U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 14

1.
Ko Sakauchi, Wataru Taira, Joji M. Otaki
Life (Basel) 2022 Jan; 12(1): 115. Published online 2022 Jan 13. doi: 10.3390/life12010115
PMCID:
PMC8780803
2.
Martin Cheek, Maria G. Alvarez-Aguirre, Aurélie Grall, Bonaventure Sonké, Melanie-Jayne R. Howes, Isabel Larridon
PLoS One. 2018; 13(6): e0199324. Published online 2018 Jun 26. doi: 10.1371/journal.pone.0199324
PMCID:
PMC6019108
3.
K. Tanaka, K. Hirayama, H. Yonezawa, G. Sato, A. Toriyabe, H. Kudo, A. Hashimoto, M. Matsumura, Y. Harada, Y. Kurihara, T. Shirouzu, T. Hosoya
Stud Mycol. 2015 Sep; 82: 75–136. Published online 2015 Nov 18. doi: 10.1016/j.simyco.2015.10.002
PMCID:
PMC4774272
4.
Li Fu, Bo-Tao Xu, Xiang-Rong Xu, Xin-Sheng Qin, Ren-You Gan, Hua-Bin Li
Molecules. 2010 Dec; 15(12): 8602–8617. Published online 2010 Nov 29. doi: 10.3390/molecules15128602
PMCID:
PMC6259166
5.
Pablo Anselmo García, Alaíde Braga de Oliveira, Ronan Batista
Molecules. 2007 Mar; 12(3): 455–483. Published online 2007 Mar 13. doi: 10.3390/12030455
PMCID:
PMC6149336
6.
Christoph Kornpointner, Nadine J. Hochenegger, Bao-Bao Shi, Andreas Berger, Johannes Theiner, Lothar Brecker, Johann Schinnerl
Molecules. 2022 Nov; 27(21): 7284. Published online 2022 Oct 26. doi: 10.3390/molecules27217284
PMCID:
PMC9658315
7.
Sara Getachew Amenu, Neng Wei, Lei Wu, Oyetola Oyebanji, Guangwan Hu, Yadong Zhou, Qingfeng Wang
BMC Plant Biol. 2022; 22: 88. Published online 2022 Feb 26. doi: 10.1186/s12870-022-03480-5
PMCID:
PMC8881883
8.
Jing Zhu, Lan Jiang, De-Huang Zhu, Cong Xing, Meng-Ran Jin, Jin-Fu Liu, Zhong-Sheng He
Plant Divers. 2022 Sep; 44(5): 445–454. Published online 2021 Nov 1. doi: 10.1016/j.pld.2021.10.003
PMCID:
PMC9512644
9.
Taimoor Hassan Farooq, Xiaoyong Chen, Awais Shakoor, Yong Li, Jun Wang, Muhammad Haroon U. Rashid, Uttam Kumar, Wende Yan
Plants (Basel) 2021 Aug; 10(8): 1499. Published online 2021 Jul 21. doi: 10.3390/plants10081499
PMCID:
PMC8398092
10.
Riham O. Bakr, Ahmed Tawfike, Heba A. El-Gizawy, Nashwa Tawfik, Usama Ramadan Abdelmohsen, Miada F. Abdelwahab, Walaa A. Alshareef, Sahar M. Fayez, Shereen M. S. El-Mancy, Ahlam M. El-Fishawy, Mostafa A. Abdelkawy, Marwa A. A. Fayed
RSC Adv. 2021 Feb 10; 11(13): 7318–7330. Published online 2021 Feb 12. doi: 10.1039/d0ra09334c
PMCID:
PMC8694964
11.
Jennifer Eberwein, Weijun Shen, G. Darrel Jenerette
Sci Rep. 2017; 7: 1752. Published online 2017 May 11. doi: 10.1038/s41598-017-01941-8
PMCID:
PMC5431897
12.
Daiane Martins, Cecilia Veronica Nunez
Molecules. 2015 Jul; 20(7): 13422–13495. Published online 2015 Jul 22. doi: 10.3390/molecules200713422
PMCID:
PMC6331836
13.
Marinus A. Bigi, Peng Liu, Lufeng Zou, K. N. Houk, M. Christina White
Synlett.
Published in final edited form as: Synlett. 2012 Dec 1; 23(19): 2768–2772. Published online 2012 Nov 14. doi: 10.1055/s-0032-1317708
PMCID:
PMC3622267
14.
Wen-Hui Xu, Melissa R. Jacob, Ameeta K. Agarwal, Alice M. Clark, Zong-Suo Liang, Xing-Cong Li
Chem Pharm Bull (Tokyo)
Published in final edited form as: Chem Pharm Bull (Tokyo). 2010 Feb; 58(2): 261–264. doi: 10.1248/cpb.58.261
PMCID:
PMC3697794

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center