U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 6

1.
EFSA Panel on Plant Health (PLH), Claude Bragard, Paula Baptista, Elisavet Chatzivassiliou, Francesco Di Serio, Paolo Gonthier, Josep Anton Jaques Miret, Annemarie Fejer Justesen, Alan MacLeod, Christer Sven Magnusson, Panagiotis Milonas, Juan A. Navas‐Cortes, Stephen Parnell, Philippe Lucien Reignault, Emilio Stefani, Hans‐Hermann Thulke, Wopke Van der Werf, Antonio Vicent Civera, Jonathan Yuen, Lucia Zappalà, Raghavendra Reddy Manda, Olaf Mosbach Schulz, Antigoni Akrivou, Spyridon Antonatos, Despoina Beris, Jane Debode, Christos Kritikos, Maria Kormpi, Christophe Lacomme, Charles Manceau, Dimitrios Papachristos, Chrysavgi Reppa, Ciro Gardi, Roel Potting
EFSA J. 2024 Apr; 22(4): e8742. Published online 2024 Apr 25. doi: 10.2903/j.efsa.2024.8742
PMCID:
PMC11044013
2.
Yu Sun, Hao Tang, Shuang Du, Yang Chen, Zheyuan Ou, Mei Zhang, Zhuoru Chen, Zhiwei Tang, Dongjun Zhang, Tianyi Chen, Yanyi Xu, Jiufeng Li, Dan Norback, Jamal Hisham Hashim, Zailina Hashim, Jie Shao, Xi Fu, Zhuohui Zhao
Eco Environ Health. 2023 Dec; 2(4): 208–218. Published online 2023 Aug 22. doi: 10.1016/j.eehl.2023.08.001
PMCID:
PMC10902507
3.
Xiaori Zhan, Zhenhao Zhang, Yong Zhang, Yadi Gao, Yanyun Jin, Chenjia Shen, Huizhong Wang, Shangguo Feng
Genes (Basel) 2022 Dec; 13(12): 2291. Published online 2022 Dec 5. doi: 10.3390/genes13122291
PMCID:
PMC9778145
4.
Feng-Wei Lei, Ling Tong, Yi-Xuan Zhu, Xian-Yun Mu, Tie-Yao Tu, Jun Wen
Plant Divers. 2021 Jun; 43(3): 192–197. Published online 2021 Jan 29. doi: 10.1016/j.pld.2021.01.005
PMCID:
PMC8233519
5.
Ling Tong, Yi-Xuan Zhu, Feng-Wei Lei, Xue-Li Shen, Xian-Yun Mu
Mitochondrial DNA B Resour. 2019; 4(2): 3427–3428. Published online 2019 Oct 9. doi: 10.1080/23802359.2019.1674730
PMCID:
PMC7707380
6.
Bo Zhang, Wangsuo Liu, Xueli Ding, Wei Zhang, Jinzhong Zhu, Xuejun Wang
Mitochondrial DNA B Resour. 2024; 9(4): 517–521. Published online 2024 Apr 15. doi: 10.1080/23802359.2024.2341113
PMCID:
PMC11020591

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center