U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 40

1.
Weiwei Fang, Nan Lu, Jianbo Liu, Ruiping Li, Yuxiao Wang
Front Plant Sci. 2023; 14: 1237248. Published online 2023 Aug 11. doi: 10.3389/fpls.2023.1237248
PMCID:
PMC10457111
2.
Hu-Jun Li, Wan-Peng Bai, Lin-Bo Liu, Hai-Shuang Liu, Li Wei, Timothy M Garant, Rebecca S Kalinger, Yu-Xuan Deng, Gai-Ni Wang, Ai-Ke Bao, Qing Ma, Owen Rowland, Suo-Min Wang
Ann Bot. 2023 Mar 14; 131(4): 723–736. Published online 2023 Feb 27. doi: 10.1093/aob/mcad038
PMCID:
PMC10147333
3.
Cheng Fei, Yi Qiang Dong, Sha Zhou An
PLoS One. 2022; 17(7): e0271575. Published online 2022 Jul 22. doi: 10.1371/journal.pone.0271575
PMCID:
PMC9307161
4.
Jianming Wang, Yin Wang, Mengjun Qu, Yiming Feng, Bo Wu, Qi Lu, Nianpeng He, Jingwen Li
Front Plant Sci. 2022; 13: 952074. Published online 2022 Jul 18. doi: 10.3389/fpls.2022.952074
PMCID:
PMC9340061
5.
Qiang Li, Junyin Yang, Guoxing He, Xiaoni Liu, Degang Zhang
PLoS One. 2022; 17(7): e0271399. Published online 2022 Jul 14. doi: 10.1371/journal.pone.0271399
PMCID:
PMC9282613
6.
Gulbar Yisilam, Chen-Xi Wang, Mao-Qin Xia, Hans Peter Comes, Pan Li, Jin Li, Xin-Min Tian
Front Plant Sci. 2022; 13: 915526. Published online 2022 Jun 30. doi: 10.3389/fpls.2022.915526
PMCID:
PMC9280156
7.
Yiling Zuo, Xia Li, Jingya Yang, Jiaqiang Liu, Lili Zhao, Xueli He
J Fungi (Basel) 2021 Jul; 7(7): 578. Published online 2021 Jul 20. doi: 10.3390/jof7070578
PMCID:
PMC8306007
8.
Ting Lv, AJ Harris, Yuping Liu, Tao Liu, Ruifang Liang, Zilan Ma, Xu Su
Ecol Evol. 2021 Aug; 11(15): 10258–10276. Published online 2021 Jul 13. doi: 10.1002/ece3.7831
PMCID:
PMC8328423
9.
Qiang Li, Junyin Yang, Wenhao Guan, Zhigang Liu, Guoxing He, Degang Zhang, Xiaoni Liu
PeerJ. 2021; 9: e10986. Published online 2021 Apr 23. doi: 10.7717/peerj.10986
PMCID:
PMC8074837
10.
Ahmed M. Abd-ElGawad, Younes M. Rashad, Ahmed M. Abdel-Azeem, Sami A. Al-Barati, Abdulaziz M. Assaeed, Amr M. Mowafy
Biology (Basel) 2020 Aug; 9(8): 232. Published online 2020 Aug 17. doi: 10.3390/biology9080232
PMCID:
PMC7464817
11.
Ying Zheng, Lei Dong, Zhiyong Li, Jinghui Zhang, Zijing Li, Bailing Miao, Chengzhen Jia, Cunzhu Liang, Lixin Wang, Frank Yonghong Li
Ecol Evol. 2019 Dec; 9(23): 13320–13331. Published online 2019 Nov 16. doi: 10.1002/ece3.5787
PMCID:
PMC6912910
12.
Shu‐wen Jia, Ming‐li Zhang
Ecol Evol. 2019 May; 9(9): 5219–5235. Published online 2019 Apr 2. doi: 10.1002/ece3.5113
PMCID:
PMC6509395
13.
Amber Woutersen, Phillip E. Jardine, Raul Giovanni Bogotá-Angel, Hong-Xiang Zhang, Daniele Silvestro, Alexandre Antonelli, Elena Gogna, Roy H.J. Erkens, William D. Gosling, Guillaume Dupont-Nivet, Carina Hoorn
PeerJ. 2018; 6: e5055. Published online 2018 Jul 19. doi: 10.7717/peerj.5055
PMCID:
PMC6054868
14.
Kai-Qing Lu, Gan Xie, Min Li, Jin-Feng Li, Anjali Trivedi, David K. Ferguson, Yi-Feng Yao, Yu-Fei Wang
Data Brief. 2018 Jun; 18: 1022–1046. Published online 2018 Mar 31. doi: 10.1016/j.dib.2018.03.122
PMCID:
PMC5996618
15.
Yajuan Zhu, Guojie Wang, Renqiang Li
PLoS One. 2016; 11(5): e0156586. Published online 2016 May 31. doi: 10.1371/journal.pone.0156586
PMCID:
PMC4887004
16.
Junjun Yang, Zhibin He, Jun Du, Longfei Chen, Xi Zhu
PLoS One. 2016; 11(3): e0151283. Published online 2016 Mar 10. doi: 10.1371/journal.pone.0151283
PMCID:
PMC4786118
17.
Xue Lv, Lin Xia, Deyan Ge, Zhixin Wen, Yanhua Qu, Liang Lu, Qisen Yang
PLoS One. 2016; 11(2): e0148182. Published online 2016 Feb 3. doi: 10.1371/journal.pone.0148182
PMCID:
PMC4740458
18.
Hengxia Yin, Xia Yan, Yong Shi, Chaoju Qian, Zhonghu Li, Wen Zhang, Lirong Wang, Yi Li, Xiaoze Li, Guoxiong Chen, Xinrong Li, Eviatar Nevo, Xiao-Fei Ma
Sci Rep. 2015; 5: 15823. Published online 2015 Oct 29. doi: 10.1038/srep15823
PMCID:
PMC4625182
19.
Hyacinthe Le Gall, Florian Philippe, Jean-Marc Domon, Françoise Gillet, Jérôme Pelloux, Catherine Rayon
Plants (Basel) 2015 Mar; 4(1): 112–166. Published online 2015 Feb 16. doi: 10.3390/plants4010112
PMCID:
PMC4844334
20.
Pingping Zhang, Ming'an Shao
PLoS One. 2014; 9(4): e93584. Published online 2014 Apr 14. doi: 10.1371/journal.pone.0093584
PMCID:
PMC3986058

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center