Apr 19. doi: 10.3390/genes15040514
PMCID:
PMC11049864
12.
Tiantian Yang, Sikandar Amanullah, Shenglong Li, Peng Gao, Junyu Bai, Chang Li, Jie Ma, Feishi Luan, Xuezheng Wang
Antioxidants (Basel) 2024 Apr; 13(4): 397. Published online 2024 Mar 26. doi: 10.3390/antiox13040397
PMCID:
PMC11047344
13.
Yujing Xu, Jinrong Yang, Xiaoyu Han, Chunchun Gan, Xiaopeng Wei
Medicine (Baltimore) 2024 Apr 12; 103(15): e37829. Published online 2024 Apr 12. doi: 10.1097/MD.0000000000037829
PMCID:
PMC11018190
14.
Ziwei Wang, Mengyao Li, Ling Bi, Xueqing Hu, Yan Wang
Onco Targets Ther. 2024; 17: 313–325. Published online 2024 Apr 10. doi: 10.2147/OTT.S444214
PMCID:
PMC11016250
15.
Ivana Šola, Daria Gmižić, Marija Pinterić, Ana Tot, Jutta Ludwig-Müller
Int J Mol Sci. 2024 Apr; 25(7): 3677. Published online 2024 Mar 26. doi: 10.3390/ijms25073677
PMCID:
PMC11011926
16.
Samuel D J Brown, André M Bellvé, Karina Santos, Cristian E Baldassarre, Emma Mansfield, Vineeta Bilgi, Elodie M G Urlacher, Jessica C Devitt, Lisa E Jamieson
J Econ Entomol. 2024 Apr; 117(2): 480–493. Published online 2024 Jan 23. doi: 10.1093/jee/toad242
PMCID:
PMC11011633
17.
Ripon Baroi Milon, Pengchen Hu, Xueqiong Zhang, Xuechao Hu, Lujing Ren
Bioresour Bioprocess. 2024 Dec; 11(1): 32. Published online 2024 Mar 16. doi: 10.1186/s40643-024-00747-7
PMCID:
PMC10992975
18.
Nan Lu
Front Plant Sci. 2024; 15: 1373975. Published online 2024 Mar 26. doi: 10.3389/fpls.2024.1373975
PMCID:
PMC11002137
19.
Qingyun Li, Yi Wang, Huimin Zhou, Yuanshuang Liu, Duncan Kiragu Gichuki, Yujun Hou, Jisen Zhang, Rishi Aryal, Guangwan Hu, Tao Wan, Sara Getachew Amenu, Robert Wahiti Gituru, Haiping Xin, Qingfeng Wang
Hortic Res. 2024 Apr; 11(4): uhae038. Published online 2024 Feb 2. doi: 10.1093/hr/uhae038
PMCID:
PMC11001597
20.
Chang Han, Bin Yan, Xiaofei Yu, Maofa Yang, Michael D. Webb
Zookeys. 2024; 1196: 255–269. Published online 2024 Mar 28. doi: 10.3897/zookeys.1196.118829
PMCID:
PMC10995609

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center