U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 1283

1.
Getinet Masresha, Yirgalem Melkamu, Getachew Mulu
Scientifica (Cairo) 2024; 2024: 3961434. Published online 2024 Apr 4. doi: 10.1155/2024/3961434
PMCID:
PMC11008979
2.
Canlin Li, Yuan Li, Xi Huang, Si Li, Kangzhuo Sangji, Rui Gu
Front Pharmacol. 2024; 15: 1365911. Published online 2024 Mar 18. doi: 10.3389/fphar.2024.1365911
PMCID:
PMC10986185
3.
Yingying Wan, Wenting Sun, Jiaxi Yang, Haonan Wang, Wenqian Wang, Wanting Ye, Guoliang Cheng, Bing Li, Jianxun Ren, Qiuai Kou
Front Pharmacol. 2024; 15: 1327647. Published online 2024 Mar 13. doi: 10.3389/fphar.2024.1327647
PMCID:
PMC10965689
4.
Rita Turnaturi, Silvia Piana, Salvatore Spoto, Giuliana Costanzo, Lorena Reina, Lorella Pasquinucci, Carmela Parenti
Molecules. 2024 Feb; 29(4): 815. Published online 2024 Feb 9. doi: 10.3390/molecules29040815
PMCID:
PMC10892999
5.
Mulatu Hankiso, Zemede Asfaw, Bikila Warkineh, Abiy Abebe, Bihonegn Sisay, Asfaw Debella
J Ethnobiol Ethnomed. 2024; 20: 21. Published online 2024 Feb 22. doi: 10.1186/s13002-024-00651-6
PMCID:
PMC10885532
6.
Che Bian, Yan-ping Xing, He-fei Xue, Wen-juan Hou, Yan-yun Yang, Liang Xu, Ting-guo Kang
Mitochondrial DNA B Resour. 2024; 9(2): 233–236. Published online 2024 Jan 31. doi: 10.1080/23802359.2023.2294894
PMCID:
PMC10836482
7.
Ahmed M. E. Elkhalifa, Mehak Nazar, Sofi Imtiyaz Ali, Ibraq Khursheed, Syed Taifa, Muzafar Ahmad Mir, Iqra Hussain Shah, Masood Malik, Zahid Ramzan, Shubeena Ahad, Nusrat Bashir, Elham Elamin, Elsharif A. Bazie, Elsadig Mohamed Ahmed, Majed Mowanes Alruwaili, Ammar W. Baltoyour, Abdullah Salah Alarfaj, Ibrahim Ali Al Bataj, Abdullah M. A. Arabe, Showkat Ul Nabi
Life (Basel) 2024 Jan; 14(1): 99. Published online 2024 Jan 8. doi: 10.3390/life14010099
PMCID:
PMC10821096
8.
Yeon-Ji Kim, Tae In Kim, Ami Lee, Kyungho Kim, Youn-Hwan Hwang
Pharmaceuticals (Basel) 2024 Jan; 17(1): 6. Published online 2023 Dec 20. doi: 10.3390/ph17010006
PMCID:
PMC10819422
9.
Ahmed Saeed Kabbashi, Maazah Abdul Sattar, Muhammad Aamer, Nimra Naz Siddiqui, Muhammad Kamran, Aneela Fayaz, Humera Jahan, Farooq-Ahmad Khan, Yan Wang
Molecules. 2024 Jan; 29(1): 154. Published online 2023 Dec 26. doi: 10.3390/molecules29010154
PMCID:
PMC10780120
10.
Mulugeta Alemu, Zemede Asfaw, Ermias Lulekal, Bikila Warkineh, Asfaw Debella, Bihonegn Sisay, Eyob Debebe
J Ethnobiol Ethnomed. 2024; 20: 4. Published online 2024 Jan 4. doi: 10.1186/s13002-023-00644-x
PMCID:
PMC10768247
11.
Rapeeporn Kantasrila, Hataichanok Pandith, Henrik Balslev, Prasit Wangpakapattanawong, Prateep Panyadee, Angkhana Inta
Pharm Biol. 2024; 62(1): 62–104. Published online 2023 Dec 22. doi: 10.1080/13880209.2023.2292261
PMCID:
PMC10763916
12.
Suresh Kumar, Mamta Verma, Younis Ahmad Hajam, Rajesh Kumar
Heliyon. 2024 Jan 15; 10(1): e23302. Published online 2023 Dec 4. doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e23302
PMCID:
PMC10755321
13.
Yu Wang, Hongyan Pei, Weijia Chen, Rui Du, Jianming Li, Zhongmei He
Molecules. 2023 Dec; 28(24): 7955. Published online 2023 Dec 5. doi: 10.3390/molecules28247955
PMCID:
PMC10745955
14.
Zhengyang Niu, Zheli Lin, Yi Tong, Xin Chen, Yunfei Deng
BMC Plant Biol. 2023; 23: 564. Published online 2023 Nov 15. doi: 10.1186/s12870-023-04532-0
PMCID:
PMC10647099
15.
Pooja Mittal, Rajat Goyal, Ramit Kapoor, Chunpeng Wan, Rupesh K. Gautam
Curr Neuropharmacol. 2023 Mar 30; 21(4): 777–786. Published online 2023 Mar 30. doi: 10.2174/1570159X21666230220102605
PMCID:
PMC10227921
16.
Shikha Kushwah, Neha Shree Maurya, Sandeep Kushwaha, Luciana Scotti, Aakash Chawade, Ashutosh Mani
Curr Neuropharmacol. 2023 Mar 30; 21(4): 764–776. Published online 2023 Mar 30. doi: 10.2174/1570159X21666230216094353
PMCID:
PMC10227917
17.
Ikponmwosa Owen Evbuomwan, Oluyomi Stephen Adeyemi, Olarewaju Michael Oluba
BMC Complement Med Ther. 2023; 23: 324. Published online 2023 Sep 16. doi: 10.1186/s12906-023-04131-4
PMCID:
PMC10504731
18.
Yongqing Liufu, Jilong Zhou, Qiongyao Fu, Min Shao, Yaozhang Xie, Binsheng Luo
J Ethnobiol Ethnomed. 2023; 19: 40. Published online 2023 Sep 15. doi: 10.1186/s13002-023-00613-4
PMCID:
PMC10502998
19.
Lingyu Huang, Yu Sha, Wenken Liang, Chune Mo, Chunhong Li, Yecheng Deng, Weiwei Gong, Xianliang Hou, Minglin Ou
BMC Med Genomics. 2023; 16: 217. Published online 2023 Sep 14. doi: 10.1186/s12920-023-01619-3
PMCID:
PMC10500743
20.
Do Young Kwon, Ji Hyang Gu, Minseok Oh, Eun-Jung Lee
Front Pharmacol. 2023; 14: 1164898. Published online 2023 Aug 10. doi: 10.3389/fphar.2023.1164898
PMCID:
PMC10448903

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center