U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 519

1.
Yao Luo, Benxiang Hu, Haiyue Ji, Yiyao Jing, Xiaoling Dang, Han Zhang, Bo Li, Gang Zhang, Yongang Yan, Bingyue Yang, Liang Peng
Heliyon. 2024 Mar 30; 10(6): e27622. Published online 2024 Mar 12. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e27622
PMCID:
PMC10955230
2.
Lingling Liu, Claire Shuiqing Zhang, Anthony Lin Zhang, Yefeng Cai, Charlie Changli Xue
Front Pharmacol. 2024; 15: 1341074. Published online 2024 Feb 15. doi: 10.3389/fphar.2024.1341074
PMCID:
PMC10902497
3.
Shu-Ping Chen, Su-Tso Yang, Kai-Chieh Hu, Senthil Kumaran Satyanarayanan, Kuan-Pin Su
Healthcare (Basel) 2024 Feb; 12(4): 490. Published online 2024 Feb 18. doi: 10.3390/healthcare12040490
PMCID:
PMC10888309
4.
Chung-Chih Liao, Chi-Hsien Chien, Tzu-Ju Hsu, Jung-Miao Li
Front Nutr. 2024; 11: 1293735. Published online 2024 Feb 2. doi: 10.3389/fnut.2024.1293735
PMCID:
PMC10869601
5.
Liping Chen, Lin Jiang, Xiaoyu Shi, Jihong Yang, Rong Wang, Wenbin Li
Front Pharmacol. 2024; 15: 1338024. Published online 2024 Feb 1. doi: 10.3389/fphar.2024.1338024
PMCID:
PMC10867185
6.
Tan Zhao, Jianping Jia
CNS Neurosci Ther. 2024 Feb; 30(2): e14581. Published online 2024 Feb 8. doi: 10.1111/cns.14581
PMCID:
PMC10851321
7.
Xiaoxiao Shan, Xuan Yang, Dawei Li, Lele Zhou, Shaogang Qin, Junying Li, Wenkang Tao, Can Peng, Jinming Wei, Xiaoqin Chu, Haixuan Wang, Caiyun Zhang
Front Pharmacol. 2023; 14: 1270836. Published online 2023 Dec 27. doi: 10.3389/fphar.2023.1270836
PMCID:
PMC10777484
8.
Jia-liang Li, Lin Lin, Min-min Wu, Jing-yu Zhang, Yi-xin Zhang, Meng-ru Cao, Long Wang
Medicine (Baltimore) 2024 Jan 5; 103(1): e36719. Published online 2024 Jan 5. doi: 10.1097/MD.0000000000036719
PMCID:
PMC10766321
9.
Shimeng Lv, Guangheng Zhang, Yufei Huang, Xia Zhong, Yunhao Yi, Yitong Lu, Jiamin Li, Yuexiang Ma, Jing Teng
Front Pharmacol. 2023; 14: 1307746. Published online 2023 Dec 12. doi: 10.3389/fphar.2023.1307746
PMCID:
PMC10751940
10.
Chunxiang He, Wenjing Yu, Miao Yang, Ze Li, Jingping Yu, Dayuan Zhong, Sisi Deng, Zhenyan Song, Shaowu Cheng
Aging (Albany NY) 2023 Nov 30; 15(22): 13239–13264. Published online 2023 Nov 22. doi: 10.18632/aging.205238
PMCID:
PMC10713403
11.
Kazuo Tomita, Yukiko Oohara, Kento Igarashi, Junichi Kitanaka, Nobue Kitanaka, Koh-ichi Tanaka, Mehryar Habibi Roudkenar, Amaneh Mohammadi Roushandeh, Mitsutaka Sugimura, Tomoaki Sato
Heliyon. 2023 Dec; 9(12): e22784. Published online 2023 Nov 25. doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e22784
PMCID:
PMC10711140
12.
Woobin Jung, Hyojoo Choi, Jimin Kim, Jeongwoo Kim, Woojin Kim, Fahrul Nurkolis, Bonglee Kim
Heliyon. 2023 Oct; 9(10): e20889. Published online 2023 Oct 11. doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e20889
PMCID:
PMC10589870
13.
Meiling Xin, Hanlin Wang, Meng Wang, Bendong Yang, Shufei Liang, Xiaoxue Xu, Ling Dong, Tianqi Cai, Yuhong Huang, Qing Wang, Chao Wang, Yuting Cui, Zhengbao Xu, Wenlong Sun, Xinhua Song, Jinyue Sun
Front Pharmacol. 2023; 14: 1253715. Published online 2023 Oct 6. doi: 10.3389/fphar.2023.1253715
PMCID:
PMC10588625
14.
Samar F. Darwish, Abdullah M. M. Elbadry, Amir S. Elbokhomy, Ghidaa A. Salama, Rania M. Salama
Front Aging. 2023; 4: 1231706. Published online 2023 Sep 6. doi: 10.3389/fragi.2023.1231706
PMCID:
PMC10513083
15.
Fanbo Meng, Tianzhe Chu, Pengmian Feng, Nan Li, Chi Song, Chunjin Li, Liang Leng, Xiaoming Song, Wei Chen
Hortic Res. 2023 Sep; 10(9): uhad139. Published online 2023 Jul 11. doi: 10.1093/hr/uhad139
PMCID:
PMC10476160
16.
Hye-Bin Seung, Hui-Ju Kwon, Chan-Young Kwon, Sang-Ho Kim
Pharmaceuticals (Basel) 2023 Aug; 16(8): 1176. Published online 2023 Aug 18. doi: 10.3390/ph16081176
PMCID:
PMC10458856
17.
Yaping Zhou, Zhongxing Chu, Yi Luo, Feiyan Yang, Fuliang Cao, Feijun Luo, Qinlu Lin
Foods. 2023 Aug; 12(16): 3083. Published online 2023 Aug 17. doi: 10.3390/foods12163083
PMCID:
PMC10453516
18.
Heyu Wang, Quan Tang, Yanyu Xue, Xiaoqian Gao, Yan Zhang
Heliyon. 2023 Aug; 9(8): e18396. Published online 2023 Jul 17. doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e18396
PMCID:
PMC10412905
19.
Zhongrui Li, Xiao Xu, Yun Wang, Lingyi Kong, Chao Han
J Adv Res. 2023 Aug; 50: 159–176. Published online 2022 Oct 5. doi: 10.1016/j.jare.2022.09.013
PMCID:
PMC10403678
20.
Xueliang Zhao, Guangyu Lin, Tong Liu, Xue Zhang, Yang Xu
ACS Omega. 2023 Jul 4; 8(26): 23889–23900. Published online 2023 Jun 21. doi: 10.1021/acsomega.3c02310
PMCID:
PMC10324082

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center